Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Amálech

Za Amálechom stojí sila negatívne ovplyvňujúca novodobý Boží ľud

logos-03-2012-amalech.jpgIzrael pri svojom postupe do zasľúbenej zeme musel prekonať niekoľko závažných prekážok. Napriek tomu, nič tak nerozhorčilo osobu Boha, ako výpad kočovného kmeňa Amálechitov proti Mojžišovi a Jozuovi. Tak ako starozákonná postava kráľovnej Jezábeľ symbolizuje aj duchovnú silu pôsobiacu dodnes, tak isto aj za Amálechom stojí sila negatívne ovplyvňujúca novodobý Boží ľud.

Meno Amálech pochádza z koreňa slova ,,ámal“ čo znamená obtiaženosť, tvrdá práca, námaha, trápenie, problém. Aké je jeho meno, taká je aj jeho charakteristika. Prináša obtiaženosť, úzkosť, trápenie, problémy, straty. Zistíme z viacerých textov, že je tiež nositeľom vzbury a rozdelenia. Dohromady sa v Biblii spomína osemkrát. Už pri spomenutom príbehu cesty Izraela do Kanánu, potom pri Balámovom proroctve o blízkovýchodných národoch, pri okupovaní Izraela za čias ľavorukého Ehuda, či pri ďalšom sudcovi Gedeonovi. Piate miesto je za čias kráľa Saula, ďalej vypálenie Dávidovho mesta Ciklag, či slávny príbeh Ester v Perzii, kde Háman bol potomkom amálechitských kráľov a  posledné miesto je v Knihe kroník, keď ich Izraelci v čase kráľa Ezechiáša úplne zničia.

 

 


Mojžiš takmer porazený

V druhej knihe Mojžišovej, v sedemnástej kapitole, je príbeh opisujúci výpad Amálechitov proti Izraelu. Udalosť sa odohráva pri Refidíme. Tam sa Jozue s vojskom postaví tvárou v tvár nepriateľovi, zatiaľ čo Mojžiš, Áron a Húr vyjdú na blízky vrch. Pokiaľ má Mojžiš ruky zdvihnuté, Jozue víťazí, akonáhle oťažejú jeho ruky, prehrávajú. Porážka by bola istá, keby Áron a Húr nepodopierali Mojžišove ruky. Tu je hlavný odkaz víťazstva nad Amálechom. Zodvihnuté ruky symbolizujú modlitebný život. V tom je prímluva, chvála, ďakovanie, duchovný boj. Keď človek v tomto ochabne, veci sa začnú rozpadať. Druhý kľúč v tomto príbehu je jednota, lojalita, empatia voči vedeniu. Aj keď Áron a Húr znamenali len sekundárnu služobnosť, ich podopieranie Mojžišových rúk malo dôležitý význam. Ak by sa oni rozhádali, tak Jozue by bol vydaný na milosť, respektíve na nemilosť Amálecha. Amálech nepozná zľutovanie, čo uvidíme v knihe Ester. Je veľavýznamné stabilizovať svoj život energickým modlitebným životom.

Ehud a Gedeon

V obidvoch príbehoch vystupuje Amálech iba ako druhoradý nepriateľ. Napriek tomu si môžeme byť istí, že v danej koalícii silne zamiešal karty. Spojenectvo Madiana a Amálecha je opakované. Obidvaja majú podobný pôvod, odpadlíctvo. Tak ako Amon a Moáb sú potomkovia Lóta, ktorého môžeme definovať ako tvrdohlavého, vyhasnutého kresťana, tak Amálech je potomok Edomitov, čo sú synovia Ezava, o ktorom vieme, že pohrdol všetkými hodnotami a stal sa nepriateľom vlastnému bratovi. Apostázia má ďalekosiahle následky. Odborníci tvrdia, že na miestach, kde v histórii bolo prebudenie a vyhaslo, povstali také vážne hriechy, ktoré ovplyvňovali celý svet. Spomeňme si na zbor v Korinte, o ktorom Pavol píše, že tam vypuklo také smilstvo, ktoré nebolo vídať ani medzi pohanmi.

V prípade Ehuda a Gedeona bol zo strany nepriateľskej koalície dominantný hospodársky útlak. Gedeon porazil tieto sily tak, že ho obliekol Duch Hospodinov. Ehud zasa prelomil vlastné obmedzenia, hendikepy, komplexy.

Saul

V Saulovom prípade ide o osudovú porážku. Pri Amálechovi stratil svoju službu, povolanie. Jeho kompromisnosť, nejednoznačnosť, vnútorná pokrivenosť spôsobila, že nesplnil Božie slovo, ale sa spriatelil s Agagom, kráľom Amálechitov, ktorý mal za nechtami vraždy Izraelcov. Priateľov, ktorí mu pomáhali, začal považovať za nepriateľov a naopak. Nie náhodou Samuel po celonočných modlitbách za Saula vyniesol fundamentálny výrok ohľadom vzbury. Avšak Saul bol tak plný seba, že ani také mimoriadne zjavenie nedokázalo osvietiť jeho srdce na pokánie. Poučenie z celého príbehu je: neprežeňme, ale ani nepodceňme vlastný význam v prebudení.

Kráľ Dávid

Dávid zakúšal nemalé príkorie. Práve keď bol v exile medzi Filištínmi a býval v meste Ciklag, zakúsil nápor Amálecha. On a jeho muži mali ísť do boja proti Izraelu, čo samotné muselo v Dávidovi spôsobovať nemalé obavy. Pri návrate zistili, že mesto je vypálené a ženy a deti sú zajaté. To bola ohromná rana pre Dávida, ktorá spôsobila veľkú úzkosť a plač, ale aby toho nebolo málo, aj vlastní chceli Dávida ukameňovať ako zodpovedného za daný stav. Tu sa opäť prejavila jeho genialita. Svedectvo Písma hovorí, že sa posilnil v Bohu. To už samotné dáva jasné inštrukcie, čo robiť proti Amálechovi. Posilniť sa v Bohu. Situácia tesne predtým bola katastrofálna. Po tom, ako ho posilnil Pán, získal vnútorné víťazstvo a Boh ho uistil cez Eleazára, že dostihnú a porazia Amálecha.

Ako sme spomenuli, Amálech nechá svoju ,,stopu vzbury v ovzduší“. Bola to napríklad Saulova vzbura, ale podobne rozsypanú jednotu vidíme pri Dávidových vojakoch, keď sa vracajú s veľkou korisťou a odmietnu dať z nej dvesto mužom, ktorí nevládali a zostali strážiť batožinu. Dávid to zamietol a ľud sa upokojil. Úspech nie je iba o jednom víťazstve, ale v nejednom správnom rozhodnutí.

Úspech nie je iba o jednom víťazstve, ale v nejednom správnom rozhodnutí.

Kráľovná Ester

Pravdepodobne by sa Háman Agagský zapísal do histórie ako človek, ktorý nariadil najväčší pogrom voči Židom v histórii. Jeho pôvod odhaľuje druhé meno, Agagský. Agag bol kráľ Amálechitov v čase Saula. Ale Agag bol aj kráľovský titul, ako v Egypte faraón. Jeho ješitnosť a prebudenie vášne starovekej nenávisti voči Židom, ktorú niesol v krvi od predkov, spustila povodeň pogromu. Nebyť silného Mardochea a jeho výzvy voči Ester, bol by príbeh drámou. Dráma sa však nekonala, ale naopak, príbeh Ester sa stal symbolom nádeje, zvratu nebezpečných okolností na víťazstvo a inšpiráciou, že Boh dáva východiská zo smrti. Ako sme už spomenuli vyššie, Amálech nemá zľutovanie. Neuspokojí sa, pokiaľ nezničí svojho nepriateľa. Najprv spôsobí útlak, problémy, ťažoby, rozbitie rodín, ukradnutie detí či majetku. Nakoniec vyhladenie. Spôsob ako zvíťazila Ester a Mardocheus je pôst. Pôst uvoľní okolnosti, ktoré dlhodobo zotročujú a zväzujú. Pôst v prípade Ester spôsobil také naklonenie priazne kráľa Ahasvéra, že dosiahla u kráľa stiahnutie médsko-perzkého zákona, čo bol pravdepodobne precedens.

Suma sumárum

Zrekapitulujme činnosti, ktoré eliminujú a vytláčajú pôsobenie Amálecha v rodinách a zboroch. Zodvihnuté ruky – stabilita modlitebným životom. Držanie rúk – vzájomná podpora a empatia medzi služobníkmi. Víťazstvo nad komplexmi a odmietnutím. Naplnenie Duchom Svätým. Posilnenie sa v Pánovi a pôstny život.Související články

Bojovať či nebojovať|Logos 3 / 2008 | Jaroslav Kříž |Vyučování
Saulove syndrómy|Logos 12 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Izrael|Logos 4 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
O Izraeli trochu inak|Logos 9 / 2009 | Žofia Mešková|Reportáž