Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. (Žalm 23,1)

Evangelizace v mexickém stylu

Návštěva rodiny Taxových v českých a slovenských sborech

logos-05-2012-tax.jpg

Během posledního dubnového týdne jsme uvítali v našich sborech v České a Slovenské republice vzácné hosty - pastora mnoha tisícového křesťanského sboru Revival Christian Center Maranatha v Mexiku, Jesúse Taxe, který k nám přicestoval v doprovodu své manželky Virginie a syna José Davida, pastora mládeže v jejich domovském sboru a rovněž vynikajícího kazatele. Jejich domovský sbor sídlí ve městě Villahermosa, které je hlavním městem státu Tabasco nacházejícím se v jihovýchodní části Mexika, v kraji mnoha lagun a vodopádů. Jedná se o nádhernou oblast Mexika a jeden z nejvíce zalidněných regionů. Místní církev velmi dynamicky roste a Bůh do tohoto kraje dává probuzení a potvrzuje svoji moc a slávu mnohými zázraky a uzdraveními na bohoslužbách v církvi i při evangelizační práci ve městě a v regionu. Práce na Božím díle je rozmanitá, sbor přináší evangelium různými způsoby, v týdnu jsou pravidelné bohoslužby a probíhá práce mezi lidmi na ulicích, v neděli je slavnostní bohoslužba pro celý region a již několik let se církev věnuje také křesťanským programům v rádiu a v televizi. Bůh mocně jedná skrze křesťanské vysílání s lidmi v různých oblastech Mexika i ostatních zemích. Přicházejí mnohá svědectví o uzdraveních z nevyléčitelných nemocí a zázracích v osobních i rodinných situacích v životech lidí.

Rodinu Taxových jsme během jejich dubnového turné po Čechách a Slovensku „rozdělili“ tak, že José David sloužil samostatně v jiných městech než jeho otec Jesús. V relativně krátkém čase pěti dní se tak mohlo uskutečnit celkem 13 evangelizačních shromáždění, na nichž množství lidí mohlo slyšet evangelium a zažít vlastní zkušenost s mexickým probuzeneckým křesťanstvím. Pro Taxovi to byla již třetí návštěva v našem regionu. Shromáždění proběhla v Praze, Hradci Králové, Prostějově, Olomouci a Ostravě. Na Slovensku pak Taxovi sloužili v Nitře, Popradu, Žiaru nad Hronom, Martinu, Liptovském Mikuláši, Banské Bystrici, Košicích a Bratislavě. Ze sborů přicházely mnohé pozitivní zprávy. Lidé byli dotýkáni Boží mocí, zažívali uzdravení a mnozí pozvaní hosté se rozhodli odevzdat svá srdce a životy Kristovi.

logos-05-2012-tax2.jpg

Na shromáždění v Ostravě jsme využili příležitost a poprosili José Davida Taxe o rozhovor pro časopis Logos.

Milý Jose, dovol, abychom ti vyjádřili vřelé díky za tvoji službu zde v Ostravě, je pro nás opravdovým požehnáním, že jsi přijel také do našeho sboru a mohli jsme prožít úžasný čas navštívení Ducha svatého na bohoslužbě. Rádi bychom ti položili několik otázek o tvém životě, službě, církvi a o tvé zemi.

Můžeš nám sdělit něco více o hnutí Ducha svatého v Mexiku?

Ano, v Mexiku zažíváme probuzení, mnoho lidí přijímá Ježíše Krista do svých životů, také vidíme hodně tradičních křesťanů, kteří v Mexiku přicházejí ke spáse, a Bůh se dotýká mnohých životů. Je vidět probuzení v různých částech země, toto se děje v jižním, středním i severním Mexiku.

Je ve vašem státě Tabasco mnoho křesťanských sborů?

Ano, probuzení se šíří mezi křesťany a jsou sbory, které hledají Boží slávu, a Bůh se jich velmi dotýká a děje se to, čemu říkáme duchovní obnova v církvích.

Jak lidé v Mexiku vnímají hospodářskou krizi a jak se na ni dívají křesťané v církvi?

Mexiko je na tom v současné době docela dobře a uvádí se to také ve zprávách, ale máme u nás mnoho lidí s různými potřebami, jsou například lidé, kteří jsou nezaměstnaní a na mnoha místech vnímáme sociální rozdíly. Ale v církvi vidíme, že Bůh chrání naše bratry a sestry před krizí a velmi se dotýká jejich životů a obnovuje je, vyprávějí pak mnohá svědectví. Například, když lidé dostanou výpověď z práce, tak najednou slyšíme, že Pán jim připraví nové zaměstnání a získají lepší a vyšší pozici v práci. Zajímám se o ekonomické dění a také jsem nedávno četl zprávy o ekonomické situaci zde, studuji, co se děje v Evropě a věřím, že Bůh bude žehnat církvím uprostřed této ekonomické krize tak, jak je napsáno v Izajáši, že Bůh dá bohatství těm, kteří patří Hospodinu. A přinese ho také křesťanům v církvích tady v Evropě.

Přicházejí mnohá svědectví o uzdraveních z nevyléčitelných nemocí a zázracích v osobních i rodinných situacích v životech lidí.

Jaké bylo tvé dětství a jak vzpomínáš na službu svých rodičů?

Když jsem byl ještě velmi malé dítě, už jako chlapce mě tatínek vedl k evangeliu, takže v podstatě od narození jsem vnímal evangelium, viděl jsem sloužit své rodiče a od dětství jsem chtěl být pastor. A často jsem si také hrál jako dítě na pastora. A Bůh mě povzbuzuje od té doby až do dneška. A to, co se děje stále, je ta skutečnost, že Bůh proměňuje můj život způsobem, jak bych si nikdy předtím nepomyslel.

Kdy jsi měl první zkušenost s Bohem a jak jsi ji vnímal?

Vzpomínám si, že když mi bylo šest nebo sedm let, tak mi moji rodiče řekli, abych přijal Ježíše Krista do života, ale pamatuji si také, že když jsem měl čtyři roky, možná i méně, byl jsem pokřtěný v Duchu svatém. V šesti nebo v sedmi letech jsem se modlil, postil, sloužil a čas od času jsem byl zařazen mezi dospělé při vyučování Bible a byl zkrátka jako dítě součástí něčeho většího, takže na to si rád vzpomínám.

A jak jsi prožil, že Bůh tě povolává do služby pastora?

Když mi bylo šestnáct let, začal jsem formálně kázat, moji rodiče jeli na nějakou konferenci do Spojených Států Amerických, já jsem neznal úplně důvody, ale řekl jsem svému otci: „Dovol mi kázat tuto neděli.“ A pomyslel jsem si, že řekne: „Ne“. Ale on řekl: „No, jdi do toho…“ A byla to docela zoufalá bohoslužba a to bylo poprvé, kdy jsem byl na veřejnosti. Ale od té chvíle až do dnešního dne pokračuji v kázání. Předtím jsem také pochyboval, zda mám být pastor, protože je důležité, aby pastoři byli velmi vnímaví, musí mít na zřeteli lidi, kteří odchází a zároveň ty, kteří jako noví přicházejí do církve. Ale přijal jsem Boží volání být pastor a od roku 2000 prožívám rozmach ve službě Pánu. A děkuji Bohu za to, že mě povolal kázat Boží slovo.

Můžeš přiblížit službu mladým a říct něco více, jak se mladí lidé zapojují do života sboru, když se stanou křesťany?

Mladí lidé musí být v církvi aktivní. A to, co také vyučuji, je zejména zařazení se do činností. Vždy musí něco dělat, protože mladí lidé jsou velmi aktivní a je třeba je zapojit do všech možných aktivit v církvi, protože toto je způsob, jak pracují pro Boha. Mladí lidé v naší církvi se účastní bohoslužeb, které máme obvykle ve středu a v neděli, ve středu je služba uzdravování a v neděli je slavnostní bohoslužba. Dále máme ještě bohoslužbu v sobotu, a to je setkání mládeže. V sobotu se všichni vidíme ve sboru. Mladí lidé chodí do církve, protože jsou vyučováni Božímu slovu. Pro mladíky je možnost zapojit se do sportovních aktivit, které jsou zařazeny v neděli po bohoslužbě jako součást života sboru. Mimochodem v Mexiku téměř všichni hrají fotbal, takže odpoledne trávíme sportovně s mládeží všichni společně.

Věnuje se mládež také misijním aktivitám, aby nesla evangelium do různých částí města?

Ano, v pondělí máme aktivity venku na ulicích a jdeme do parku, na náměstí, na místa, kde je velká koncentrace lidí a kážeme lidem evangelium a mladí lidé se toho také účastní. Každý týden získáváme duše pro Ježíše a roste církev ve městě, kde bydlíme, a mladí lidé mají velkou účast. Mládež také v pátek navštěvuje dětské domovy a kromě toho vyučují i Boží slovo. A jsou i další aktivity, které děláme, organizujeme duchovní setkání a také se věnujeme mladým lidem, kteří prožívají špatné zacházení ze strany rodičů nebo mají problémy ve škole, a potřebují pomoc. Proto se pořádají tato speciální duchovní setkání, aby mládež získala svobodu, uzdravení a Bůh v jejich životech všechno změnil.

Bůh proměňuje můj život způsobem, jak bych si nikdy předtím nepomyslel.

Jaká je návštěvnost na bohoslužbách sboru Red Apostólica Maranatha Internacional během týdne?

Asi tisíc lidí. Máme církve ve státě v různých oblastech a městech a na nedělních bohoslužbách se připojují k nám a sborová budova je přirozeně zcela zaplněná.

Slyšeli jsme o uctívání Boha tancem ve vaší církvi, můžeš nám říct, jak probíhá taneční chvála a jak ji lidé vnímají?

Ano, když probíhají chvály, naučili jsme se, že Bůh současně také jedná skrze pohyb. Duch svatý se hýbe a během chval se mě často také dotýká, abych takto sloužil, a jindy se dotýká mé maminky nebo dalších lidí a sloužíme lidem, aby se zapojili do uctívání tancem. Lidé tančí, skáčou, točí se, a chválí Boha tancem a přitom jsou uzdraveni i vysvobozeni. Bůh koná, když jednáme v poslušnosti Božímu slovu. Je velmi důležité, že celou službu chvály tancem si Bůh používá také pro proroctví, slovo poznání, osvobození a uzdravení a rosteme ve službě v církvi. Máme také služebníky, kteří přivádějí lidi k tanci během chval a vyprávějí svědectví, že se necítili, předtím než přišli do církve, dobře, a poté co tančili, točili se a skákali, přijali uzdravení.

Takže vaše bohoslužby zasahují mnohé lidi z okolí…

Ano a jak už jsem zmínil, v pondělí pak na ulicích celý sbor získává duše pro Ježíše Krista a mohu například říci, že během jedné hodiny se obrátí k Bohu někdy skrze jednoho služebníka i deset lidí. Toto se děje skrze kázání Božího slova. A jsou mnozí, kteří získávají ještě více lidí než ostatní, mají dary, které jim byly dány od Boha. Celá církev je velmi aktivní v této evangelizační službě. Dvakrát až třikrát ročně děláme kampaně, a slavnosti, kam také zveme nové lidi, aby přišli na bohoslužbu.

Vzpomeneš si na nějaké svědectví z poslední doby, které se velmi dotklo tvého srdce?

Letos v církvi jsme sloužili uzdravením a viděl jsem tři ženy v církvi, které byly uzdraveny z ledvinových kamenů během tří různých situací, kdy jsme jim sloužili. A velmi se mě dotklo také vidět uzdravení z rakovinového nádoru. A také tady v České republice byla první večer uzdravena holčička, Bůh uzdravil její ruce a nohy, měla zkroucené kosti, za to vzdávám chválu Pánu.

Rádi bychom se dozvěděli ještě něco více o rozhlasovém a televizním vysílání vaší církve, o kterém ses dnes zmínil. Kromě kázání Božího slova je součástí ještě mimořádný program pro diváky ostatních zemí?

Vždy se snažíme skrze rádio a televizi kázat evangelium, vím, že je to téma, které se stále dotýká životů, ale snažíme se přinášet také další témata, která mají vliv na společnost a jsou aktuální a kterými žijí lidé v naší zemi nebo i na světě. A věřím, že už z principu je možno zasáhnout lidské životy, protože je tento křesťanský program v rádiu a v televizi. A lze vidět, že lidé jsou také uzdravováni a osvobozováni skrze Boží slovo a po tom velmi touží lidé, kteří chtějí znát Krista. Také přijímáme telefonní hovory z ostatních zemí, protože funguje satelitní přenos. Celá naše církev sleduje tento program na místním televizním kanálu, takže se všichni věnují také tomuto vysílání. V televizi jsme už přes jedenáct let a lidé nám volají svědectví, co Bůh udělal v jejich životě. Dívali se na televizi a přijali uzdravení skrze Boží slovo, zázraky ve finanční oblasti a různá vysvobození z těžkostí. Je tedy pravdou, že tak naplňujeme Boží záměr – kázat Boží slovo.

V televizi jsme už přes jedenáct let a lidé nám volají svědectví, co Bůh udělal v jejich životě.

Dnes jsi hovořil o tom, že duchovním otcem vám byl Dr. Moris Cerullo. Můžeš to přiblížit? Sloužil nějakým způsobem přímo vaší rodině?

Je považován za jednoho z velkých apoštolů víry, káže už dlouhou dobu, je mu přes osmdesát let, ale v plné síle pokračuje a cestuje snad po celém světě, aby přinášel evangelium. Tady v Evropě slouží na mnoha konferencích během roku, v červenci bude například v Londýně na světové konferenci v Evropě, která je pořádána každý rok a v květnu bude ve Vídni a v Budapešti a také v dalších státech Evropy. Je velmi známý v Africe, lidé z Afriky ho milují a je pro ně velmi cenný. Moji rodiče a já jsme jeho duchovní děti, má velké pomazání a několikrát navštívil naše město. Také se mu hodně líbí Mexiko. Byli jsme požehnáni jeho službou a pravidelně jezdíme dvakrát až třikrát do roka na konference do Spojených států, abychom přijali další požehnání. Když víme, že má v plánu být v Izraeli, snažíme se tam také jet, tak jako letos v červnu. On je napůl původem z Izraele a napůl Američan, takže má zvláštní lásku pro Židy. Na kampaních v Izraeli jsme viděli, jak mnoho Židů přichází ke spáse skrze jeho službu.

Jak se ti líbí v České republice a jak prožíváš další turné v našich zemích? Jak ti chutná česká kuchyně?

Ano, moc se mi tu líbí, jsem tu potřetí, ale tentokrát vnímám, že přichází speciální čas pro vaši zemi. Tady v Ostravě teď končím turné po české zemi a velmi se mě dotýká také Slovensko, kam budu pokračovat ve své cestě. Bůh dává probuzení pro tento region. Zejména tady v České republice mohu vidět opravdu změnu od té doby, kdy jsem tu byl poprvé. Dnes je to taková změna, jako by Bůh odňal jakýsi balvan a působí rozmach duchovního probuzení na tomto místě způsobem, jaký jsme doposud neviděli. Věřím, že se to vše bude ještě rozšiřovat po celé období roku 2012 a církev se zmnohonásobí.

Co se týče jídla, je pravda, že mi velmi chutná české jídlo, zdá se mi zdravé a je výborné. Mexiko má také velmi dobré jídlo.

A můžeš nám doporučit něco z mexické kuchyně?

Mexiko je známé přirozeně pro své tacos, jde o tradiční mexické jídlo, tvořené tortillovými plackami naplněnými masovou směsí a přílohu tvoří zelenina a omáčky. Na severu Mexika jsou oblíbené burritos, což jsou tortillové placky z pšeničné mouky, které jsou naplněny masem, sýrem, zeleninou. Ale mexické jídlo je velmi rozmanité. Každé město a každá vesnice má své vlastní jídlo. Mexiko je také známé různou úpravou kuřecího masa s tradiční omáčkou nazývanou mole. Skvělé jsou tortilly plněné kukuřicí a uvnitř je ještě sýr, maso a další přísady. Velmi populární jsou také tamales obdélníkového tvaru, připravují se z kukuřičného těsta a jsou plněné vepřovým nebo kuřecím masem. Ale hovořit o mexickém jídle by se dalo různě.

Jaké poselství bys rád předal mladým lidem v naší zemi?

Mladým lidem bych rád vzkázal, aby více věnovali svůj život Bohu, protože Bůh nás nezklame, nezanechá a neopustí a Bůh chce používat mladé lidi. Boží slovo nám říká, že mladí lidé mají radostné období zrání a mají také sílu. Jsme aktivní a je třeba využít síly, aktivity a všeho ostatního, co máme, abychom mohli sloužit k Boží slávě.

Velmi děkujeme za rozhovor, Bůh Ti velmi žehnej a přejeme nádherné dny v blízkosti našeho Pána.Související články

Evangelizace v moci Ducha|Logos 11 / 2010 | Daniel Šobr |Téma
Pražský sbor se stěhuje|Logos 6 / 2018 | Lenka Pelíšková|Představujeme
Boží dílo na Vysočině|Logos 11 / 2017 | Jaroslava Krbcová|Ze života církve
Pokračujeme|Logos 11 / 2011 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Impressionante 2011|Logos 11 / 2011 | Martin Petr|Téma