Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Kornel Illés v Banskej Bystrici

Po asi trojročnej prestávke navštívil KS Milosť v Banskej Bystrici vítaný hosť - pastor Zboru Viery (Hit Gyülekezete) zo Šalgotarjánu - Kornel Illés. Tento úspešný pastor veľkého zboru a šťastný otec 9 detí bol prvým kazateľom maďarského Zboru Viery, ktorý v 90. rokoch minulého storočia navštívil banskobystrický zbor a započal tak obdobie úspešnej spolupráce medzi obomi prebudeneckými hnutiami.

22. januára 2009 sa zhromažďovacia sála banskobystrického KS Milosť naplnila členmi zboru, hosťami z cezpoľných zborov aj priateľmi, ktorí boli pozvaní a prvýkrát navštívili prebudenecké kresťanské zhromaždenie. Posolstvo pastora Kornela bolo veľmi jednoduché. Hovoril o tom, že skutočná cirkev Ježiša Krista je takým spoločenstvom, ktoré neprestajne rastie. Veľa času venoval opisu božích služobníkov, ktorí ako „dozorcovia“ (episkopi) slúžia ľuďom v zbore. Ich hlavnou črtou by malo byť otcovstvo, ktoré spočíva v službe druhým, záujme o nich a pravidelnom modlitebnom prihováraní sa za ľudí. Práve toto otcovstvo vidieť na tom, ako „dozorca“ spravuje vlastnú rodinu. Posolstvo zasiahlo aj viacerých hostí a šiesti z nich sa rozhodli prijať Ježiša ako svojho Spasiteľa.

Využili sme prítomnosť pastora Kornela aj na to, aby sme s ním urobili krátky rozhovor pre náš časopis:

Uplynuli asi tri roky od vášho rozhovoru pre časopis Logos. Čo je nové v šalgotarjánskom zbore?

Dokončili sme budovu našej školy a od 1. mája minulého roku sme otvorili v jej areáli telocvičňu, ktorá slúži tiež ako hala pre zhromaždenia zboru. Počas uplynulých dvoch rokov sa otvorilo gymnázium a na škole už máme 9. a 10. ročník. Tieto dva roky teda boli rokmi veľkej výstavby. Náš zbor prešiel určitou krízou, ale stabilizoval sa, je dynamický, rastie a napreduje. Rok 2008 bol veľmi úspešný. V marci u nás slúžil Barry Segal, pastor Jeruzalemského zboru, s ktorým sme spoločne oslávili 60. výročie založenia štátu Izrael. Na naše zhromaždenie prišli tiež členovia šalgotarjánskej židovskej obce. Bola to veľmi úspešná konferencia. V lete sme mali tiež dva tábory, aj náš rómsky zbor mal prvýkrát vlastný tábor. V obidvoch táboroch bolo viacej ako 250 ľudí. Ďalšou mimoriadnou udalosťou bola septembrová návšteva Marilyn Hickey. Prišla na Šándorovo pozvanie a my sme ju s radosťou prijali. Aj viacerí z vás boli na tomto zhromaždení a viete, že bolo veľmi úspešné. Pre nás to znamenalo veľmi veľa a bolo to naozajstným požehnaním. V januári roku 2007 nás navštívila Judith Némethová a jej služba bola tiež veľkým požehnaním. Rok 2008 bol pre mňa osobne rokom potešenia a povzbudenia. Také povzbudenie od Pána, ako som zažil tohto roku, som nezažil počas celých 20 rokov svojho kresťanského života. Počas tohto roku prijalo Pána viac ako 400 ľudí, bolo to na evanjelizáciách a bohoslužbách dohromady. Z týchto ľudí sme 80-tich pokrstili vo vode. V posledných rokoch bol zbor kvôli stavbe budovy veľmi finančne zaťažený, ale počas minulého roka sa nám podarilo väčšinu pôžičiek splatiť. Pán nás teda veľmi požehnal aj po materiálnej stránke. Prielomom bolo práve zhromaždenie s Marilyn. Zbierka vtedy bola taká úspešná, že tvorila 10-násobok priemernej zbierky na zhromaždení. Prielom sa prejavil aj na každej ďalšej zbierke. Mali sme veľmi dobré silvestrovské zhromaždenie. Mnohí hovorili, že to bol najlepší Silvester, aký v zbore zažili. Pán nás veľmi požehnal. Január sme začali Večerou Pánovou, minulý týždeň sme mali trojdňový pôst. Takže nový rok sme začali v sile, ktorú budeme ešte posilňovať.

Aké plány máte na rok 2009?

V prvom rade by sme chceli, aby zbor rástol. To je pre nás to najdôležitejšie. Chceli by sme položiť dôraz na rast, pretože po minulé roky sme na to až taký dôraz nekládli a veľa síl sme investovali do stavby budovy. V každom prípade by sme chceli rozšíriť sieť episkopov „dozorcov“ tak, aby za každého v zbore prebiehali modlitby. Naším cieľom je tiež, aby náš zbor navštívil Šándor Németh.

Samozrejme, chceli by sme zriadiť ešte jednu škôlku a vybudovať parkoviská okolo budovy.

Čo by ste chceli odkázať čitateľom Logosu?

Chcem im odkázať, že v Maďarsku je veľa ľudí, ktorí majú radi Slovákov a žehnajú svojich slovenských bratov. Prajem im, aby vedeli prijať každé požehnanie, ktoré Pán pripravil pre rok 2009. Tie prekážky, ktoré sa proti tomu chcú postaviť, nech padnú do mora!

Ďakujeme pekne a aj my vám prajeme hojnosť Hospodinovho požehnania.Související články

Evanjelizácia v Banskej Bystrici|Logos 8 / 2009 | Alena Filipková |Ze života církve
Kresťanská konferencia v Banskej Bystrici|Logos 10 / 2014 | Magdaléna Mináriková|Ze života církve
Biblický seminár v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2012 | Daniel Šobr |Reportáž
Jacek Slaby v Banskej Bystrici|Logos 12 / 2009 | Redakce |Rozhovor
Denis Lacho v Banskej Bystrici|Logos 1 / 2016 | Yasmin Muchová|Ze života církve