Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby. (Žalm 1,6)

Pokračujeme

Milí čitatelia Logosu!

Po zime, ktorá vytrvalo odmietala skončiť a zasypala snehom aj našu veľkonočnú konferenciu v Bratislave, konečne zasvietilo slnko a jeho lúče zohriali nielen vzduch, ale tiež naše srdcia. Každú jar ma vždy znovu fascinuje skutočnosť, aký veľmi pozitívny vplyv má svetlo na dušu človeka. Únavu a smútok ponurých dní vystriedala euforická radosť.

V tejto súvislosti sa mi vybavujú verše Písma: „Boh je svetlo a nieto v ňom nijakej tmy.“ (1Jn 1,5) Svetlo je Božou podstatou, a preto je tak dobré a pozitívne. Nejde však iba o materiálne fyzikálne svetlo, ale predovšetkým o svetlo duchovné, ktoré vie úplne premeniť srdce človeka a ukázať mu nádheru Božej lásky a dobroty. Preto sa aj apoštol Pavol modlí, aby Boh osvietil oči našich sŕdc. (Ef 1,18) Boh je tiež nazývaný „Otcom svetiel“, od ktorého prichádzajú len dobré a dokonalé dary. (Jk 1,17) Keď takto poznáme svojho Boha, nemôžeme nebyť radostnými a vďačnými ľuďmi.

Svetlo pochádza tiež z Božieho slova a svetlom chce byť aj náš časopis. Čítajte ho s otvoreným  srdcom a pamätajte, že Božie výroky dokážu zmeniť tmu na svetlo. Veď práve tak sa zrodili dejiny nášho sveta: „Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.“ (Gn 1,3)

 


Související články

Pokračujeme|Logos 9 / 2016 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2013 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 10 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 4 / 2012 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme