Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Dr. Bill Moore na Slovensku

Americký pastor, evanjelista, spisovateľ, učiteľ a predovšetkým srdečný Boží muž

Niekoľko týždňov veriaci očakávali návštevu amerického pastora, evanjelistu, spisovateľa, učiteľa a, predovšetkým, srdečného Božieho muža, Dr. Billa Moorea. Tento sympatický Američan je človekom, ktorý zlomil zrejme každý stereotyp, ktorý si bežný Slovák vytvoril na margo Američanov. Bohatý a úspešný, ale skromný a pokorný; inteligentný a vzdelaný, ale pomazaný mocou Božieho Ducha – takto sa dal spoznať slovenským veriacim Dr. Bill Moore. Cirkev Kresťanské spoločenstvá zorganizovala štyri zhromaždenia s týmto hosťom a s čistým svedomím môžeme povedať, že jeho návšteva bola veľmi úspešná. Dr. Bill Moore slúžil vo štvrtok 4. februára v Prostějove len tri hodiny po svojom prílete do Viedne! Deň nato ho v Žiline privítali veriaci a hostia zo Žiliny, Prievidze a Martina v počte okolo 500 zúčastnených. V sobotu bol na rade popradský zbor, ktorý v ten večer taktiež zaznamenal rekordnú návštevnosť. Na záver slúžil Dr. Moore v domovskej cirkvi, v Banskej Bystrici, kde sa k nim pripojili veriaci z Brezna a Žiaru nad Hronom.

Pastor Moore povzbudzoval cirkvi k viere v nadprirodzený rast – k nasledovaniu Dávidovho domu, ktorý rástol, pričom Saulov dom sa umenšoval. Dr. Moore kázal dynamicky a prirodzene; bolo cítiť, že nevyučuje veriacich iba naučené poučky, ale zažité pravdy Božieho slova, ktoré fungujú v jeho zbore aj v osobnom živote. Moore prúdil v pomazaní Ducha a slúžil ľuďom aj slovami poznania a proroctva – všetko sa však dialo, ako to vyučoval Pavel, slušne a v poriadku. Nikto nezostal po týchto slovách zmätený, ale Božie slovo bolo živé a ostré ako meč – naprávali sa životy, poviazaní boli vyslobodzovaní, neveriaci prichádzali k poznaniu Božieho odpustenia, a chorí zažívali uzdravujúcu Božiu moc. Atmosféra viery, nádeje a lásky – v nádhernej rovnováhe – zostala aj po tom, čo pastor Moore odišiel z Banskej Bystrice, aby odletel domov. Dr. Billovi Moorovi srdečne ďakujeme za to, že nás poctil svojou návštevou, a tešíme sa, keď príde znovu!

Dr. Moore s ochotou odpovedal redakcii Logosu na niekoľko otázok. Tento rozhovor vám prinášame v nasledujúcich riadkoch.

Mohli by ste stručne predstaviť čitateľom Logosu Vašu službu, povolanie a víziu pre cirkev?

Sme povolaní k tomu, aby sme vychovávali a trénovali vodcov a pastorov na globálnej úrovni a pripravili ich tak na prebudenie. Pomáhame im rozoznať dary, ktoré im Pán zveril. Čo sa týka širšej cirkvi, sme povolaní k tomu, aby sme zobudili každého veriaceho k tomu, aby rozpoznal povolanie a obdarovanie, ktoré má od Boha, aby boli veriaci nielen pripravení na prebudenie, ale aby aj niesli ducha prebudenia ďalej.

Počuli sme o úžasnom raste vo Vašom zbore. Priblížte nám Váš zbor a kľúče k jeho rastu (ako aj rastu každého zboru).

Náš zbor sa volá Livingway Family Church (prekl. Rodinný zbor Živá cesta). Verím, že kľúčom číslo jedna k rastu cirkvi je modlitba a poslušnosť tomu, čo nám Boh káže urobiť. Neexistuje náhrada za nasledovanie tzv. inštruktívneho Božieho hlasu. Tento princíp vidíme naprieč celým Písmom, obzvlášť v knihe Skutkov apoštolov, ktorá je modelom pre to, ako má vyzerať novozmluvná cirkev. Všetko, čo sa v prvej cirkvi uskutočnilo, vzišlo z modlitieb veriacich. Zbor v Brownsville sme založili preto, lebo nás sem Boh poslal – inštruktívne. Poslal nás konkrétne sem s konkrétnou víziou: aby sme získali pre Krista stratené duše, vychovávali vodcov – služobníkov a mobilizovali Božiu armádu tak, že ich budeme vyučovať o ich služobnom obdarovaní od Pána. Na toto sme sa zameriavali posledných dvanásť rokov. Takisto ľudia, ktorým sme slúžili v našom zbore, mali vysoké pracovné nasadenie. Keď je v cirkvi „chémia“ Božieho slova a ľudskej ochoty pracovať, konečný výsledok sa bude rovnať veľkej žatve a rastu cirkvi.

Aké sú Vaše dojmy a pocity ohľadom slovenských zborov, kde ste slúžili?

Ako vieš, bol som očarený viacerými aspektami slovenských cirkví. Ako prvé som si všimol, že vo vašich cirkvách je obrovský hlad po Bohu – taký, ako nevidno všade na svete. Taktiež som bol dojatý z otvorenosti sŕdc ľudí k tomu, aby prijali dotyk od Pána. Volám to transparentnosť – keď sú ľudia otvorení a prístupní Bohu. Niekedy majú ľudia hradby – múry, ktoré sú medzi nimi a Bohom a nedovolia Bohu, aby vstúpil do ich sŕdc a zmenil ich. Ďalšie slovo, ktorým by som opísal to, čo sa deje v cirkvách na Slovensku, je sviežosť v Svätom Duchu. Vidno, že mnohí veriaci sú kresťanmi prvej generácie – ich uctievanie je veľmi čerstvé, plné sviežosti vypôsobenej Svätým Duchom. Toto vidno najlepšie počas chvál a uctievania – Božia moc sa medzi nimi hýbe neuveriteľným spôsobom. Z pohľadu vodcovstva som bol veľmi očarený pastorom Jaroslavom – celkovým spôsobom, ako funguje služba v Kresťanských spoločenstvách. Bol som príjemne prekvapený vyspelou organizáciou a veľkou zaviazanosťou k skvelým výkonom v každej oblasti služby. Pastor Jaroslav investuje do životov pastorov, vodcov a služobníkov a vychováva ich. Kvôli všetkým týmto faktorom verím, že ste v skvelej pozícii pre prebudenie.

Sláva Pánovi! Veľmi Vám ďakujeme za tento prorocký pohľad na situáciu v našich cirkvách a za povzbudenie. Akú hlavnú myšlienku by ste chceli zanechať našim čitateľom?

Jedným zo základných princípov je, že sa nič nestane, kým nepreorganizujeme naše životné priority tak, aby boli v súlade s našimi snami a víziami. Keď Ježiš povolal svojich učeníkov Petra, Jána a Jakuba, každý si ihneď všimne, ako títo okamžite zanechali svoje siete a nasledovali Ježiša. O tomto je celé reorganizovanie priorít – niečo musíme zanechať, aby sme niečo iné mohli uchopiť. Preto by som chcel čitateľov povzbudiť k tomu, že toto je ten pravý čas – Boh sa práve teraz hýbe a sú isté konkrétne veci, ku ktorým nás Boh volá, aby sme ich urobili. Musíme byť ochotní sa tomuto Božiemu povolaniu zaviazať s mentalitou, v ktorej neexistujú kompromisy. Verím tomu, že Boží ľud povstane a odovzdá sa Bohu takým spôsobom, že každý veriaci sa dá úplne k dispozícii Božím plánom a zámerom. Na horizonte sú nové a neuveriteľné veci, ktoré má Pán pre svoju cirkev.

Všimli sme si, že máte skutočný záujem ohľadom stavu náboženskej slobody na Slovensku, konkrétne ohľadom snáh ministerstva kultúry zabrániť registrácii Cirkvi Kresťanské spoločenstvá Slovenska. Čo by ste nám v tejto veci poradili?

Cirkev musí pokračovať v modlitbách, lebo modlitba vždy borí nepriateľove pevnosti v akejkoľvek oblasti. Nezabudnite, že ide o duchovný boj, nielen o prirodzený. Svätý Duch je schopný spôsobiť, aby sa veci pohli, aby sa pohli správni ľudia – to, čo by v prirodzenej rovine trvalo roky, sa môže vďaka duchovnému boju stať za niekoľko minút – keď Duch Svätý zmení tok okolností. Môžem vám sľúbiť, že cirkev v Amerike sa pridá k vášmu modlitebnému zápasu. Takisto, ja osobne sa dávam k dispozícii, aby som vám osobne pomohol akokoľvek to bude možné.

Ďakujeme Vám nielen za rozhovor, ale aj za Vašu Duchom-zmocnenú službu v našich zboroch. Veríme, že aj vďaka Vašej občerstvujúcej návšteve nás čakajú nové veci od Pána.Související články

Dr. Bill Moore opäť na Slovensku|Logos 9 / 2010 | Daniel Šobr |Aktuálně
Protireformácia na Slovensku|Logos 9 / 2007 | Soňa Žabková|Historie
Dr. Christian Harfouche na Slovensku|Logos 10 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Bill a Anne Moore v Česku a na Slovensku|Logos 3 / 2014 | Lenka Škardová|Ze života církve
Ian McCormack opäť na Slovensku|Logos 12 / 2009 | Alena Filipková |Reportáž