Boží království totiž není v řeči, ale v moci. (1. Korintským 4,20)

Křesťanské společenství Milost Olomouc

Chceme povzbudit všechny čtenáře Logosu, že rovněž v našem městě pokračuje a roste Boží dílo

Na Moravě v téměř 120-tisícové Olomouci působí od roku 2002 Křesťanské společenství Olomouc.

Původně misijní skupinu přijeli do Olomouce z mateřského sboru v Bánské Bystrici založit manželé Mazúchovi. Jsou pro nás všechny velkým příkladem, protože stále věrně a s nasazením slouží Pánovi. Rovněž Boží práce na Slovensku je pro sbor velkým povzbuzením a svědectvím, že je možné, aby i v našem městě církev rostla a prosperovala.

Morava má za sebou z hlediska křesťanství velice slavnou i těžkou minulost. Rozhodně je na co navazovat i z čeho se poučit. Po dlouhou dobu zde dominovala římskokatolická církev v čele s olomouckými biskupy a arcibiskupy, kteří postupně nabyli značné moci a majetku. Z dnešního pohledu je zajímavé, že olomoucká arcidiecéze má největší pozemkové majetky v celé Evropě! V době husitství a reformace byla Morava převážně protestantská. Svou zlatou dobu zde zažívala rovněž Jednota bratrská, v jejímž čele stál Jan Amos Komenský. Na jihu Moravy působili nějaký čas novokřtěnci. V Olomouci proti sobě soupeřila většinová protestantská část města s hrstkou katolíků, za nimiž ovšem stálo mocné biskupství. V předvečer Bílé Hory se v Olomouci konalo spontánní modlitební shromáždění více než 1200 protestantů. Svůj boj s katolíky však záhy prohráli. Bitva na Bílé Hoře roku (1620) a následující násilná rekatolizace udělala tečku za celou reformací v českých zemích. Vyhnání protestantů mělo ovšem za následek rozšíření evangelia za hranice Evropy potomky Jednoty bratrské. Obnovená jednota bratrská (tzv. Moravští bratři) pak roznesla evangelium do Karibiku, Grónska, Severní Ameriky, Jižní Afriky a přispěla k obnovení zbožnosti v celé Evropě 18. století.

Věříme, že i dnes je možné, aby na Moravu opět přišlo probuzení, obzvláště, když je tu tak velké duchovní dědictví po Moravských bratrech. Máme radost z toho, že na shromáždění stále přicházejí noví lidé a jsou zasahováni poselstvím evangelia. I proto jsme přistoupili už potřetí v historii sboru ke koupi nových židlí, což je vždy velmi povzbuzující. Modlíme se, aby se Boží dílo z Olomouce rozšířilo také do dalších měst.

Dnes je práce olomouckého sboru rozšířena o sbor v Praze a skupinu v Pelhřimově. Bůh nám také před nedávnem otevřel dveře na jižní Moravu. Již v průběhu minulých let se zde obrátilo a připojilo k Olomouci několik bratrů a sester. Nyní se z tohoto regionu ke sboru připojila i další rodina, které Bůh velice pomohl v těžké situaci a pozdvihl ji. Zároveň se zde začali k Pánu obracet a zajímat o náš sbor i další noví lidé kolem věrného bratra Jendy Lekavého. Pro nás všechny je to velkým svědectvím, jak Pán může velice rychle změnit životy lidí a rozšířit Boží dílo. Modlíme se také za vytvoření skupinky v sousedním městě Šternberku. V blízké době bychom rovněž zde chtěli zahájit pouliční evangelizace.

S naší hudební skupinou chodíme pravidelně kázat evangelium na hlavní náměstí v Olomouci a modlíme se, aby evangelium zasahovalo lidi svojí mocí. Rozhovory s lidmi na ulici jsou vždy velmi zajímavé.

V posledních měsících jsme zorganizovali několik shromáždění s pastory z našich sborů KS Milost z Čech i Slovenska. Také jsme uspořádali dvě evangelizační shromáždění s maďarskými hosty Andrásem Mézesem a Jozefem Nagyem, kam přišli mnozí noví lidé, z nichž se někteří obrátili nebo byli pokřtěni Duchem Svatým. Pro náš sbor jsou tato shromáždění vždy posilou a velkou příležitostí pozvat přátele a známé.

Atmosféra na shromážděních je celkově radostná, k čemuž velkou mírou přispívá naše chválící skupina. Ta v minulém roce vyrostla co do počtu členů i do kvality. Naposledy se chvály rozšířily o housle, z čehož máme velkou radost.

Též se rozšířila dětská besídka, a proto jsme přistoupili k jejímu rozděleni na menší a větší děti, kde pro větší děti začala nedělní škola. V besídce se střídá více sester, které se o její chod ochotně a s nasazením starají, takže děti mají z programu radost a do sboru se těší. Hlavním cílem nedělní školy je, aby děti dostaly dobré povědomí o Božím Slově a takové morálně-duchovní základy, aby se mohly úspěšně znovuzrodit a měly osobní vztah s Pánem. Je velice povzbuzující, že i starší děti při chválách začaly samy radostně chválit Pána.

Rovněž mládežníci mají svá pravidelná setkání. Je na nich vidět radost, soudržnost a pokroky. Velmi se upevnil jejich vztah k Pánovi. Všichni mají nějakou službu a věrně a ochotně ji zastávají, chodí na sborové modlitby a stále lépe se modlí. Také se celkově zlepšily jejich známky ve školách.

Tento rok budou ve shromáždění i dvě nebo tři svatby. Těšíme se, že svobodní mladí lidé ve sboru uzavírají manželství a posilují sbor dalšími křesťanskými rodinami.

Neodmyslitelnou součástí sborového života jsou i modlitební shromáždění. Je velmi povzbuzující vidět nově obrácené lidi, jak se zapojují do modliteb a jak se učí efektivně modlit.

Jsme vděční za všechno, co Pán Ježíš koná v našem sboru i za atmosféru očekávání růstu a dalších dobrých věcí a událostí, které jsou z Boží milosti před námi.Související články

NF Milost|Logos 1 / 2018 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
NF Milost|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Marcienková|Ze života církve
Křesťanské společenství Prostějov|Logos 3 / 2009 | Radomír Hasa|Ze života církve
KS Milosť - Olomouc|Logos 6 / 2007 | Redakce |Představujeme
Kresťanské spoločenstvo Bratislava|Logos 9 / 2009 | Stanka a Ľubo Havierníkovci |Představujeme