Odměnou hříchu je totiž smrt, ale Božím darem je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu. (Římanům 6,23)

Viera pre vzťahy

vztah-opt.jpeg

Čo je potrebné na to, aby sa vybudovali vzťahy, ktoré prosperujú a rastú aj uprostred tlakov dnešného sveta?

Keď všade okolo nás sa manželstvá a rodiny rozpadajú kvôli sebeckým postojom, priateľstvá sú ničené žiarlivosťou a ohováraním, kresťania chodia z miesta na miesto a hľadajú zbor, ktorý im vyhovuje, a spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi musia byť riešené cez prostredníka. Čo je potrebné na to, aby sa zaistila harmónia vo vzťahoch? Viem presne, čo je na to potrebné. Je to viera!

Viera je tvojou poistkou/istotou

Teraz možno povieš: „Gloria, to je tvoja odpoveď na všetko.“ A máš pravdu. Je to moja odpoveď na všetko. To preto, lebo používam vieru na vyriešenie akéhokoľvek problému, ktorý povstane v mojom rodinnom živote. Podľa prekladu Amplified Bible, Židom 11,1 hovorí: „Viera je uistenie (potvrdenie, nadobúdacia listina) vecí, v ktoré (my) dúfame, je dôkazom vecí, ktoré (my) nevidíme a presvedčením o ich realite (prijímaním vierou ako fakt to, čo nie je odhalené zmyslom).“ Takže, či sú to problémy ohľadom zdravia, financií, vzťahov alebo čohokoľvek, zistila som, že riešenie vždy prichádza skrze vieru. Žijem vierou. Žijem vo viere. Prijímam vierou. Mám život, ktorý Boh zasľúbil mojej rodine a mne – všetko skrze vieru.

Pravdou je, že každá odpoveď na každý problém v živote sa dá nájsť v Božom slove. Keď zistíme, čo hovorí Biblia o našej situácii, keď tomu veríme, rozmýšľame nad tým, hovoríme to a aj to konáme, potom môžeme prijať to, čo Slovo hovorí, že môžeme mať.

Viera je produktom nášho poznania Božieho slova. Pavol v Rimanoch 10,17 povedal: „Tak teda viera z počutia a počutie skrze Slovo Božie.“ Ak sa chceme v našich životoch a vzťahoch držať Božieho slova, musíme vedieť, čo Božie slovo hovorí, musíme prijať Slovo svojimi ušami a očami. Počúvame kázne a vyučovania ľudí, ktorí žijú Slovom. Trávime čas čítaním a meditovaním Slova. Študujeme Slovo, aby sme získali odpovede na situácie v našom živote, máme spoločenstvo s Bohom a Jeho Slovom, počúvame, čo nám Svätý Duch odkryje o našich problémoch. Toto je cesta, akou sa Slovo dostáva do našich sŕdc.

Napokon, keď je Slovo v našich srdciach, potom mení aj naše zmýšľanie. Mení to, ako vnímame svoje okolnosti, aj ľudí, ktorých Boh vsadil do našich životov. Mení to, akým spôsobom hovoríme o veciach a ako odpovedáme. A čo je najdôležitejšie, Slovo produkuje vieru prinášajúcu výsledky, ktoré aj zasľúbila. Božie slovo produkuje vieru! A všetko, čo prijímame v tomto živote, k nám prichádza skrze vieru.

Vzťahy – narušené a obnovené

Viera pre dobré vzťahy je pre nášho nebeského Otca prioritou. Korunou slávy Jeho stvorenia bolo stvorenie Adama a Evy. Stvoril ich pre vzťah: ich dvoch s Ním a tiež jedného s druhým. Všetko ostatné, čo Boh stvoril, bolo na ich úžitok. Požehnal ich (1. Mojžišova 1,28) a prikázal im panovať nad všetkým, čo stvoril. Jeho plánom bolo, aby boli požehnaním pre túto zem.

Keď Boží muž a žena vymenili svoj vzťah so Stvoriteľom za vzťah s diablom, všetko sa zmenilo. Ten narušený vzťah ovplyvňuje všetky vzťahy až dodnes. Ale Boží plán pre ľudstvo a ich spolužitie jedného s druhým sa však ešte len začal. V tom momente, ako sa objavila trhlina, obnovenie bolo na ceste!

Pretože Boh tak veľmi miluje svet i ľudí, v stanovenom čase nám poslal svojho Syna! Ježiš otvoril cestu pre také vzťahy, aké vždy Boh zamýšľal mať. Dal svoj život, aby vykúpil ľudstvo spod kliatby a práce diabla, a dal Svätého Ducha, aby nás voviedol späť do spoločenstva s Bohom a jedného s druhým. Ježiš obnovil naše vzťahy!

On bol živým, dýchajúcim Božím slovom na tejto zemi. Ježiš kráčal vierou tak ako my. Všetko, čo povedal a urobil, bolo dôkazom Otcovej lásky a vôle. Nasýtil, uzdravoval a oslobodzoval ľudí kvôli Božiemu súcitu a pomáhal ľuďom na všetkých cestách života, aby zakúsili Božiu lásku. Zlomené vzťahy nahradil obnovenými, prosperujúcimi!

Postavené na Slove

Božie slovo nám hovorí, ako máme na tomto svete kráčať v našich vzťahoch s inými. A keď zistíme, čo hovorí o vzťahoch, môžeme začať žiť vo viere a láske s každou osobou, ktorú nám Boh dal do života. Náš život podľa Jeho Slova premení problémové vzťahy pre dobro každého.

Prosperujúce, rastúce vzťahy si vyžadujú niektoré kľúčové prvky od oboch strán. Odpustenie, prijatie, trpezlivosť, láskavosť, obetavosť a iné hodnoty nám prináša Božie slovo.

Ježiš nám dal základné slovo, na ktorom môžeme postaviť dobré vzťahy. V Matúšovi 22,37-39 hovorí: „A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je to veľké prikázanie. A druhé, tomu podobné je: Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba!“

„Dobre,“ mohol by si povedať, „ale v tom je ten problém. Neviem, ako mám neustále milovať tak, ako miloval Ježiš. Neviem, ako mám dosiahnuť, aby Slovo v mojom živote fungovalo aj v oblasti lásky.“ A preto je nutné priniesť na scénu vieru. Vierou dokážeš fungovať vo vzťahoch so srdcom plným lásky. Božie slovo hovorí, že to dokážeš. Keď upriamiš svoj zrak na to, čo Boh vo svojom Slove o láske hovorí a dostaneš to do svojich uší, vyznávaj to svojimi ústami a správaj sa podľa toho. Vtedy môžeš prijať zasľúbenie zo Slova. Viera prinesie obsah i dôkaz lásky do tvojho života.

Svätý Duch v tvojom vnútri Slovo oživí a bude to vidno aj navonok. Boh nám dal svojho Ducha, aby nás uschopnil prinášať ovocie – naplnené Božie slovo – ktoré vykoná v našich životoch presne to, čo zamýšľal. Duch Boží ťa uistí: „Môžeš milovať, pretože Ja milujem!“

Galaťanom 5,6 nám hovorí, že viera koná skrze lásku. Inými slovami, láska poháňa našu vieru. Láska je v nás skrze Ducha. V tej istej kapitole vidíme aj ovocie dobrých vzťahov, ktoré Duch vytvára v našich životoch: „Ale ovocím (Svätého) Ducha (práca, ktorú Jeho prítomnosť dokončuje, uskutočňuje) je láska, radosť (potešenie), pokoj, trpezlivosť (mierna povaha, sebaovládanie), láskavosť, dobrota (zhovievavosť), vernosť, nežnosť (poddajnosť, pokora), krotkosť (sebakontrola, zdržanlivosť). A proti týmto veciam nie je žiadny zákon (ktorý by vzniesol žalobu).“ (Galaťanom 5,22-23 podľa The Amplified Bible)

Chápeš to? Duch budí lásku, aby tvoja viera mohla pracovať! A nielen to, aj ďalšie ovocie Ducha pracujúceho v tvojom živote povedie k silnejším vzťahom v tvojej rodine, s tvojimi priateľmi a ostatnými ľuďmi. Každý vzťah v tvojom živote porastie a stane sa silnejším, keď tvoj duch bude cez teba prinášať ovocie radosti, pokoja, trpezlivosti, láskavosti a ďalšie.

Trénovať vieru

Práve týmito veršami môžeš trénovať svoju vieru pre vzťahy. Môžeš vybudovať svoju vieru robením niekoľkých jednoduchých vecí.

Po prvé, prečítaj si nahlas Galaťanom 5,22-23. Nechaj, aby sa to dostalo do tvojho srdca cez tvoje oči a tvojím hlasom až do uší. Čítaj si to každý deň a nechaj Svätého Ducha pracovať v tvojom živote zvnútra von!

Po druhé, medituj – rozmýšľaj, uvažuj, rozjímaj, sústreď sa na tieto dva verše. Nechaj, aby vnikli do tvojho srdca a mysle. Popros Pána, aby ti otvoril srdce, aby si mohol prijať všetko to, čo ti chce v týchto veršoch ukázať.

Potom, v každodennom trénovaní viery sa stotožni s týmito veršami napríklad takto: vyslovuj ich nahlas, nech samého seba počuješ vyznávať Božie slovo nad svojím životom. Vyznávaj toto: Svätý Duch kontroluje môj život. Vytvára vo mne svoje ovocie: lásku, radosť, pokoj, trpezlivosť, dobrotu, nežnosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť.

Premýšľaj nad týmito silami a podvoľ sa im. Vždy si nájdi čas počúvať Svätého Ducha. On ti môže k týmto veršom niečo povedať. Možno bude chcieť, aby si niečo z toho hlbšie preštudoval, alebo ti povie, aby si na základe Slova niečo urobil. Alebo ti jednoducho otvorí oči, aby si videl o Bohu, o sebe alebo o iných to, čo si predtým nikdy nevidel. Keď ťa vedie On, môžeš si byť istý, že z teba neurobí iba človeka, ktorý sa ľuďom dobre prispôsobuje, ale tiež takého, ktorý si ľahko vytvára vzťahy.

A nakoniec, priprav sa na zmeny, ktoré Boh prinesie do tvojich vzťahov – deň za dňom. Ručím ti za to, že príde zmena!

Toto je jednoduché cvičenie, akým si môžeš budovať svoju vieru pre vzťahy, ale tiež to môžeš použiť pre akúkoľvek oblasť vo svojom živote podľa Božieho slova.

Prvý list Korinťanom 13,4-8 opisuje vlastnosti lásky – lásky Božej, ktorá pracuje v nás a skrze nás. Píše sa tam: „Láska je trpezlivá a prívetivá. Láska nie je žiarlivá alebo chvastavá alebo pyšná alebo neslušná. Láska sa nedomáha svojej vlastnej cesty. Láska nie je zlostná a nepamätá si, keď utrpí krivdu. Nikdy sa neraduje nad nespravodlivosťou, ale sa vždy raduje, keď pravda víťazí. Láska sa nikdy nevzdáva, nikdy nestráca vieru, vždy dúfa a prekoná akékoľvek okolnosti. Láska trvá naveky.“ (New Living Translation)

Počas niekoľkých dní rob toto:

  1. Čítaj si verše nahlas.
  2. Rozmýšľaj nad nimi.
  3. Stotožni sa s nimi (napríklad: „Som trpezlivý a láskavý...“).
  4. Počúvaj Svätého Ducha, čo ti poradí robiť.
  5. Prijmi zmeny!

Toto cvičenie vo viere nevybuduje v tebe iba Božiu lásku, ale skrze teba vybuduje i Božiu lásku voči ostatným. Presne toto Božie slovo robí.

Boh je verný!

Božie slovo vykoná to, na čo ho Boh poslal (Izaiáš 55,11). Boh je verný: vykoná svoje Slovo v našich životoch a prinesie zmeny, aby sme mohli žiť dokonale požehnané životy. Prečo? Pretože nás miluje. Galaťanom 5,6 hovorí, že viera koná skrze lásku. Pre Boha je milujúci vzťah k Jeho ľudu najvyššou prioritou. A Jeho láska k nám Ho motivuje vo všetkom, čo pre nás robí.

Jeho vernosť sa postará o to, že sa Jeho plány pre nás naplnia, keď budeme poslúchať Jeho Slovo – na prvom mieste milovať Jeho, potom iných ľudí a napokon nás samých. Boh nám dal Ježiša, aby vymenil život pod kliatbou za život pod požehnaním. Svätého Ducha nám dal na to, aby nás učinil schopnými veriť a prijať všetko, čo pre nás má.

Iba vďaka Božej vernosti a vďaka tomu, čo urobil a zasľúbil vo svojom Slove, máme nádej žiť život vernosti voči iným ľuďom. A iba vďaka Jeho láske k nám máme všetku nádej byť ľuďmi milujúcimi ostatných, ako si to On tak veľmi želá.

Tak vidíš, rozhodne tvrdím: na budovanie vzťahov je potrebná viera. Hovorím to preto, lebo viem, že je to pravda. Všetky vzťahy, ktoré dnes mám, sa vybudovali na základe viery.

A sľubujem ti, budovanie vlastnej viery, aby mohla spolupracovať s Božou vernosťou, je pre teba tá pravá cesta, ako prijať prosperujúce, trvácne vzťahy. Vzťahy, ktoré si ešte nezažil... vzťahy, v ktoré si len dúfal... sú tvoje!

Preklad: Veronika Vozárová
Believer’s Voice of Victory, September 2010Související články

Abrahámova viera|Logos 10 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Viera je poslušnosť|Logos 5 / 2015 | Daniel Šobr |Zamyšlení
Viera priniesla zmenu|Logos 12 / 2019 | Daniel Šobr |Rozhovor
Nádej pre Albánsko|Logos 8 / 2014 | Zuzana Mináriková|Reportáž
Vášeň pre ľudí|Logos 2 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve