Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

„Přestaň kázat evangelium!“

logos-07-2015-shirajul.jpg

Shirajul si hodil ruksak přes rameno, nasedl na motocykl a vydal se domů, ke své ženě a dětem. 16. ledna 2015, poté co sloužil na shromáždění šestadvacetičlenného domácího společenství, strávil odpoledne s křesťany v nedaleké vesnici. Jako vedoucí jedné podzemní církve na bangladéšském venkově hlásal Shirajul evangelium a učil ostatní křesťany vést život podle Písma. 

Toho dne ale Shirajul již domů nedorazil. Na písčité cestě mezi poli ho náhle z motocyklu srazila exploze podomácku vyrobené nálože. Na ležícího pastora se ihned vrhli útočníci vyzbrojení noži. Shirajul utrpěl množství bodných ran, na jejichž následky zemřel. Převážně muslimský Bangladéš tak přišel o jednoho ze svých nejsmělejších evangelistů.

Příprava na pronásledování

Již hodinu po Shirajulově smrti se o této tragické události dověděl jeho církevní představený „Meer“, který již delší dobu spolupracuje s naší misií. Meer, který podporuje a vyučuje nové evangelisty, znal Shirajula přes deset let, a byl to právě on, kdo jako první začal tohoto původně horlivého muslima vyučovat o spasitelné víře v Ježíše Krista. Když přijal Shirajul Krista, věděl, co může ve své zemi očekávat; četbou Ježíšova učení o křesťanském životě v Písmu se připravoval na pronásledování. Dva z jeho bratrů byli členy islamistické politické strany Jamaat-e-Islami a také jeho rodiče byli zaměřeni podobným směrem.

Shirajul a jeho šest bratrů žili na rodinném statku a měli všechno společné. Sourozenci si byli vědomi toho, že půda jejich otce by se měla jednou mezi ně rozdělit a každému by připadl menší pozemek hospodářské půdy. Když jim ale Shirajul oznámil, že se stal křesťanem, vyhnali ho z domova. „Tak ty jsi nyní křesťan?“ řekli mu. „No dobrá, tak se seber a jdi si, kam chceš. Na otcovu půdu tím ztrácíš nárok.“

Shirajul se uchýlil ke svému strýci, kde mohl hospodařit na kousku pole a zbytek peněz potřebných na obživu získával tím, že od ostatních farmářů kupoval jejich produkty, které pak prodával na trhu. Současně při každé příležitosti vyprávěl lidem o Ježíši a také vyučoval malou skupinku nových křesťanů.

„Opravdu se jednalo o toho nejsmělejšího křesťana, kterého jsem znal,“ vypráví Meer. „Stále hovořil o Ježíši a Boží spáse. Když ho někdo varoval, že by si měl dát na nějakém místě pozor, vždycky odvětil, že je jeho povinností mluvit o Ježíši.“

Shirajul byl přesvědčen, že i navzdory nebezpečí je hlásání evangelia v Bangladéši jeho životním posláním.

Meer je přesvědčen, že Shirajulova smělost byla výsledkem hlubokého studia Bible. „Trávil velmi mnoho času studiem Bible a modlitbou,“ říká Meer. Když nějakého člověka přivedl ke Kristu, dál se mu věnoval, navštěvoval ho, povzbuzoval a modlil se za něho. Obcházel také malé skupinky věřících, kterým obstarával křesťanskou literaturu a předčítal jim z Bible, protože mnozí chudí vesničtí křesťané v Bangladéši své Bible nemají a jsou proto závislí na společné četbě Písma.

Stejně jako mnozí další křesťané v Bangladéši, což platí zejména o evangelizačně zaměřených křesťanech, setkal se i Shirajul s různými formami zastrašování. Třebaže je v zemi formálně ústavou zaručena náboženská svoboda, křesťané zde často zakoušejí od většinové muslimské populace diskriminaci. Proti křesťanům jsou zaznamenávány násilné útoky, majetkové ztráty, bití, dokonce i případy zabití a to vše za velmi malé ochrany ze strany státu. V lednu 2013, dva roky před násilnou smrtí Shirajula, přišel o život jiný člen Meerova misijního týmu.

Meer nám také sdělil, že dva měsíce před smrtí Shirajulovi kdosi několikrát uprostřed noci telefonoval a vyhrožoval mu, aby s kázáním přestal, jinak že bude umlčen.

Shirajul se však nejenže nebál, ale také nic na svém misijním úsilí nezměnil. Meerovi řekl, že jeho život je plně v rukou Ježíše Krista. „Tohle není moje odpovědnost. O můj život se stará Bůh.“

Třebaže v souvislosti s jeho vraždou policie nikoho nezatkla a k činu se ani nikdo anonymně nepřihlásil, Meer se domnívá, že Shirajula zabili muslimští fundamentalisté z jeho vlastní vesnice. Šlo zřejmě o tytéž osoby, které mu předtím telefonicky vyhrožovali. Nicméně ani Meer, ani Shirajulova manželka Hira se o právní stránku případu nestarají. „Nebudu naléhat na policii, aby smrt manžela vyšetřovala,“ řekla Meerovi Hira, „já se za ty lidi, kteří Shirajula zabili, naopak modlím.“

Umřít pro Boží království

Jakmile se začala po okolí šířit zpráva o Shirajulově zabití, lidé se sami začali ptát místních křesťanů, proč byl jejich pastor zavražděn. Mnozí se zajímali ještě víc, například: „Proč ten člověk vlastně věřil v Krista? A kdo to je vůbec Kristus?“ Křesťané se snažili odpovídat na tyto otázky, jak nejlépe uměli a Meer je přesvědčen, že Shirajulova smrt tak způsobí v této oblasti ještě další obrácení. „Doufám a věřím, že zde takto přijde ke Kristu ještě řada lidí,“ prohlašuje Meer.

Shirajulova pohřbu se účastnila skoro celá vesnice včetně jeho šesti bratrů. Pastor při pohřebním kázání využil příležitosti a kázal přítomným evangelium. Zdůraznil důvody proč Shirajul následoval Ježíše Krista a proč tak činí i ostatní křesťané. V podobném duchu také při obřadu promluvil Meer.

Shirajulova manželka Hira má bez manžela obtížný život, avšak její životní náplní zůstává misijní úsilí a modlitby za šíření Božího království v Bangladéši. Ačkoli nad ztrátou manžela velmi truchlí, současně prohlašuje: „To, že můj manžel zemřel pro Boží království, je pro mě velikou útěchou.“

Hlas mučedníků podporuje ve spolupráci s Meerem rodinu zabitého misionáře Shirajula. Hira i s dětmi nadále zůstávají ve své vesnici a mají velké zastání u křesťanů ze své domácí církve. Naše misie hradí jejím dětem školné a také veškerou lékařskou péči. Jelikož po manželově smrti není Hira na pozemku Shirajulova strýce vítanou osobou, ráda by se s dětmi přestěhovala jinam.

Hira se také trvale modlí, aby si Bůh použil onu tragickou událost ke své slávě. „Lidem, kteří mi zabili manžela, jsem již odpustila,“ prohlašuje. „Každý den se za ně modlím. A rovněž se modlím, aby v naší zemi ještě více lidí přišlo ke Kristu.“

Zdroj: Hlas mučedníků 2/2015
www.hlas-mucedniku.czSouvisející články

Cirkev? Áno!|Logos 4 / 2016 | Jaroslav Kříž |Téma
Pravé alebo plné evanjelium|Logos 4 / 2009 | Adrián Šesták |Vyučování
Pokračujeme|Logos 11 / 2011 | Daniel Šobr |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 9 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Pokračujeme|Logos 1 / 2019 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme