Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Logos leden 2016


Logos leden 2016

Vybíráme

Pokračujeme

Jaroslav Kříž | Pokračujeme

Pokračujeme

Pokoj vám. Ponajprv všetkým čitateľom Logosu prajem požehnaný rok 2016. Nech nás nájde koniec roku ako takých, ktorí sme vieru zachovali a v poznaní Pána podrástli. Ako hovorí Písmo, nech náš pokrok je zrejmý vo všetkom. Čtěte víc...