Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

KS Milosť - Žiar nad Hronom

Je nedeľné popoludnie a do MsKs v Žiari nad Hronom sa pomaly začínajú schádzať ľudia z bližšieho aj vzdialenejšieho okolia, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša. Ale nie tak „tradične“. Títo ľudia sa rozhodli nasledovať Boha v duchu a v pravde. V sále je už takmer všetko pripravené. Zvukári pod vedením Roba ešte dolaďujú posledné nedostatky, sestry Anka a Sonika dokončujú vždy originálnu kvetinovú výzdobu. Kým usmiata Gabika víta prichádzajúcich, ešte súbežne prebiehajú modlitby chváličov a mamičiek. Potom už brat Miňo otvára bohoslužbu.

Božie dielo sa v Žiari nad Hronom začalo v roku 1997. Odvtedy sa toho veľa zmenilo, vystriedali sme viaceré budovy a miestnosti. Dnes sa stretávame v miestnosti lemovanej zrkadlami, čo budí dojem, že nás je viac ako v skutočnosti a podporuje to v nás víziu rastu.

Osobne navštevujem zbor od roku 2000. Za tých sedem rokov pribudli noví ľudia, vznikli nové manželstvá, pribudli naši najmenší. Pán zasiahol do životov ľudí, mnohí získali lepšiu prácu, zmenili sa a neustále sa menia naše charaktery. Niektorí sa presťahovali do Banskej Bystrice. Boli aj takí, u ktorých sa semeno Božieho slova neudržalo a uprednostnili žiadosti tohto sveta.

Najväčšou zmenou prešli chvály, ktoré v časoch môjho obrátenia viedol náš pastor Rasťo. Veľmi požehnané bolo aj obdobie, keď na naše nedeľné zhromaždenia prichádzali bratia a sestry z Vráblí a okolia pod vedením Miňa Dupana, ktorý v tom čase viedol chvály. Jeho originálne a nadšené „O-o-o-oooo“ v piesni Tak rád by som tancoval mi znie v ušiach dodnes. Teraz vedie chváliacu skupinu Vladko Hazlinger, ktorý s manželkou Evkou a „naším“ bubeníkom Dodom obetavo prichádzajú rovno zo zhromaždenia v Banskej Bystrici. Aj touto cestou by sme sa im za túto službu chceli poďakovať. Chvály „omladili“ naše speváčky Ivetka, Dominika a Veronika (ktoré okrem toho pomáhajú aj s deťmi v besiedke). Keďže sme vedení chváliť Pána podľa Jeho slova, z celého srdca, s radosťou a pokrikovaním, atmosféra chvál je naozaj už od prvej chvíle úžasná a na prejavy Ducha zvyčajne nemusíme očakávať dlho.

Už počas chvál prichádza náš pastor Rasťo. Aj jeho život napreduje. Tiež dochádza aj so svojou rodinou z Banskej Bystrice a okrem svojho odkazu prinesie aj aktuálne posolstvo od senior-pastora Jarda Kříža. Rasťove kázne boli vždy požehnaním a povzbudením, ale štúdium na Akadémii Sv. Pavla v Budapešti z neho urobilo kazateľa oveľa fundovanejšieho vo svojom odbore. Jeho vedomosti z dejín, záujem o vedu, kultúru, prírodu, politiku a nepochybne skúsenosti z rodinného života a s výchovou detí dodávajú jeho kázňam neuveriteľný rozmer. Aj človek, ktorý na zhromaždenie príde po prvýkrát, cíti aktuálnosť a naliehavú potrebu Božieho zásahu v našom každodennom živote. Sme konfrontovaní s Božím slovom a učíme sa ho aplikovať do každej oblasti nášho života.

Významným medzníkom sa pre nás stal presun konferencie do Žiaru nad Hronom, čo nás postavilo pred nové výzvy. Prvú konferenciu sme očakávali s veľkým nadšením a snažili sme sa všetko pripraviť na Božiu slávu. Veríme, že stretnutie cirkvi v takom veľkom množstve má dopad na duchovnú atmosféru a evanjelium sa bude šíriť ešte vo väčšej miere. Máme veľké očakávania a vieru v srdci, že aj v našom meste a v blízkom okolí bude Pán pridávať zachránených.

Oslovila som Veroniku, aby povedala niečo viac o našich mládežníkoch.

Veronika:

„V našom zbore je pomerne málo mládežníkov, ale to nám nezabraňuje, aby sme nevyvíjali aktivity zamerané najmä na hudbu. Väčšina z nás hrá vo chválach, za čo sme vďační. Toto posúva naše životy smerom dopredu. Pravidelne sa stretávame na nácvikoch, kde cvičíme a kde sa aj veľa modlíme. Veríme, že naše modlitby budú vypočuté, a zbor sa posilní o nových mladých ľudí, ktorí prinesú novú „šťavu“. Takisto predkladáme Bohu naše modlitby ohľadom chvál. Prosíme o nových chváličov, ktorí by sa k nám pridali. Je veľmi potrebné, aby v zbore boli mladí ľudia, ktorí budú stáť na Božom slove a odolávať „nástrahám“ tohto sveta. A my sa snažíme zo všetkých síl, aby sme takými boli aj my. Viacerí z našich mladých prišli do zboru s rodičmi, keď sme boli malí. Vrátane mňa. A tak sme vyrástli v zdravých kresťanských hodnotách. A aj preto dnes vieme odolať signálom, ktoré nám vysiela svet. A určite teraz mnohí budú so mnou súhlasiť, keď poviem, že to bola veľká Božia milosť, že sme mohli vyrastať na Božom slove. Veríme, že si nás Pán ešte použije a že z nás vyrastie silná generácia hlásiaca sa k Ježišovi.

Čo znamená návšteva žiarskeho zboru pre našich, nie tak dávno obrátených, súrodencov v Kristovi z Voznice?

Tonko: „Odpútanie sa od tradícií a maximálny duchovný pokrm.“

Marka: „Úplne iný pohľad na život. Prehodnotenie každej životnej situácie podľa Božieho slova. Nekonečná vďaka a chvála Pánovi.“

Oslovila som aj starkú Hriňovú (ako ju všetci voláme). Má sedemdesiat rokov a do tohto zboru patrí od začiatku. Ako dokázala vo svojom veku opustiť „vernú“ tradíciu? Aké pocity má pri dynamických chválach za zvukov gitár a bubnov a čo by odkázala svojim vrstovníkom zo sveta?

Starká Hriňová:

„Od začiatku som cítila, že je tu prítomný Boh. Pocítila som Jeho dotyk a hneď ako som odložila ruženec, prijala som uzdravenie. Mám veľkú radosť, keď chválim Pána. Mojim vrstovníkom prajem, aby sa tiež obrátili a takto tancovali a poskakovali pred Pánom ako ja.“

Oslovila som aj brata, ktorý má na Biblii nálepku „Správna chuť pre tvrdých chlapov“, nášho Slava (ktorý nás neraz rozosmeje svojimi trefnými príkladmi). Čo by odkázal chlapom v Žiari nad Hronom?

Slavo Kráľ:

,,Kresťanstvo je životný štýl, v ktorom sa učíme a hľadáme Božie princípy a snažíme sa ich zabetónovať do našich životov - vštepiť si ich za svoje vlastné. Pracujeme na sebe, aby sa Božie hodnoty stali našimi hodnotami - toto je ten proces, ktorý sa nedá predstierať dlho a bez Ducha Svätého sa to ani nepodarí. Preto som sa asi ja nestal 100%-ným kresťanom ihneď po obrátení. Okrem podmaňovania nových technológií sa snažíme poznávať Božiu vôľu a plány.“

Tu končí moje rozprávanie. Patrí sem predovšetkým vyjadrenie vďaky nášmu pastorovi Jardovi Křížovi. Keby pred mnohými rokmi nezobral Božie slovo vážne, ktovie aké by to dnes všetko bolo. Vďaku Bohu, že môžeme mať tento prameň živej vody niekoľko kilometrov od našich bydlísk. Ďakujeme, že s manželkou Ankou obetavo a zanietene pracovali a pracujú na Božom diele na Slovensku. Vďaka ich službe Pán priviedol do svojho domu aj nášho pastora Rasťa, ktorý spolu so svojou manželkou Majkou verne a trpezlivo budujú dielo v Žiari nad Hronom. Aj im patrí naša vďaka. No a samozrejme z celého srdca ďakujeme nášmu Pánovi, že svoj dom napĺňa svojou slávou, že svoje Slovo potvrdzuje divmi a zázrakmi a že vo svojom pláne spasenia má aj Slovensko. Veď kde by sme inde išli, Pane?

Čo dodať na záver? To naše vždy aktuálne POKRAČUJEME!!!

S láskou všetkých čitateľov Logosu pozdravuje Viera
Rajnohová.Související články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
Kresťanské spoločenstvo Žiar nad Hronom|Logos 6 / 2009 | Rastislav Bravčok |Představujeme
Extrémní milost|Logos 2 / 2017 | Redakce |Představujeme
KS Milosť - Olomouc|Logos 6 / 2007 | Redakce |Představujeme