Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Pokračujeme

img-7299-0033.jpgPo konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia štátu Izrael, ktorú sme venovali podpore tohto štátu, sme znovu upriamili pozornosť na cirkev.

Cirkev vždy bola Božím plánom, Ježiš zaplatil cenu za to, aby mohla vzniknúť. Samozrejme, podstatné je osobné spasenie každého na základe toho, že uveril v Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, vyznal Ho, dal sa pokrstiť a prijal Ducha Svätého. V Biblii čítame, že tí, ktorí sa dali pokrstiť, sa pripojili k cirkvi. „A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť, a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisíc duší.“ (Sk 2,41) Okrem toho, že sme spasení ako jednotlivci, Boh formuje svoj ľud – ľud, ktorý je zvláštny, ľud, ktorého Pánom je Ježiš, teda ľud, ktorý sa podriaďuje Biblii. V cirkvi sa vychovávajú učeníci, formujú charaktery, riešia problémy a z cirkvi vychádzajú služobníci, aby založili nové miestne zbory. Všetko sa deje podľa Božieho slova, podľa vedenia Svätého Ducha.

Na to, aby cirkev bola zdravá, svätá a víťazná, treba, aby fungovali všetky štruktúry a služobnosti, lebo iba tak je možné cirkev ubrániť pred vlkmi, ktorí sa ju snažia oslabiť. Z Biblie vieme, že sa to nepodarí. Vieme, že tí, ktorí sú v lodi a správajú sa tak, aby nespadli späť do vody, dôjdu až do konca, prejdú na druhý breh. Tam je Ježiš, tam je Kráľovstvo Božie, a to je náš cieľ.

Po konferencii s Guillermom Preinom nás čakajú detské a mládežnícke tábory. Prácu s mladými si vysoko cením a som rád, že môžem konštatovať, že sa darí. Vidno, že súčasná generácia mladistvých je silnejšia ako predchádzajúca. Nechcú sa iba zabávať, ale vidno, že ich ťahá za Pánom a sú bohabojní.

Všetko je v poriadku, prajem Vám požehnané leto.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme