Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)
Jak být zachráněný

Jak být zachráněný

Drahý příteli,

nečteš tyto řádky náhodně. Každý si jistě někdy položil otázku „Proč jsem zde?“, „Kdo jsem?“, „Co se stane, když zemřu?“.  Tyto otázky zneklidňují lidstvo odnepaměti. Odpovědi můžeš naleznout, pokud pochopíš Boží plán spásy.


1. Bůh tě miluje a nabízí ti dokonalý plán pro tvůj život.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16


2. Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Římanům 3:23

Hřích tvoří hlubokou propast, která odděluje člověka od Boha. Neustálé snahy člověka dosáhnout Boha a plného života vlastním úsilím, např. dobrým životem, filozofií nebo různými náboženstvími však nemohou vyřešit problém jeho hříchu.


3. Ježíš Kristus je jediným, Božím řešením problému lidského hříchu. V něm můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.


Ježíš za nás zemřel...

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5:8

...vstal z mrtvých...

Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; Římanům 15:3-6

... a je jedinou cestou k Bohu.

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne". Jan 14:6

Bůh překlenul propast, která nás od něj odděluje. Poslal svého Syna, Ježíše Krista, aby zemřel na kříži místo nás a zaplatil tak za naše hříchy.


4. Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako Spasitele a Pána. Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží plán pro svůj život.

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Jan 1:12

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Efeským 2:8


Ježíš je největším autorem lásky. Jeho život a smrt představuje ten největší dar lásky, jaký svět mohl dostat – dar pro Tebe. Vše, co potřebuješ je, abys jej přijal. Znamená to úplně nový začátek života ve společenství s Bohem. Chceš se s ním setkat? Tak mu řekni, že ho toužíš poznat právě dnes. Otevři dveře svého srdce.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Zjevení Janovo 3:20

Modlitba spasení

Zde je příklad jak se můžeš modlit:  

Pane Ježíši, potřebuji tě.
Děkuji ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy.
Otvírám ti dveře svého života a přijímám tě jako svého Spasitele a Pána.
Děkuji ti za odpuštění hříchů.
Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl takovým, jakým mě chceš mít.

Pokud ses právě modlil tuto modlitbu, gratulujeme – začíná tím pro tebe nový život, život s Bohem, který je na věčnost.

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3:16