„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. (Jan 14,6)

List Rimanom 5. kapitola

Milí čitatelia, aj v tomto čísle časopisu Logos vám prinášame ďalšiu kapitolu nového prekladu Biblie, tentokrát 5. kapitolu Rimanom. Svoje pripomienky, podnety alebo dotazy píšte na adresu sobr@milost.sk.

 

5. kapitola

1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, 2 skrze ktorého sme vierou získali prístup k tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou Božej slávy. 3 A nielen to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie pôsobí vytrvalosť, 4 vytrvalosť osvedčenosť a osvedčenosť nádej. 5 A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám je daný. 6 Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas zomrel za bezbožných. 7 Lebo za spravodlivého sotva niekto zomrie, aj keď za dobrého sa možno niekto odváži zomrieť. 8 Boh však dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnici. 9 O to skôr teda, keď sme teraz ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení od Božieho hnevu. 10 Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom smrťou jeho Syna, o to skôr, keď sme zmierení, budeme zachránení jeho životom. 11 A nielen to, ale sa aj chválime Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. 12 Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do sveta hriech, a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili – 13 lebo aj pred Zákonom bol hriech na svete, ale keď nie je Zákon, hriech sa nepočíta. 14 Smrť však kraľovala od Adama až do Mojžiša aj nad tými, ktorí nezhrešili podobným priestupkom ako Adam, ktorý je predobrazom toho, ktorý mal prísť. 15 Ale s darom milosti to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, o to skôr sa Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista, rozhojnili voči mnohým. 16 A s darom to nie je tak ako s tým, čo prišlo skrze jedného človeka, ktorý zhrešil. Lebo súd pre jedno previnenie síce priniesol odsúdenie, ale dar milosti prináša ospravedlnenie z mnohých previnení. 17 Lebo ak previnením jedného kraľovala skrze toho jedného smrť, o to skôr tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kraľovať v živote skrze toho jedného – Ježiša Krista. 18 A tak teda ako jedno previnenie prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj jeden ospravedlňujúci skutok priniesol všetkým ľuďom ospravedlnenie života. 19 Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými. 20 A do toho ešte vstúpil Zákon, aby sa rozmnožilo previnenie. Kde sa však rozmnožil hriech, tam sa oveľa viac rozmnožila milosť, 21 aby tak, ako hriech kraľoval v smrti, aj milosť kraľovala spravodlivosťou k večnému životu skrze Ježiša Krista, nášho Pána.Související články

List Rimanom 6. kapitola|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Překlad Bible
List Rimanom 1. kapitola|Logos 1 / 2019 | Daniel Šobr |Překlad Bible
List Rimanom 8. kapitola|Logos 1 / 2021 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Rimanom 3. kapitola|Logos 9 / 2019 | Daniel Šobr |Překlad Bible
List Rimanom 2. kapitola|Logos 2 / 2019 | Daniel Šobr |Překlad Bible