Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací. (Galatským 5,22-23)

Skutky apoštolov

V nasledujúcom seriáli článkov zaostríme pozornosť na udalosti, ktoré sprevádzali zrodenie cirkvi, pozrieme sa na jej rozbeh, rast, život a aj boje. Pri Pavlových misiách pôjdeme detailnejšie do pozadia jednotlivých miest, kde Pavol založil zbory a pozrieme sa cez listy na stav zborov a riešenia vzniknutých problémov.

jeruzalem-fmt.jpeg

Kniha Skutkov apoštolov je základnou učebnicou, ktorá nasleduje po odkazoch Ježiša Krista v evanjeliách, a zjavuje život a misiu na počiatku ranej cirkvi. Nielenže sa ju oplatí prečítať, ale na základe zaznamenaných udalostí vieme aj pre dnešnú dobu porozumieť fungovaniu cirkvi a mať pred sebou jasný vzor toho, aká má cirkev byť.

Skutky apoštolov napísal Pavlov spolupracovník Lukáš, pôvodne lekár. Adresuje túto knihu Teofilovi, tak isto ako aj evanjelium. Adresát Teofil nie je len konkrétna osoba, ktorá pochádzala z aristokracie (Lukáš ho osloví v úvode evanjelia výborný Teofile, čo bolo oslovenie človeka buď z vyšších úradov alebo z aristokracie), ale Teofil v preklade znamená - milujúci Boha alebo Bohom milovaný. Takže je to písané všetkým, ktorí milujú Boha, chcú mu slúžiť a viac ho poznávať.

Začiatok knihy Skutkov zasahuje k záveru posolstva evanjelií, keď je ešte Syn Boží, Ježiš, po vzkriesení na zemi a dáva učeníkom posledné príkazy a usmernenia.

Zmena epochy - aiónu

V tom čase bolo v židovskej spoločnosti veľké očakávanie Mesiáša, a aj v učeníkoch bola predstava Mesiáša spojená s politickým vodcom, ktorý vyslobodí Izrael od rímskeho útlaku a nastolí šťastné kráľovstvo, preto sa učeníci spýtali Ježiša, kedy sa zrealizuje táto vízia. Na to dostali odpoveď, že to nie je momentálne najaktuálnejšia, najdôležitejšia vec, ktorou sa oni majú zaoberať, ale majú prijať silu Ducha Svätého a v tejto sile rozniesť evanjelium po celej zemi. Takže, Ježiš ich usmernil ohľadom nastávajúcej epochy-aiónu, ktorá sa vyznačuje ako obdobie milosti, spasenia národov, či obdobie Ducha Svätého. Všetky tri označenia spolu súvisia a hovoria o podstate vecí, ktorými sa má cirkev zaoberať: Božou milosťou - odpustením hriechov, evanjelizáciou, mocou a pomazaním Božieho Ducha.

Starozákonné predpovede

S tým korešponduje aj odkaz proroka Ámosa o tom, že toho dňa postavím stán Dávidov, padlý, a ohradím ich trhliny, postavím jeho zboreniny a vybudujem ho ako za dní drievneho veku. (Ámos 9,11)

Ďalšou prorockou predpoveďou o tomto období je záznam v knihe Haggea 2,9: „Väčšia bude sláva tohoto posledného domu ako tamtoho prvého, hovorí Hospodin Zástupov, a na tomto mieste dám pokoj, hovorí Hospodin Zástupov.“

A do tretice, prorok Joel oznamuje veľkolepé vyliatie Ducha Božieho na každé telo. (Joel 2:28) Takže Stará zmluva neoznamovala iba uzatvorenie Novej zmluvy, ale aj toho, čo bude jej náplňou. To znamená vyliatie Ducha a svetlo pre národy. To všetko sa začalo uskutočňovať v Skutkoch apoštolov. Od Jeruzalema cez Judsko, Samáriu až po posledné končiny zeme.

Dynamis zostúpila

Od druhej kapitoly, keď na Letnice (Turice) zostúpil Duch Svätý, udalosti nabrali dynamický spád. Ak po ukrižovaní a čakaní na vyliatie Ducha apoštoli boli väčšinou na jednom mieste a dosť dobre nevedeli, čo sa bude diať, po Letniciach ide udalosť za udalosťou a prebudenie sa začne nezadržateľne šíriť od Jeruzalema po celom okolí. Stredobodom tohto prebudenia bol odkaz o vzkriesenom Kristovi a Božej moci pôsobiacej skrze osobu Ducha Svätého. Prvým trom tisícom obrátených Peter dáva jasné, jednoduché vedenie. Za prvé, majú učiniť pokánie (vyznanie hriechov a zmena myslenia, svetonázoru), za druhé sa majú dať pokrstiť vo vode na odpustenie hriechov a za tretie, že dostanú dar Ducha Svätého.

Pomery v cirkvi

Ďalej vidíme základné pomery v cirkvi - spoločné chvály, učenie apoštolov, jednota, Večera Pánova a spoločné modlitby. Vzhľadom na to, že Jeruzalem mal byť za krátke obdobie zničený, ľudia predávali majetky a mali všetko spoločné, čo je jediné špecifikum ranej cirkvi v Jeruzaleme. O podobnej praxi pri iných zboroch viac nečítame, ale ostatné veci sú zachované.

Ďalej prebudenie pokračuje uzdravením chromého od narodenia pri Krásnej bráne, obrátením ďalších stoviek ľudí, prenasledovania zo strany náboženskej elity a ďalším rozširovaním prebudenia.

Snaha zastaviť prebudenie zvnútra

Ako cirkev rástla nielen v počtoch, ale aj vo vplyve, byť populárny v cirkvi sa stalo otázkou prestíže a povstali nové problémy. Zatiaľ bolo prenasledovanie a tendencia zastaviť hnutie Ducha len zvonka. V piatej kapitole čítame o pokuse zvnútra narušiť jednotu, bohabojnosť, pravdivosť. Barnabášov veľkodušný dar, ktorý priniesol do zboru za predaj poľa, vzbudil úžas a veľké uznanie nielen u veriacich, ale aj u apoštolov. To si všimli jedni manželia a tiež urobili podobný skutok, avšak nie úprimne, ale si odložili časť peňazí keby to náhodou s tým prebudením nebola až taká pravda. Takže, chceli neadekvátne uznanie bez skutočnej obete. To pobúrilo nielen Petra, ale aj Ducha Božieho, ktorý celú vec odkryl, zverejnil a dal súd na Ananiáša a Zafíru. Tým do budúcnosti zboru zasiali videnie o tom, že nie je možné byť falošný, pokrytecký, polovičatý. Aj keď pre dnešného človeka sa zdá byť smrť týchto dvoch manželov prinajmenšom radikálne riešenie, cirkev na to, aby ďalej napredovala a od začiatku nebola zničená, musela túto kauzu riešiť jednoznačne. Ide o paralelu so starozmluvným príbehom Áronových synov, ktorí priniesli cudzí, falošný oheň na oltár.

Odozvou od Boha na odsúdenie hriechu a nastolenie spravodlivosti bol ďalší nárast a vyššia úroveň pomazania a uzdravovania. „A čím ďalej, tým viacej veriacich sa pridávalo Pánovi, množstvá mužov a žien, takže i na ulice vynášali nemocných a kládli na posteliach a na nosidlách, aby, keď tade pojde Peter, aspoň jeho tieň zatienil niektorého z nich.“ (Skutky apoštolov 5,14)

Po neúspešných pokusoch zničiť cirkev zvnútra znovu začne rásť tlak zvonka. Apoštolov zatknú, ale anjel Boží ich v noci vyslobodí a oni neochvejne pokračujú v kázaní a rozširovaní prebudenia. Ani po výsluchu nie sú najvyšší kňazi múdrejší. Jedine Gamaliel dá usmernenie, že ak je to hnutie od ľudu, rozpadne sa, ale ak od Boha, musia si dať pozor, aby neboli proti Bohu.

Dokonalá nedokonalá cirkev

holubica-fmt.jpegĎalej vidíme, že aj v ideálnom zbore, kde je dvanásť apoštolov a veľké prebudenie, vzniknú problémy. Naivní kresťania si častokrát myslia, že pravá cirkev je bez chýb. Aj v Jeruzalemskom zbore povstali napätia, dokonca reptania, ale vidíme, že Boh dal vedúcim múdrosť a elegantne vyriešili problém. Išlo o obsluhu neortodoxných vdov, ktoré cítili, že s nimi nie je zaobchádzané tak ako s ortodoxnými. Na to Peter a apoštoli ustanovili úrad diakonov, ktorí mali riešiť túto otázku. V tejto kauze sa odhalia dva problémy. Jeden ten, že existuje tendencia deliť Boží ľud na hodnotnejších a menej hodnotných len podľa etnického pozadia, čo aj apoštol Pavol neraz musel riešiť vo svojich listoch a vysvetľovať, že v Kristovi už nie je prednostná obriezka alebo neobriezka, ale nové stvorenie v Kristovi Ježišovi. Druhým a vážnejším problémom malo byť odtiahnutie pozornosti apoštolov od kázania a vyučovania Slova, čím by sa zastavilo prebudenie.

Aj diakoni slúžia v moci

Po upokojení vnútorného napätia a ustanovení diakonov do služby príde na nich, a zvlášť na Štefana, veľké pomazanie a moc. Kniha Skutkov o tom vydáva svedectvo: „A Štefan, plný viery, milosti a moci, činil veliké zázraky a divy medzi ľudom...a nemohli odolať múdrosti a duchu, ktorým hovoril.“ (Skutky apoštolov 6,8)

Proti Štefanovi povstali viacerí zo synagógy Libertíncov, Cyréňanov, Alexandrie a z Cilície a Ázie. Obžalovali Štefana z rúhania voči Mojžišovi, zákonu, Bohu a Jeruzalemu. To boli pre vysokú radu najťažšie obvinenia, ale keď sa pozreli na Štefana a dali mu slovo, aby sa obhajoval, videli jeho tvár ako tvár anjela. On dlhou rečou od Abraháma, otca národa, cez Mojžiša, Dávida a Šalamúna vyrozprával, ako milostivo Boh konal s Izraelom, ale poukázal tiež na to, že ešte aj v čase velikánov ľud reptal a búril sa. Nakoniec im priamo povedal, že aj oni sú takí istí ako ich otcovia, ktorí sa rovnako ako oni búrili a protivili Svätému Duchu, a jeho aktuálnej práci na zemi. Nazval ich zradcami a vrahmi Mesiáša. Oni zúrili a škrípali zubami a na to Štefan naplnený Duchom Svätým dostal zjavenie-epifániu, videnie Božej slávy a Syna Božieho, ako stojí po pravici Boha. To ich dostalo do takej zúrivosti, že odvliekli Štefana mimo mesto, kde ho ukameňovali.

Naivní kresťania si častokrát myslia, že pravá cirkev je bez chýb

Na tomto mieste Skutky spomenú menom jedného z iniciátorov tejto perzekúcie - Saula (neskoršie známy ako apoštol Pavol). Po týchto udalostiach sa rozbehlo prvé vážne prenasledovanie kresťanov v histórii, kde Saul zohrával jednu z hlavných úloh.

Prebudenie v Samárii

Prenasledovanie cirkvi prinieslo aj pozitívne udalosti. Cirkev sa rozpŕchla po Judsku a Samárii, kde kázala Slovo. Ďalšie udalosti opisuje ôsma kapitola Skutkov, kde Filip káže Krista v Samárii a dejú sa prebudenecké zhromaždenia s vyháňaním démonov, uzdravovaním a veľkou radosťou. Znovu však povstanú sily, ktoré chcú zastaviť tieto viac než pozitívne udalosti v živote samarskej spoločnosti. Šimon mág, ktorý pred príchodom Filipa nadchýnal mesto čarovaním sa akože obrátil, lebo videl oveľa väčšiu silu na Filipovi. Avšak jeho falošnosť a skutočné motívy vedeli odhaliť až služobné dary na úrovni Petra a Jána. Tí v okamihu prezreli jeho motívy a odporučili mu radikálne sa obrátiť, lebo inak sa dostane do ťažkých problémov. Pre zachovanie prebudenia a napredovania je nesmierne dôležité pridŕžať sa služobných darov, ktoré dokážu v takejto nepriehľadnej situácii dať jasnú odpoveď a ukázať na podstatu vecí.

Niekde v tomto období vidíme, že Peter vstupuje do nadzborovej služby. Skutky zaznamenávajú, že chodil po zboroch po celom Judsku a Galilei. Dlhší čas sa zdržal v západnej časti Judska v Lydde a Joppe, kde najprv bol uzdravený Eneáš a v Joppe vzkriesená Tabita. To spustilo ďalšiu vlnu prebudenia a mnohí uverili v Pána. (Skutky apoštolov 9,42)

Tu preskočíme významnú udalosť obrátenia apoštola Pavla, lebo jemu a jeho misijným cestám sa neskôr budeme venovať podrobne.

Rímsky dôstojník spasený

Fókus Ducha Svätého v knihe Skutkov apoštolov sa zameriava nie na všetky, ale na najdôležitejšie a v danom čase najaktuálnejšie udalosti spojené s prebudením, tak ako sa vlna prebudenia šírila po zemi. Aj keď sa Skutky apoštolov od polovice zaoberajú výlučne apoštolom Pavlom, neznamená to, že prebudenie v Judsku alebo inde, zastalo. Len Pavol ako ľadoborec prelamoval s evanjeliom znovu a znovu do nových oblastí a regiónov.

Vráťme sa však na miesto, kde sa začala veľká etapa, éra spasenia pohanov. Túto udalosť čítame v desiatej kapitole. Stotník rímskej légie, ktorá mala za úlohu udržiavať aspoň čiastočný pokoj na území Judska, s celým svojím domom slúžil, ako vedel, hebrejskému Bohu. Slovo hovorí, že bol zbožný, bojaci sa Boha, pravidelne sa modlieval a podporoval chudobných. Táto jeho oduševnenosť a bohabojnosť zaujala Boha, a on si ho vyvolil, aby práve u neho doma prvýkrát zostúpila Božia moc na pohanov. Aj keď sa mu osobne zjavil anjel, nezvestoval mu evanjelium, len mu dal inštrukcie, aby poslal po Petra, ktorý býval v neďalekej Joppe, a že on mu povie, čo je Božia vôľa. Peter, len v spolupráci s charizmatickou skúsenosťou, keď mu Boh dal otvorené videnie o obruse s nečistými zvieratami a odkazom, aby nemal za nečisté, čo On očistí, navštívi dom Kornélia v Cezarei Filipovej. Tam sa odohrá slávna skúsenosť vyliatia Ducha Svätého na pohanov. Celý Kornéliov dom, aj jeho príbuzní a priatelia, uveria, sú naplnení Duchom Božím a dajú sa pokrstiť. Odvtedy sa počíta éra spasenia pohanov.

Tesne pred veľkými misijnými cestami Skutky opisujú ďalšie veľké prenasledovanie, ktoré nezostalo iba pri zatýkaní a vyhrážkach, ale Herodes dal popraviť Jakuba a pravdepodobne taký istý osud by bol stihol aj Petra, ale ten bol zázračne vyslobodený z väzenia. Herodes zomrel na vážnu chorobu a cirkev, aj napriek strate Jakuba, napredovala.Související články

Skutky apoštolov II.|Logos 6 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov V.|Logos 10 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov III. Oheň prebudenia v Európe|Logos 8 / 2009 | Rastislav Bravčok |Vyučování
Skutky apoštolov 18. a 19. kapitola|Logos 10 / 2017 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Skutky apoštolov 26. kapitola|Logos 10 / 2018 | Daniel Šobr |Překlad Bible