A to svědectví je toto: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. (1. Jan 5,11)

Pokračujeme

Podzim je obdobím sklizně, který platí jak v přirozeném, tak i v duchovním světě. Duchovní sklizeň představuje žatvu duší, lidí, kteří se obrátí ke Kristu, když jim je zvěstované evangelium. Tento podzim nám přinesl zatím největší evangelizační kampaň v dějinách naší církve. Navštívilo nás celkem 5 latinskoamerických pastorů, kteří měli celkem 24 shromáždění v 20 různých městech. Kampaň přinesla přes 150 lidí rozhodnutých pro Krista, toto číslo představuje poměrně vysokou úspěšnost kázaného Slova. O kampani se dočtete v reportáži ze shromáždění, které proběhlo v Česku a z rozhovoru s jedním ze služebníků, který navštívil slovenské sbory.

V evangeliu je skutečně obrovská moc, apoštol Pavel ji opisuje jako “Boží moc ke spasení pro každého, kdo věří” (Ř 1,16). Tato moc dokáže dokonale proměnit lidský život. Člověku přináší odpuštění hříchů, tedy záchranu před věčným zatracením, moc uzdravení „ranami Ježíše Krista (Iz 53,5), vysvobození z prokletí (Ga 3, 13-14) a úplně nový život skrze “znovuzrození” (2 Kor 5,17). Tyto fantastické projevy Boží milosti a lásky jsou skutečným evangeliem: dobrou zprávou.

Když Ježíš začal svoji veřejnou službu, kázal: “Naplnil se čas, a přiblížilo se Boží království. Čiňte pokání a věřte v evangelium!” (Mk 1,15). Mluvil o tom, že pokud chceme přijmout Boží království, se všemi dobroděními obsažených v něm, potřebujeme vykonat dvě věci: 1. činit pokání a 2. věřit v evangelium. V tomto Ježíšovém výroku je obsažená hluboká a velmi účinná pravda: Víra v dobrou zprávu evangelia, v to, co Kristus pro nás udělal a co nám nabízí, není možná, pokud ji nepředchází pokání.

Pojem pokání lidé často pod vlivem tradičního náboženství chápou špatně. Nejedná sa o nějaký obřad, kterým se člověk zbaví svých hříchů. Pokání (gr. metanoia) je „změna myšlení“, vnitřní proces, výsledkem kterého je, že člověk přijme Boží pohled na sebe a svůj život a rozhodne se změnit podle Božího slova. Tento proces proběhne v lidském srdci a navenek se projeví v podobě změněného životního stylu, které Písmo nazývá „ovoce pokání“. (Lk 3,8) Pokud bychom to měli vyjádřit jinými slovy, ke všem pokladům Božího království vede cesta víry a ochoty měnit svůj život podle Boha..

V tomto čísle Logosu najdete množství podnětných a inspirujících článků. Ve jménu redakce vám přeji, ať vám pomohou kráčet po cestě pokání a víry a přijmout mnoho dobrého od Boha.Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme