„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

Zase o znameniach

Ak prichádzajú mimoriadne udalosti, ktoré majú zmeniť históriu ľudstva, začnú sa diať záhadné javy – znamenia

Už v úvodníku minulého Logosu som sa vyjadril, že nadchádzajúci rok by mal byť iný ako roky predchádzajúce. Zemetrasenie na Haiti, o ktorom sa hovorí, že je to zatiaľ najväčšie zemetrasenie, čo sa týka strát na ľudských životoch, ma v tom utvrdilo. Takéto tragédie obyčajne nestoja osamotene a môžeme čakať, že budú pokračovať udalosti, ktoré budú burcovať ľudstvo k otázkam, čo sa to vlastne deje. Naposledy bolo takéto obdobie v roku 2005; roky 2006, 2007 boli kľudné, bez zvláštnych udalostí, no v lete v roku 2008 som hovoril, že tento kľud nebude dlho pokračovať. Rok 2009 sa okrem hospodárskej krízy nevyznačoval ničím zvláštnym. Teraz to však vyzerá, že Boh znovu burcuje svet k tomu, aby sa v nadchádzajúcom období pripravil na príchod Mesiáša Ježiša Krista.

Znamenia a časy

Ak prichádzajú mimoriadne udalosti, ktoré majú zmeniť históriu ľudstva, začnú sa diať záhadné javy – znamenia. Ľudia si vždy tieto javy všímali a vedeli rozpoznať prichádzajúcu zmenu obdobia. Skutočne, história ľudstva je rozdelená na obmedzené časové úseky – aióny (dispenzácie). Vždy, keď sa končil aión prichádzali znamenia, aión bol ukončený súdom a začal nový. Poznáme obdobie neviny, kedy Adam v raji žil v harmónii so svojím Stvoriteľom. Tento vek skončil vyhnaním z raja. Potom prišiel vek, kedy Boh nechal ľudskú rasu, aby žila na zemi podľa vlastného uváženia, čo, ako vieme, skončilo úplne katastrofálne a prišla potopa. Po potope začalo znovuosídlenie zeme, kde bola daná ochrana na ľudský život a základ štátneho usporiadania. Toto obdobie skončilo taktiež katastrofou tentoraz komunikačnou, keď ľudská spoločnosť majúca do tej doby jednu reč, bola rozptýlená pri Babylonskej veži zmätením jazykov. Ďalším aiónom bolo obdobie patriarchov, potom obdobie zákona a teraz žijeme v období, ktoré začalo zjavením a oslávením Mesiáša Ježiša Krista. Toto obdobie môžeme charakterizovať ako obdobie milosti (tolerancie), obdobie cirkvi, kázania evanjelia alebo obdobie Svätého Ducha. Toto obdobie skončí pre cirkev vytrhnutím, potom sedemročným obdobím súženia a príchodom Mesiáša, čo otvorí ďalšie – posledné obdobie histórie zeme a to bude tisícročné kráľovstvo. V Biblii však nájdeme jedno veľmi špeciálne obdobie pred druhým príchodom Ježiša Krista, ktoré je na viacerých miestach Biblie nazvané ako posledné dni alebo posledné časy (gr. echstatai hemérai/eschatoi chronoi), a tomuto obdobiu sa budeme naďalej venovať.

Skôr než to urobíme, chcel by som upozorniť, že nie je dobre posmievať sa myšlienke o znameniach. Ježiš nazval farizejov cudzoložníkmi preto, lebo sa nevedeli orientovať v časoch, nevedeli rozpoznať znamenia. „A pristúpili k nemu farizeji a saduceji a pokúšajúc žiadali ho, žeby im ukázal znamenie z neba. A on odpovedal a riekol im: Keď je večer hovorievate: Bude pekné počasie, lebo sa červenie nebo, a za rána: Dnes bude nečas, lebo sa červená zachmúrené nebo. Pokrytci, tvárnosť neba znáte posúdiť a znamenia časov nemôžete? Pokolenie, zlé a cudzoložné, vyhľadáva znamenie, ale mu nebude dané znamenie, iba znamenie proroka Jonáša. A nechajúc ich tam odišiel.“ (Mt 16,1-4) Tiež Peter píše o cynikoch, ktorí sa posmievajú myšlienkam o blížiacom sa príchode Mesiáša. Aj dnes ľudia tvrdia, že sa nič zvláštne nedeje, že ľudstvo prechádza rôznymi periódami, po ktorých sa znovu svet, príroda a ľudská spoločnosť dá do dobrej kondície, obnoví sa v pôvodnom a ešte lepšom stave. Ľudia takéto myšlienky hovoria, aby oklamali sami seba, lebo svet prechádza nezvratnými zmenami. Živočíšne druhy, ktoré vyhynú, sa už nikdy neobjavia a už vôbec sa namiesto nich neobjavia živočíchy dokonalejšie. Ani zem sa už nikdy pred príchodom Mesiáša neobnoví vo svojej pôvodnej plodnosti, keď kvalita životného prostredia umožňovala ľuďom žiť tisíc rokov. „Toto vám, milovaní, píšem už druhý list, v ktorých to listoch upomínaním povzbudzujem vašu čistú myseľ, aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia. Lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno, slovom Božím, pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet, zatopený vodou, zahynul.“ (2 Pt 3,1-6)

Posledné časy

Prvá otázka, ktorú si musíme zodpovedať je, ako dlho bude trvať toto zvláštne obdobie ľudských dejín nazvané posledné časy. Odpoveď nájdeme v Matúšovi 24,32: „A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. Amen vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane.“ Ježiš hovorí o jednej generácii. Aby sme sa zbytočne nepomýlili, nebudeme sa pokúšať presne vyrátať, čo mal Pán na mysli, keď hovoril o jednej generácii. Uspokojme sa s tým, že mal na mysli obdobie niekoľkých desiatok rokov. Druhou dôležitou informáciou z uvedeného výroku je zmienka o figovníku, čo podľa biblických vykladačov znamená Izrael. V minulom storočí došlo k naplneniu proroctiev o znovunavrátení Izraelcov do svojej zeme a v roku 1948 bol založený štát Izrael. A skutočne, v minulom storočí, špeciálne v jeho druhej polovici, vidíme veľa zmien, znamení, začalo sa napĺňať mnoho proroctiev z eschatologickej reči Pána Ježiša, aj z iných miest Písma. Svet sa skutočne zmenil.

Oblasti znamení

Je niekoľko oblastí, v ktorých môžeme pozorovať zmeny a znamenia. Prvou oblasťou je príroda. Uveďme napríklad znečistenie ovzdušia, riek ba aj mora, ďalej enormné výkyvy počasia, miznúce dažďové pralesy, vymieranie živočíšnych druhov, ozónovú dieru, a tak by sme mohli pokračovať. Ježiš upozorňuje špeciálne na zemetrasenie (Mt 24) a na vlnobitie – tsunami (Lk 21).

Znamením posledných časov je aj vybodovanie tzv. Tretieho chrámu

Ďalšou oblasťou, ktorá prechádza zmenami je ľudská spoločnosť. Pán Ježiš hovorí o tom, že pred Jeho príchodom bude ako za dní Noeho a za dní Lota. Správanie ľudí v dobách pred potopou a správanie Sodomanov nieslo rovnaké znaky. Skaza spoločnosti prebieha v troch rovinách. Po prvé, v posledných časoch budú rozmnožené sexuálne hriechy, bezuzdnosť a prevrátenosť. Tradičné konzervatívne názory, že sex sa má praktizovať medzi mužom a ženou v manželstve a manželská vernosť dostávajú dnes ťažké údery. Druhou oblasťou je ľudský egoizmus a krutosť. Súcit so slabými a chorými alebo ľútostivosť nad biednym osudom iných, nahrádza túžba po vyvýšení na úkor druhých alebo cynizmus. Stačí, že prepukne niekde vojnový konflikt, a zdanlivo sporiadaní občania sa premenia na zver a páchajú tie najstrašnejšie zločiny, ako sme mohli vidieť pred pár rokmi na Balkáne alebo v Rwande.

Treťou oblasťou, ktorá sa posilňuje je okultizmus, čarodejníctvo, intenzívnejší vzťah ľudí k démonom a k padlým anjelom. Dnes prakticky neexistujú noviny bez horoskopov. Veštice našli miesto na televíznych obrazovkách, zatiaľ čo je snaha vytláčať zo spoločnosti charizmatické kresťanstvo, ktoré prestavuje nadprirodzeného Boha. Svätý Duch cez apoštola Pavla presne popisuje vlastnosti ľudí poslednej doby, ako aj to, že prídu mágovia, ktorí budú bojovať proti Božej práci. „Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, bez lásky, nezmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň. Lebo z tých sú tí, ktorí vnikajú do domov a zajímajú žienky, obťažené hromadou hriechov, vedené rozličnými žiadosťami, ktoré sa vždycky učia, ale nikdy nemôžu prísť k poznaniu pravdy. A ako čo Jannes a Jambres sa postavili proti Mojžišovi, tak sa aj títo stavajú proti pravde, ľudia, skazení na mysli, nedokázaní čo do viery.“ (2 Tim 3,1-8)

Pre nás je povzbudivé, že keď prichádza na scénu Jannes a Jambres, znamená to, že Boh povolá a zmocní pre posledné doby aj Mojžišov.

Izrael ako znamenie

Čo sa týka Izraela, biblické proroctvá hovoria o dvoch neprehliadnuteľných znameniach a to sú znovuzhromaždenie Izraela do jeho pôvodnej vlasti (hebr. alia) a postavenie chrámu. To, že sa vedel vrátiť národ, ktorý bol rozptýlený po celom svete takmer počas dvetisíc rokov, do svojej zeme, je minimálne pozoruhodné. Je vylúčené, aby k niečomu takému došlo, keby nad izraelským národom nebola Božia ruka. Preto založenie štátu Izrael môžeme zaradiť medzi najvýznamnejšie znamenia posledných časov.

Druhým znamením je vybudovanie tzv. Tretieho chrámu. Odpoveď na otázku prečo židia a biblickí kresťania očakávajú znovuvybudovanie chrámu nájdeme v 2. Tes 2,4: „... ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho ako Boh a bude sa vydávať za Boha.“ Túto udalosť nazýva Pán Ježiš Kristus ohavnosťou pustošenia, odvolávajúc sa na proroka Daniela (Mt 24). Daniel dokonca presne podpisuje obdobie, kedy k tomu dôjde. Bude to v polovici 7-ročného obdobia, ktoré Biblia nazýva veľkým súžením. „A uzavrie pevnú zmluvu s mnohými za jeden týždeň (7 rokov) a v polovici toho týždňa urobí to, že prestane bitná obeť aj obetný dar obilný, a na krídle ohavností ponesie sa pustošiteľ, a to až sa úplná záhuba a to, čo je určené, vyleje na pustošiteľa.“ (Dan 9, 27)

Z horeuvedených biblických tvrdení je pozoruhodné práve to, že Antikrist sa posadí do chrámu. Znamená to, že v období, keď Izrael už bude mať podpísanú mierovú zmluvu, bude postavený Tretí chrám a bude obnovená bohoslužba podľa Zákona, vrátane obetí a kňazskej služby. Nikto nepochybuje o tom, že jediné miesto, kde chrám môže byť postavený, je presne tam, kde boli základy pôvodného Šalamúnovho chrámu, a to je na vrchu Moriah (chrámová hora, humno Aravnu Jebuzejského). Všetci, ktorí poznajú tieto biblické pasáže, hľadajú odpoveď, ako by mohol byť chrám postavený, lebo za súčasnej politickej situácie, kedy židia nemajú na chrámovú horu ani len prístup, je stavba chrámu vylúčená. Jedinou odpoveďou je, že dôjde k zmene síl v danom regióne. Najpravdepodobnejším vysvetlením je 38. a 39. kapitola Ezechiela, kde je popísaný vojnový konflikt Izraela s koalíciou národov, z ktorých niektoré sa dajú presne identifikovať. Z hľadiska súčasnej politickej situácie je najzaujímavejším aktérom v popísanom konflikte Perzia – Irán. Medzi kresťanmi je vo všeobecnosti povedomie o veľkej bitke pri Meggide (Armagedon), ale konfliktu, ktorý popisuje Ezechiel, sa nevenuje pozornosť. Nemôže ísť o rovnakú vojnu, lebo pri tej pri Armagedone sa zjaví Mesiáš a postaví svoje nohy na Olivovú horu tak, ako to popisuje prorok Zachariáš v 14. kapitole. „Zhromaždím všetky národy proti Jeruzalemu do boja, a mesto bude vzaté, domy budú olúpené, ženy budú sprznené, a polovica mesta vyjde do zajatia, ale ostatok ľudu nebude vyplienený z mesta. Ale Hospodin vyjde a bude bojovať proti tým národom ako v deň, v ktorý bojuje, v deň bitky. A jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalemu od východu, a Olivový vrch sa rozdvojí od svojej polovice na východ a na západ v dolinu veľmi velikú. A polovica vrchu uhne na sever a jeho druhá polovica na juh.“ (Zach 14,2-4) Po návrate Mesiáša bude súd v údolí Jozafata a začne 1000-ročné kráľovstvo. Po vojnovom konflikte z Ezechiela, v ktorom zvíťazí Izrael, bude energia (pravdepodobne jadrová) využívaná v Izraeli celých sedem rokov. Chrám môže byť postavený po tejto bitke.

Keď vidíme, ako reálne sa môžu naplniť biblické proroctvá, má nás to povzbudiť k bdelosti a k očakávaniu na Mesiáša, ale taktiež k prosbám za pokoj Jeruzalema, aby nedochádzalo k zbytočným stratám na ľudských životoch.

Najradostnejšie znamenie – prebudenie

Ježiš povedal: „A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, a vtedy príde koniec.“ (Mt 24,14) Drahí bratia a sestry, hlásanie dobrej zvesti v súčasnosti prebieha po celom svete tak, ako to v minulosti nikdy nebolo. Prebudenie sa šíri Južnou Amerikou, Afrikou, masovo sa obracajú ľudia v Indii, v Číne, ale aj v Rusku. Na evanjelizačných kampaniach sa bežne schádzajú ľudia po státisícoch, no v niektorých prípadoch môžeme hovoriť aj o miliónoch. V priebehu jednej kampane odovzdá život Ježišovi aj niekoľko stotisíc ľudí. Samozrejme, o týchto úžasných kampaniach masmédiá zaryto mlčia. Ak sa povzbudzujeme navzájom ku kázaniu evanjelia, je to správne, lebo je to Božia vôľa pre tento čas. Prebudenie, ktoré prebehne v posledných časoch, už nebude možné zastaviť. Prorok Joel hovorí o tom, že v súvislosti s vyliatím Svätého Ducha v posledných dňoch práca bohabojných ľudí donesie svoje ovocie. Chrústi, húsenice, kobylky a chrobač už nestačia požrať prácu bohabojných ľudí tak ako tomu bolo v minulosti. Pravé evanjelium Ježiša Krista (Ježiš hovorí „toto“ evanjelium), ktoré sprevádzajú divy a zázraky a spôsobuje radikálnu zmenu v ľudských životoch, sa bude naďalej šíriť. Aj u nás vidíme prvé kvapky neskorého dažďa, vidíme, ako Boh pripravuje robotníkov do žatvy. Aj v uplynulých týždňoch sme videli mnoho ľudí, ako sa obrátili, naplnili Svätým Duchom a dávali krstiť v meno Pána Ježiša. Je zaujímavé, že mnohí z novoobrátených na začiatku tohto roku boli oslobodení z drogovej závislosti. Toto by nikdy nebolo možné, keby s Božím slovom nespoluúčinkoval Pán so svojou mocou. Buďme dobrej mysle, veď Písmo hovorí, že keď Boh je s nami, kto proti nám. Pracujme dokiaľ je deň a pripravujme sa na stretnutie so svojím Spasiteľom. Maranatha! „Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“ (Daniel 12,3)Související články

Cirkev a posledné časy|Logos 8 / 2007 | Jaroslav Kříž |Téma
Biblické časy|Logos 10 / 2014 | Michal Tausk|Eschatológie
Znamenia na nebi|Logos 4 / 2017 | Michal Tausk|Věda a víra
Záhadné Turínske plátno - vzácna relikvia?|Logos 6 / 2007 | Veronika Kováčová |Věda a víra
Znášajte ťažké časy ako vojaci Ježiša Krista|Logos 12 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve