Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Kresťanská konferencia január 2013

Pred pár týždňami sme sa úspešne prehupli do nového roka 2013, ktorý sme odštartovali spoločným pôstom a za ním nasledovala prvá tohtoročná konferencia Kresťanských spoločenstiev. 

 V priestoroch športovej haly na Štiavničkách v Banskej Bystrici počas tretieho januárového víkendu prebehli tri zhromaždenia, ktoré boli plné zvučných piesní v podaní hudobnej skupiny Olivy, aktuálnych odkazov z úst kvalitných rečníkov a prítomnosti Ducha Svätého.

Pre mladých ľudí z našich zborov konferencia začala už v piatok stretnutím mládeže, kde mikrofón patril hlavne pastorovi zo zboru v Liptovskom Mikuláši – Majovi Ovčarovi. Ústrednou témou jeho kázne bola charakterová vlastnosť, ktorá radikálnym spôsobom ovplyvňuje život nielen mladého človeka, a tou je sebaovládanie alebo sebakontrola. Zdôraznil, že je dôležité mať pod kontrolou svoje telo, svoju myseľ a na základe toho sa vie život mladého človeka kvalitne rozvinúť.

V mrazivé sobotné ráno sa športová hala na Štiavničkách aj napriek nepriaznivému počasiu začala napĺňať veriacimi z rôznych kútov Slovenska a Čiech. Po chválach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého zhromaždenia, sa prítomným prihovorili viacerí rečníci a povzbudili nás do roku 2013. Po nich už priestor za kazateľským pultíkom patril senior pastorovi Jaroslavovi Křížovi. Jeho aktuálny odkaz pre toto obdobie bol z 2. Knihy Mojžišovej 17. kapitoly – príbeh o Amalechovi. Hovoril o oblastiach, v ktorých útočí diabol na život človeka a ktorými sú napríklad choroba, rôzne havárie a nešťastia, rozbitie vzťahov v rodinách, ale aj v zbore medzi bratmi a sestrami. No nezostal len pri tom, ale z uvedenej state Božieho slova konštatoval, že aj keď problémy prichádzajú, je možné ich poraziť. Tak ako Izrael dokázal premôcť Amalecha, aj my môžeme zvíťaziť nad problémami. Rovnako ako Mojžiš, je treba vyjsť na vyvýšené miesto a pozrieť sa na problémy zhora, sedieť na kameni, ktorým je Božie slovo, zobrať do ruky palicu a zodvihnúť ju nad svoju hlavu. Tou palicou je viera, ktorá je hlavnou ingredienciou, rozhodujúcou o tom, či človek zvíťazí alebo nie. V súvislosti s tým hovoril aj o potrebe smelosti a zdravého sebavedomia, aby sme v kľúčových momentoch dokázali vyhrať.

Večerné zhromaždenie bolo výnimočné vďaka výnimočnému hosťovi, ktorým bol služobník z budapeštianskeho zboru Hit Gyülekezete – István Mészáros. Na úvod odovzdal pozdravy zo zboru Hit a od pastora Sándora Németha, ktorý si nechal preložiť do slovenčiny. Po takomto úvode už ale po jeho boku nemohol chýbať tlmočník, ktorým bol ako obyčajne Milan Dupan, pastor z nitrianskeho zboru. István začal svoje kázanie príbehom z 1. Knihy Mojžišovej 26. kapitoly príbehom o Izákovi, ktorý v čase hladu sial v zemi Gerára a Hospodin ho požehnal až sa stal veľmi velikým. Hovoril o Izákovi ako o človekovi viery, ktorý v čase krízy, o ktorej každý hovorí aj dnes, sial a Boh ho požehnal. Izák tak ako jeho otec Abrahám mal zmluvu s Hospodinom a my, keďže sme odovzdali svoj život Bohu, tak skrze Krista aj my máme tú istú zmluvu s tými istými zasľúbeniami, ktoré boli dané Abrahámovi a Izákovi. Treba do tejto zmluvy vstúpiť, zotrvať v nej a spoznať dedičstvo, ktoré sa v nej nachádza. István vyzdvihol niekoľko zasľúbení obsiahnutých v tejto zmluve, ktoré sú uvedené prevažne v 1. Knihe Mojžišovej 12. kapitole. Na záver hovoril o duchovnom boji. Tak ako Izák musel bojovať o svoje studne v 1. Knihe Mojžišovej 26. kapitole, tak aj my musíme bojovať o svoje požehnanie a neustúpiť až do chvíle, kým nepríde víťazstvo. Na záver večera István vytiahol z vrecka svojho saka ústnu harmoniku a roztancoval celé zhromaždenie. Bolo to skutočne výnimočné zhromaždenie.

V nedeľu sa k slovu opäť dostali viacerí rečníci, z ktorých spomeniem Adriana Šestáka – pastora bratislavského a martinského zboru, ktorý akoby nadviazal na sobotné slová Istvána Mészárosa o duchovnom boji a povzbudil nás niekoľkými pasážami z Božieho slova k tomu, aby sme bojovali dobrý boj viery. Senior pastor Jaroslav Kříž pokračoval v kázaní o smelosti a tak, ako vyzval Hospodin Jozuu (Joz 1. kapitola), aj pastor vyzval nás, aby sme boli silní a pevní. Na záver sa k slovu dostal Peter Kuba – pastor zboru v Prahe, a ten zakončil konferenciu slovami o potrebe kázania evanjelia aj v roku 2013, aby aj v tomto roku mnoho ľudí počulo evanjelium, mohli sa obrátiť a zakoreniť v dome Božom. Aby tak ako počas tejto konferencie sa aj počas tej nasledujúcej konali krsty, ktoré sú viditeľným dôkazom toho, že Božie dielo na Slovensku a v Čechách rastie a počet zachránených tiež. 

Pokračujme v tejto práci aj v roku 2013. Uvidíme sa na ďalšej konferencii, ktorá sa tentokrát bude konať v našom hlavnom meste – v Bratislave.Související články

Kresťanská Konferencia|Logos 10 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Kresťanská konferencia júl 2013|Logos 6 / 2013 | Redakce |Aktuálně
Júlová Kresťanská konferencia|Logos 8 / 2020 | Daniel Šobr |Ze života církve
Jarná kresťanská konferencia|Logos 5 / 2016 | Daniel Šobr |Ze života církve
Kresťanská konferencia Bratislava marec 2013|Logos 4 / 2013 | Daniel Šobr |Ze života církve