Až se však na nás vylije shůry Duch, tehdy se z pouště stane sad a sad se bude za les počítat. (Izaiáš 32,15)

Anjeli - Charles a Annette Capps

Anjeli chcú byť súčasťou každej oblasti tvojho života. Tieto nadprirodzené Božie bytosti čakajú iba na to, aby si vyslovil Božie slovo.

  • Boh stvoril anjelov, aby reagovali na Jeho Slovo, takže… Dávaj pozor na to, čo hovoríš, tvoji anjeli počúvajú.
  • Slová pochybnosti a neviery tvojich anjelov zviažu.
  • Nesprávne hovorenie a nesprávne modlitby anjelov provokujú.
  • Slová viery ich uvoľňujú k tomu, aby pracovali v tvoj prospech.
  • Anjeli pôjdu pred tebou a spôsobia tvojej ceste zdar!

© Lenver s.r.o. 2017, 156 strán

Úryvok z knihy: 

11. kapitola

Anjeli – súčasť nášho vyslobodenia

 

Všimnite si poslednú časť Druhej knihy kráľov 6,17, keď sa Elizeov služobník rozhliadol: „… vrch bol plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea.“

V Žalme 68,18-20 je ďalšia pasáž, ktorá hovorí o vozoch:

„Vozov Božích je dvadsaťtisíc, tisíce tisícov. Pán prišiel na nich na Sinaj v svätosti. Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Boh býval medzi nimi. Požehnaný Pán! Deň ako deň nám nakladá bremä svojich dobrodení, silný Boh, naše spasenie.“

Mohli by ste to povedať aj takto: „… silný Boh nášho vyslobodenia.“ Služba anjelov, nadprirodzené vyslobodenie, ktoré k nám prichádza prostredníctvom anjelov je súčasťou spasenia, ktoré nám Boh poskytol.

Slovo spasenie znamená „vyslobodenie, ochrana, uzdravenie a neporušenosť“. Neznamená to iba byť spasený, alebo vyhnúť sa peklu a dostať sa do neba. Znamená to nadprirodzené vyslobodenie. „Požehnaný Pán! Deň ako deň nám nakladá bremä svojich dobrodení, silný Boh, naše spasenie.“ Inými slovami, nakladá nám bremeno svojich dobrodení, dokonca aj vyslobodenia, ktoré prichádza cez službu anjelov.

Takže, vozov Božích je „dvadsaťtisíc, tisíce anjelov“ (Biblia King James Version – pozn. prekl.). Podľa počtu anjelov uvedenom v knihe Zjavenie Jána, ak by bola znovuzrodených polovica ľudí na zemi a anjeli by boli rovnomerne rozmiestnení medzi nami, na jedného človeka by pripadalo viac než dvadsaťtisíc anjelov.

Prorok Habakuk 3,8 lepšie osvetľuje túto tému:

„Či na rieky, ó, Hospodine, či azda na rieky bude horieť tvoj hnev, či tvoja prchlivosť proti moru? Keď jazdíš na svojich koňoch, vezieš sa na svojich vozoch spasenia?“

Znova tu máme toto slovné spojenie: vozy spasenia. Boh jazdí na vozoch spasenia alebo vyslobodenia. Ohnivé vozy obklopovali Elizea. Vozov Božích je dvadsaťtisíc, tisíce anjelov. Boh jazdí na vozoch spasenia!

Nadprirodzené vyslobodenie je vám dnes dostupné cez služobných Božích duchov. Anjeli nielenže nadprirodzene vyslobodzovali od armád, ale deťom Izraela prinášali múdrosť, smerovanie a vedenie.

 

ANJEL PRINÁŠAL SVETLO A TEMNOTU

 

V celej knihe Exodus prinášali anjeli ohromné zázraky vyslobodenia.

„Vtedy sa pohol anjel Boží, ktorý išiel pred táborom Izraelovym, a obrátiac sa išiel za nimi a tak prešiel oblakový stĺp spopred nich a stál za nimi. A vošiel medzi tábor Egypťanov a medzi tábor Izraelov a bol Egypťanom oblakom a tmou a Izraelovi osvecoval noc, takže sa nepriblížili jeden k druhému cez celú noc.“Exodus 14,19-20

Boží anjel spôsobil oblak, ktorý bol na jednej strane tmou a na druhej svetlom. Dával svetlo deťom Izraela a spôsoboval, že na Egypťanov spadla temnota. Toto je symbolické – predobraz toho, čo sa deje v posledných časoch. Zjavenie Božieho Slova, ktoré dnes prichádza, bude svetlom deťom Božím, ale temnotou tým, ktorí chodia v temnote.

Teraz si môžete pomyslieť: „Určite by som mohol použiť niektoré z týchto ohnivých vozov, nejaké nadprirodzené porozumenie a múdrosť.“

Pamätáte sa na Exodus 23,20? Budem to parafrázovať: „Určil som anjela, aby ťa zachoval na ceste a priviedol ťa na miesto, ktoré som pripravil. Ale ho neprovokuj, pretože neodpustí tvoje prestúpenia.“

Izraelu bolo poskytnuté nadprirodzené vyslobodenie, nadprirodzené vedenie. Boh poslal zvláštneho anjela, aby ich viedol, ale oni s týmto anjelom nespolupracovali. Minuli cieľ, nepo­slúchali Boha, Jeho Slovo, ani anjela. Tí ľudia od veku dvadsať rokov a starší pomreli na púšti.

Boh povedal Izraelovi: „Ak nebudeš dávať pozor na vedenie tohto anjela, neodpustí ti.“ Nehovorí tu o odpustení ich hriechov, pretože anjeli nemajú schopnosť ani právo odpúšťať hriechy. Hovoril tu o neodpustení za veci, ktoré hovorili proti Bohu. Vždy, keď hovoríte proti Božiemu Slovu, ste vinní provokovaním anjelov.

„Preto musíme tým viacej dávať pozor na to, čo sme počuli, aby sme nejako neprešli pomimo.“

Židom 2,1

 

13. kapitola

Anjeli v Novej zmluve

 

V 5. kapitole Skutkov apoštolov sa Pánov anjel zapojil do úteku z väzenia! Zdá sa, že apoštoli v mene Ježiš chodili a robili znamenia a zázraky medzi ľudom a k cirkvi sa pridávalo mnoho obrátených. Najvyšší kňaz a jeho náboženská skupina boli preto veľmi pohoršení.

„Tu povstal najvyšší kňaz a všetci, ktorí boli s ním, sekta to saducejov, a boli naplnení závisťou a položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Ale anjel Pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich a povedal: Choďte a postaviac sa hovorte v chráme ľudu všetky slová tohto života.“ Skutky 5,17-20

Táto udalosť spôsobila, mierne povedané, dosť veľký rozruch! Boh skutočne má spôsob, ako oslobodiť svoj ľud! Títo Boží ľudia smelo prehlasovali Božie Slovo medzi ľuďmi a na scéne sa objavil Pánov anjel.

Rovnako, ako to Boh urobil pre Petra a iných apoštolov, urobí to aj dnes. Anjeli sa stále zaoberajú dielom služby!Související články

Charles G. Finney (1792-1876)|Logos 3 / 2007 | Rastislav Bravčok |Osobnost
Keď padlí anjeli zostúpili na zem|Logos 12 / 2015 | Máté Kulifai|Vyučování
Vratké opory evolučnej teórie IV.|Logos 11 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra
Vratké opory evolučnej teórie III.|Logos 9 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra
Vratké opory evolučnej teórie I.|Logos 3 / 2010 | Peter Kováč |Věda a víra