Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Našli sa Ježišove kosti?

hrob-jeruzalem1-opt.jpegMesiáš - Ježiš Kristus Nazaretský - je centrom všetkého stvorenia. Pre ľudstvo je jedinou nádejou, jedinou cestou návratu k Bohu. V Mesiášovi Boh spojil nebo a zem, Biblia hovorí, že všetko bolo stvorené skrze Neho a pre Neho. „Lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné, buď tróny, buď panstvá, buď kniežatstvá, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze neho a cieľom neho.“ (Kol 1:16) Každý človek, keď vidí okolo seba množstvo problémov, utrpenia, chorôb a nenávisti, intuitívne hľadá niekoho, kto by mu vedel pomôcť. Dokonca, môžeme povedať, že čím je utrpenie väčšie, tým viac človek hľadá pomoc. Preto sú v rôznych kultúrach mýty o vysloboditeľoch, hrdinoch s nadprirodzenými schopnosťami, a takto vznikol aj Superman. Faktom zostáva, že tým skutočným a jediným hrdinom je Ježiš Kristus Nazaretský.

Ľudia skutočne majú potrebu Spasiteľa, no svetový systém je usporiadaný takým spôsobom, aby poznanie o Mesiášovi zahmlil, deformoval, zosmiešnil, odstránil z povedomia spoločnosti a nahradil mesiášom poprípade mesiášmi inými. Vo svete teda prebieha boj medzi Kristom a duchom Antiktrista. Ježiš je skúšobným kameňom, pre jedných je pevným základom života a záchrancom, no pre tých, ktorí sa stavajú proti Nemu, je kameňom úrazu, ktorý rozmliaždi toho, na koho padne. Peter o ňom hovorí nasledovné: „Preto je aj napísané v Písme: Hľa, kladiem na Sione uholný kameň vyvolený, drahocenný, a ten, kto verí naň, nebude zahanbený. Tedy vám veriacim česť, ale neposlušným kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou a kameňom úrazu a skalou pohoršenia...“ (1Pt 2:6-7)

Tento kameň je spomínaný už v 2. kap. knihy Daniel. Kráľ Nabuchodonozor mal sen, v ktorom videl sochu, ktorá zobrazovala po sebe idúce svetové ríše od Nabuchodonozora (Babylon), cez Perzsko-Médsku ríšu, ríšu Alexandra Macedónskeho až k Rímskej ríši. Kameň, ktorý sa odtrhol z neba, rozbil sochu na prach, čo nám jasne ukazuje, že svetský systém je čo do svojich hodnôt a cieľov v úplnom protiklade, nepriateľstve s Bohom a s Jeho kráľovstvom. „A za dní tých kráľov ustaví Boh nebies kráľovstvo, ktoré nebude skazené nikdy až naveky. A to kráľovstvo nebude ponechané inému ľudu. Rozbije všetky tie kráľovstvá na prach a učiní im koniec, ale ono bude stáť až naveky. Lebo si videl, že sa od vrchu odtrhol kameň, ktorý nebol v rukách, a rozbil na prach železo, meď, hlinu, striebro i zlato.“ (Dan 2:44-45a)

Kristus verzus Antikrist

hrob-cameron-opt.jpegKristus (Χριστός) alebo Mesiáš (משיח) znamená Pomazaný, čo hovorí o jednom konkrétnom človeku, ktorý je určený na to, aby bol spasiteľom, záchrancom, aby vykonal Božiu vôľu. Pre záchranu človeka je podstatné, aby prijal tvrdenie, že týmto Mesiášom, ktorý prišiel v tele, je osoba Nazaretského Ježiša. Apoštol Ján sa vo svojich epištolách, ktoré boli napísané medzi poslednými, zaoberá vážne touto otázkou a odhaľuje nám, že za popretím tvrdenia, že Ježiš je Mesiáš prišlý v tele, je duch Antikrista. „Po tomto znajte Ducha Božieho: každý duch, ktorý vyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, je z Boha; a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša Krista, prišlého v tele, nie je z Boha, a to je ten duch Antikristov, o ktorom duchu ste počuli, že príde, a je už aj teraz na svete.“ (1Jn 4:2-3) Tvrdiť o Ježišovi niečo iné, znamená hovoriť o inom Ježišovi, akého Svätý Duch v Biblii predstavuje, znamená to kázať iné evanjelium, z čoho vyplýva, že ľudia, ktorí takto hovoria, aj tí čo ich počúvajú, sa dostávajú pod vplyv iného ducha. „Lebo pravda, ak ten, kto ide k vám, káže iného Ježiša, ktorého sme nekázali, alebo ak dostávate iného ducha, ktorého ste nedostali, alebo iného evanjelium, ktoré ste neprijali, pekne znášate.“ (2Kor 11:4) V epištole Galaťanom Pavol hovorí o falošnom evanjeliu ešte tvrdšie a prehlasuje, že kto o Ježišovi hovorí falošné nesprávne veci, je prekliaty.   (Gal 1:8)

Podstatné tvrdenia o Mesiášovi

Keďže tvrdíme, že Ježiš je Mesiáš, musíme trvať na vyhláseniach Biblie, ktoré Mesiáša činia rozdielnym od ostatných ľudí:

1.) Preexistencia

Boží Syn existoval ešte pred vtelením a bol skrze Neho stvorený celý viditeľný svet. „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.“ (Jn 1:1-3)

2.) Narodenie z Panny

Mesiáš nemá pozemského otca, Jeho Otcom je Boh. Cieľom Jeho života bolo spasenie. Boží Syn prišiel na to, aby sa stal obeťou za hriechy človeka, prišiel spasiť - to bolo dôvodom Jeho vtelenia. Ježiš neprišiel na to, aby sa oženil. Tvrdenia Dana Browna, že Ježiš sa oženil s Máriou Magdalénou sú úbohé a v pravom slova zmysle antikristovské. V nebi nie je sexuálny život a veriaci, ktorí budú zachránení, budú žiť bez sexuálnej túžby. Ježiš je popravde iný ako bohovia Olympu, ktorí sú charakterizovaní práve zvrátenou sexuálnou túžbou. Zeus bol taký zažiadaný za Európou, že sa premenil na býka a uniesol ju, aby si s ňou mohol užívať. Vďaka Bohu, náš Pán je celkom iný.

3.) Stal sa obeťou za hriechy

Ježiš vylial svoju krv a zomrel, stal sa obetným baránkom, na ktorého boli prenesené hriechy sveta. Bez tejto obeti by nebolo záchrany. Tvrdenie, že Ježiš na kríži nezomrel, je antikristovské. Ježiš dokonalo zomrel, niekoľko hodín visel na kríži, potom mu prebodli bok a Jeho smrť bola potvrdená rímskymi vojakmi, ktorí sa v tejto veci dobre vyznali. Potom ho položili do hrobu, ktorý privalili veľkým kameňom. Z hrobu sa mohol dostať iba nadprirodzene.

4.) Zostúpil do podsvetia (po hebrejsky - šeól, po grécky - hádes)

„... lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti ani nedáš svojmu Svätému vidieť porušenie.“ (Sk 2:27) Peter vo svojej reči cituje 16. Žalm, kde je použitý výraz šeól (v gréckom texte Skutkov apoštolov hádes). Ďalší dôkaz, že Ježiš zostúpil do podsvetia je, že kázal duchom v žalári. „V ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári...“ (1Pt 3:19) Humanistické cítenie mnohým kresťanom zabraňuje vidieť túto realitu.

5.) Vzkriesenie

Bez vzkriesenia nieto spasenia. Ak Ježiš nevstal z mŕtvych, potom je naša viera úplne zbytočná, lebo by bol takým istým človekom ako aj ostatní smrteľníci. Popretie zmŕtvychvstania je útokom na samotné základy kresťanstva. Práve na tento cieľ je zameraný v súčasnosti Antikristov duch. Držiteľ filmového Oscara, James Cameron, nakrútil „dokument“ Stratený hrob Krista, v ktorom tvrdí, že sa našiel Ježišov hrob, jeho kosti, kosti Márie Magdalény a dokonca kosti ich syna. Aj keď seriózni historici a archeológovia kritizujú tento snímok, narobí veľké škody práve preto, lebo je v ňom antikristovská sila. Veľa ľudí s radosťou prijíme túto senzáciu, tak ako masovo prijali tvrdenia Dana Browna, keď sa Da Vinciho kód stal knižným aj filmovým kasovým trhákom. Ponechajme bokom, že ide o podvrh a nechajme to na odborníkov. Sústreďme sa na samotnú otázku, či je možné, aby boli nájdené Ježišove kosti. Pán pred svojím umučením verejne hovoril o tom, že vstane z mŕtvych. Vtedajšia náboženská špička, ktorá niesla zodpovednosť za ukrižovanie Ježiša, mala strach, aby Ježišovo telo nezmizlo, a preto nechali hrob zapečatiť a strážili ho. 
„... a hovorili: Pane, rozpamätali sme sa, že ten zvodca povedal, keď ešte žil: Po troch dňoch vstanem. Rozkáž tedy bezpečne strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď neprišli jeho učeníci v noci a neukradli ho a nepovedali ľudu: Vstal z mŕtvych. A bude posledný blud horší ako prvý.“ (Mt 27:63-64) Mŕtve telo by pre nich bolo dôkazom, že Ježiš bol podvodník. Verejne by ho ukázali ľudu a celá kauza okolo 
Ježiša by skončila. Kresťanstvo by neexistovalo. Taktiež je veľký nezmysel, že Ježiš prirodzene opustil hrob a ďalej žil normálnym životom, oženil sa a mal deti. Zmŕtvychvstanie a východ z hrobu boli zvrchovaným Božím zásahom, ktorý dosviedčali rímske stráže. „A oni sa zišli so staršími a poradiac sa dali vojakom veľa peňazí a riekli: Povedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, keď sme my spali. A keby sa to dopočulo u vladára, my ho prehovoríme a vás urobíme bezstarostných. A oni vzali peniaze a urobili, ako boli poučení. A tá reč je rozhlásená u Židov až do dnešného dňa.“ (Mt 28:12-15) Ježišovo telo a kosti sú teraz v oslávenom stave po pravici Božej. Tvrdenie Svätého Ducha je, že hrob je prázdny.

6.) Neviditeľné pokračovanie

Na rozdiel od rímskych vojakov my veríme nielen vo vzkriesenie, ale aj to, že Ježiš vystúpil do neba, stal sa Veľkňazom podľa poriadku Melchisedechovho, hlavou cirkvi, víťazom a Pánom Pánov.

7.) Ježiš sa vráti

Veľmi dôležité je hovoriť o návrate Ježiša Krista, lebo kto verí v Jeho návrat, potom sa naň vie aj pripraviť. Kto sa nechce pripraviť na príchod Ježiša Krista, rád prijíme špekulácie Dana Browna alebo Jamesa Camerona a bude veriť tomu, že evanjelium je lož a Boh skutočnú pravdu pred ľuďmi zatajil.

Duch Antikrista

Keď sa zaoberáme otázkou Antikrista, musíme rozlíšiť tri pojmy. Teraz sa nebudeme zaoberať Antikristom, ktorý sa zjaví na konci dejín, ale pozrieme sa na ducha Antikrista a na jednotlivých Antikristov.

Ako sa prejavuje duch Antikrista:

1.) V Starom zákone

Od chvíle, keď Boh povedal Eve, že sa narodí semeno, ktoré diablovi rozdrtí hlavu, duch Antikrista sa snažil zabrániť príchodu toho, ktorý ho mal poraziť. Túto snahu môžeme vidieť v celej Biblii. Keď Kain zabil Ábela, spravodlivý bol mŕtvy a z vraha ťažko mohol vzísť Mesiáš. Ďalším krokom bolo, že padlí anjeli sa zmiešali s ľudskou rasou, a ak by to pokračovalo ďalej, ľudská rasa by sa celkom skazila a skutočne by sa nemohol narodiť Mesiáš. Táto skutočnosť bola jedným z dôvodov potopy. Akonáhle dostali Abrahám so Sárou zasľúbenie o semene, ktoré bude požehnaním pre všetky národy, faraón zobral Sáru do háremu. Taktiež za snahou faraóna alebo Hámana o vyhubenie židov stál duch Antikrista a v neposlednom rade môžeme spomenúť vyvraždenie chlapcov za dôb Herodesa. Vďaka Bohu, duch Antikrista nemohol zabrániť tomu, aby sa Kristus zjavil v tele.

2.) V materializme

Marx síce poprel, že Ježiš je Mesiáš, ale nemal voči nemu také odporné tvrdenia ako niektorí v súčasnosti, lebo Ho chápal ako dobrého človeka - revolucionára.

3.) Vo falošných náboženstvách

Budhizmus, hinduizmus alebo islám tiež popierajú, že Ježiš je Mesiáš, ale vyjadrujú sa o Ňom s úctou, majúc ho za proroka. V judaizme je v súčasnosti veľmi silne antikristovský duch, lebo považujú Ježiša Krista za podvodníka. Preto prílišné zaoberanie sa židovskými tradíciami v súčasnej podobe vedie k mnohému zmätku, čo vidíme aj na veľkých Božích služobníkoch.

Svedkovia Jehovovi, Moonisti a im podobní sa síce hlásia ku kresťanstvu, ale za kresťanov ich považovať nemôžeme, lebo Strážna veža popiera mesiášstvo Kristovo tým, že popiera Jeho Božský pôvod a reverend Moon popiera mesiášstvo Kristovo tvrdením, že Ježiš sa nestačil oženiť.

4.) V kresťanstve

V obradných, rituálnych cirkvách je Kristus zatieňovaný klérom, množstvom svätých, predmetmi a obradmi. Ďalej sa duch Antikrista snaží odtrhnúť ľudí od Božieho slova, spôsobuje, že ľudia nečítajú Bibliu, spochybňuje ju a spôsobuje v človeku zatvrdilosť voči kázanému Božiemu slovu. Duch Antikrista tiež ide proti Svätému Duchu, ktorý je zástupcom Krista na zemi. Vytvára pochybnosti voči hovoreniu v jazykoch, zázrakom, práci Svätého Ducha, voči uctievaniu a pod.

Kto sú Antikristovia

„Deti, je posledná hodina, a ako ste počuli, že príde Antikrist, i teraz už povstali mnohí Antikristovia, odkiaľ známe, že je posledná hodina. Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás. A vy máte pomazanie od Svätého a viete všetko. Nepísal som vám preto, že neznáte pravdy, ale že ju znáte, a že niktorá lož nie je z pravdy. A kto je lhár, ak nie ten, kto zapiera, že Ježiš nie je Kristus? To je ten Antikrist, kto zapiera Otca i Syna. Nikto, kto zapiera Syna, nemá ani Otca; kto vyznáva Syna, má aj Otca.“ (1Jn 2:18)

superman-opt.jpegTeraz sa zaoberajme otázkou, kto sú Antikristovia v možnom čísle, o ktorých hovorí Ján. Zrejme nejde ani o postavu Antikrista, ktorého porazí Ježiš osobne, ale o množstvo jednotlivých ľudí. Ktorí sú to? Ján im pripisuje niektoré charakteristické znaky. Človek sa Antikristom stane vtedy, keď vyhlasuje antikristovské tvrdenia. Čiže, verejne hovorí veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo Svätý Duch v Biblii hovorí o Kristovi. Upozorňujem, že nevera z človeka neurobí Antikrista. Nevera je niečo iné, ako to, keď niekto verejne vytiahne proti Kristovi. Dokonca, môžeme povedať, že z človeka neurobia Antikrista ani krčmové reči, neuvážené táraniny, ktoré nikto nepočúva a neberie vážne. Problém nastáva vtedy, keď ľudia zneužijú svoju svetskú pozíciu a v masovom merítku odtrhávajú ľudí od Spasiteľa tým, že o Ňom hovoria klamstvá. Diabol vyberie zaujímavých ľudí, ktorých vynesie do významnej svetskej pozície, preto je veľmi podozrivé, ak niekto je oslavovaný v masovom merítku. Ján tvrdí, že priateľstvo sveta znamená nepriateľstvo voči Bohu. Božích prorokov nikdy neoslavovali a ani Božích mužov dnes svet neoslavuje, nedostávajú ocenenia, ale skôr sa proti nim vedú hanobiace kampane. Dnes je možné oveľa viac ako v minulosti masovo ovplyvniť svetonázor ľudí. Politici, športovci, ale najmä hviezdy show-biznisu sa pre milióny obdivovateľov stávajú veľkými vzormi, ktorí potom nekriticky prijímajú ich názory. Je tragédia, keď mediálne známa osobnosť začne viesť rúhavé kampane voči Ježišovi. Pochopme, že toto nie je malá vec, lebo sme už spomenuli, že falošné evanjelium je pod kliatbou. Títo ľudia priťahujú prekliatie na seba, aj na tých, ktorí ich počúvajú. Príklad Jamesa Camerona to potvrdzuje. Populárnym sa stal ako režisér filmu Titanic, keď z tejto tragédie urobil filmovú romantickú rozprávku, no nikto nemá právo hovoriť rozprávky o Ježišovi. Preto vyzývam kresťanov k modlitbám za to, aby film Stratený hrob Krista nenašiel odozvu, aby bolo veľmi rýchlo jasné, že ide o zneužitie Ježišovho mena k tomu, aby sa autori stali ešte populárnejšími a bohatšími.

Keďže svet takto hlasno hovorí rúhavé veci o Ježišovi, znamená to, podľa apoštola Jána, že je tu posledná hodina. Preto je viac ako kedykoľvek predtým dôležité, aby v cirkvi znel hlas, ktorý bude Ježiša obhajovať a dôležité je, aby to bol hlas počuteľný a verejný. Teraz je treba s láskou sa privinúť k Pánovi, verejne sa k Nemu priznávať a verejne obhajovať všetky tvrdenia Biblie o Ňom. Nech je hlas lásky silnejší ako hlas nenávisti. Svätý Duch nám k tomu dá silu. „Lebo ktokoľvek by sa hanbil za mňa a za moje slová v tomto pokolení cudzoložnom a hriešnom, za toho sa bude aj Syn človeka hanbiť, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“ (Mk 8:38)Související články

Ako sme našli spasenie|Logos 6 / 2014 | Redakce |Skutečný příběh
Mládežnícky tábor Donovaly 2010|Logos 9 / 2010 | Lusi Gertliová |Aktuálně
Prosincová konference|Logos 12 / 2011 | Alena Filipková|Ze života církve
Svedectvo mesiánskeho evanjelistu Zeva Porata|Logos 3 / 2012 | Miroslav Iliaš|Skutečný příběh
Pokračujeme|Logos 10 / 2014 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme