Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Ako mať harmonické manželstvo

Ako mať harmonické manželstvo

;iStockPhoto.com /  TriggerPhoto

Manželský problém č. 1 - Zvada

Harmónia v dome je jedno z najväčších požehnaní v živote. Tiež je to jedno z požehnaní, ktoré sa najľahšie stráca, ak sa nerozhodneme urobiť všetko pre to, aby sme sa starali o náš manželský vzťah.

Z Písma sa môžeme dozvedieť, aký je správny postoj v manželstve: „Manželstvo všetci majte v úcte a manželská lóža nech je nepoškvrnená, lebo smilníkov a cudzoložníkov súdiť bude Boh.“ (Židom 13,4)

Keď manželský pár prestane pokladať svoje manželstvo za vzácne a drahé, stanú sa sebeckí a budú sa jeden s druhým hádať. Ak sa v tomto postoji nenapravia, rozvinie sa to do hádok a nakoniec to môže viesť do takých vecí, ako je sexuálny hriech, rozvod, fyzická ujma alebo smrť.

Musíme sa naučiť z Božieho Slova, ako žiť v harmónii jeden s druhým. Ak nerobíme to, čo treba, aby sme žili v harmónii, potom sa rozhodujeme žiť v deštrukčnej aréne zvady.

Hádka spôsobuje smrť. Otvára dvere pre diabla, aby kradol, zabíjal a hubil život v našej domácnosti. Zakaždým, keď sa hádame, dávame diablovi povolenie, aby nás zajal - podľa svojej vôle. 2. Tim. 2,24-26 hovorí: „A služobníkovi Pánovmu nesluší sa vadiť, ale byť prívetivým ku všetkým, spôsobným vyučovať a trpezlivo krivdy znášať. Protivníkov nech krotko karhá, či by im Boh nedaroval pokánie, aby poznali pravdu a vymanili sa z osídla diablovho, ktorým boli zotročení plniť jeho vôľu.“

Hádka dáva diablovi nadvládu! V celom Písme nás Boh varuje ohľadom nebezpečenstva hádky. Avšak ešte stále je to ten najbežnejší problém medzi veriacimi. Samozrejme, zámerne sa do toho nevkladáme. Nevstaneme ráno a nepovieme: „Myslím, že dnes doma vyvolám nejakú veľkú hádku.“ Len z nepozornosti do toho skĺzneme - stačí jedno malé podráždenie a už to je.

Ak máš sklon k tomu, že ťa veci vedia podráždiť, potom sa rozhodni premôcť tento sklon. Rázne sa postav proti týmto malým príležitostiam pre zvadu. Ak si život trávil tak, že nad každou malou vecou sa ti zježilo perie, tak to aj niečo bude trvať, kým prekonáš tento zlozvyk, ale môžeš to urobiť.

Kresťanský manžel a manželka, ktorí sa učia žiť a modliť sa v harmónii, sú mocné nástroje Pána Ježiša.

Možno nejaký čas na tom budeš musieť pracovať, ale keď tak učiníš, dostaneš sa na takú pozíciu, kde Boh bude môcť riadiť tvoje kroky a zachráni ťa od nejakých závažných chýb.

Hádka sa živí sebectvom. A jedno z najľahších miest, kde možno zostať sebecký, je s tvojimi drahými v tvojom dome. Keď sme pred inými ľuďmi, máme pohnútky konať v láske. Zistíš, že si milší a zdvorilejší ku svojim priateľom a známym, než k svojej vlastnej rodine. A doma, pri tvojej rodine, môže prísť pokušenie, aby si zostal sebecký, čo podporuje nesúlad - ako keby sebectvo nemalo doma žiadne následky. Zistíš, že svojim blízkym hovoríš také veci, že ani vo sne by ťa nenapadlo také veci hovoriť iným. Bezohľadné, zraňujúce slová, ktoré hovoríme partnerovi alebo deťom, môžu nastoliť v našom dome život hádok.

Nezhoda sa objaví v každom vzťahu, ale je oveľa dôležitejšie hádkam sa vyhnúť, než sa potom ospravedlňovať v našich názoroch.

Tak ako zastavíme hádku? Urobíme to tak, že pôjdeme do Slova Božieho, aby sme našli Jeho múdrosť na urovnanie sporu. Múdrosť zhora je pokojamilovná, plná milosrdenstva, ochotná poddať sa.

Muž a žena budú vidieť veci odlišne, ale ak sú obaja odovzdaní Slovu, hádka nemôže existovať. Ak každý z nich kráča v láske a dáva Božie Slovo na prvé miesto vo svojom živote (namiesto sebeckých túžob), satan nebude mať žiadne záchytné miesto, aby priniesol nesúlad a rozpor. Ak dovolíme Božiemu Slovu, aby bolo konečnou autoritou na urovnanie sporu, ono zoberie z každého ten tlak a obnoví harmóniu v tvojom dome.

Kresťanský manžel a manželka, ktorí sa učia žiť a modliť sa v harmónii, sú mocné nástroje Pána Ježiša. Keď sa spolu modlia a zhodnú sa na niečom, stane sa to (Matúš 18,19). Odmena za život v harmónii a podporovanie toho druhého modlitbou sú hodné toho úsilia, ktoré vynaložíme na chodenie v láske jeden s druhým.

Nedovoľ diablovi, aby ťa podviedol. V tej chvíli, ako si uvedomuješ, že sa ťa satan snaží voviesť do oblasti zvady, okamžite ho zastav v mene Ježiš. Nauč sa odporovať zvade, tak ako si sa naučil odporovať hriechu a chorobe. Slovo hovorí: „Nič nerobte z hašterivosti a márnej ctižiadosti...“ (Filipanom 2,3) Poslúchaj Božie Slovo a buď tak slobodný od satanových zlých skutkov.

Preklad: Mária KupčiováSouvisející články

Manželstvo|Logos 8 / 2015 | Jaroslav Kříž |Téma
Ako sa (ne)modliť|Logos 10 / 2010 | Németh Sándor |Vyučování
Si taký, ako rozmýšľaš|Logos 11 / 2017 | Daniel Šobr |Vyučování
Ako sa rodia modly?|Logos 8 / 2009 | Németh Sándor |Aktuálně
Newton ako ho nepoznáme|Logos 1 / 2007 | Peter Morvay |Historie