Ale těm, kteří ho přijali, dal právo být Božími dětmi – všem těm, kdo věří v jeho jméno. (Jan 1,12)

Odporúčam návštevu Šíla

logos-07-2015-silo1.jpg

Ďalšou destináciou pri návšteve Izraela, ktorá sa dostala do pozornosti pútnikov do Svätej zeme len nedávno, je Šílo. Každému odporúčam návštevu tohto zaujímavého miesta. Prečo?

Šílo bolo prvým hlavným mestom Izraela

Po vstupe do Kananejskej zeme sa tu usadil Jozue, tu bolo rozhodnuté o rozdelení zeme a odtiaľto izraelský národ vychádzal, aby zabral zem pred Jordánom.

Prvý pevný Svätostánok

Ako je známe, Izrael sa túlal 40 rokov po púšti. Pochody riadil oblakový stĺp, ktorý sa z času na čas pohol a spolu s ním sa pohol aj Izrael a taktiež Svätostánok. Kňazi vždy museli Stánok podľa presného popisu zložiť, preniesť a znovu rozložiť. Po vstupe do Zasľúbenej zeme to bolo práve Šílo, kde bol Stánok rozložený a kde prebýval dlhých 369 rokov. Preto nech nikoho nepomýli, keď budete v Šíle oboznámení s modelom Stánku, ktorý, na rozdiel od pôvodného, mal pevné základy a obvodové múry.

Šílo je miesto, kde najdlhšie prebývala Truhla zmluvy a s ňou Pánova sláva – Šekina

Je vždy dobré chodiť po miestach, kde sa nebo stretlo so zemou. Zdá sa, že na týchto miestach už navždy zostane niečo zvláštne – slávne. V Šíle je zvláštna, pokojná, tajomná atmosféra. Môžeš si sadnúť a pozerať sa na základy Stánku (vysoko pravdepodobne sú pravé), rozmýšľať a modliť sa.

Miesto zhromažďovania

Podľa Zákona sa každý Izraelec mal niekoľko ráz za rok ukázať pred Pánovou tvárou a doniesť obete. Tieto zvyky nám približuje 1. Samuelova, keď Elkána spolu s Peninou a Annou prichádzajú do Šíla obetovať. Uvedomme si, že v tú dobu tam museli byť státisíce, možno milióny ľudí. Podľa miestnych sprievodcov je tu možné pri vykopávkach nájsť množstvo úlomkov, fragmentov a črepín rôznych tanierov a riadov. Je to preto, lebo po tejto slávnosti spojenej s obeťou a jedlom už nemohol byť riad použitý na iné obecné účely, a tak musel byť rozbitý.

Neslávny koniec

Začiatok 1. Samuelovej knihy nám tiež opisuje, ako tieto slávne dni neslávne skončili. Ako inak – pre hriech. Synovia najvyššieho kňaza Éliho boli zlí, páchali ťažké hriechy a ich otec im v tom nezabránil, len ich mierne napomenul. Ľudia si potom nevážili službu v Stánku, nedôverovali jej, prestali donášať obete. Keď sa schyľovalo k bitke s Filištíncami, Izraelci nerozumne bez Božieho príkazu vybrali Truhlu zmluvy zo Stánku a vyniesli ju na bojisko. V Ebén-ézere boli Izraelci porazení, Truhla bola vzatá a už sa nikdy do Stánku nevrátila.

Putovanie Truhly zmluvy

Je celkom zaujímavé pozrieť sa, ako Truhla ďalej putovala. Nadšení Filištínci ju v Ašdóde vniesli do chrámu svojho boha Dágona. Nadšenie rýchlo opadlo, keď Dágon skončil rozbitý a muži začali mať nepríjemné zdravotné problémy. Preto poslali Truhlu k svojim priateľom do Ekróna. V Ekróne sa problémy opakovali. A tak Filištínci naložili Truhlu na voz, pridali obete a kravy putovali smerom na Jeruzalem do Bét-šemeša. Tu zopár Izraelcov zomrelo, lebo všetečne nazerali do Truhly, ako by išlo o obyčajný predmet. Potom putovala Truhla do Kirjat-Jearíma a odtiaľ do Gibeona pravdepodobne preto, lebo Gibeon bola jedna z výšin, na ktorej sa obetovalo. Z Gibeona ju kráľ Dávid chcel previezť do Jeruzalema. Ako je známe, pri prvom pokuse Truhla zostala na polceste u Obed-edoma, lebo Truhla sa nevozí na voze, ale mali ju nosiť kňazi. Potom sa dostala na Sion. Definitívnym miestom jej určenia však bola Chrámová hora (Morija) a keď ju Šalamún umiestnil do Chrámu, vyliala sa veľkolepá Božia sláva.

Otázky

Celú dobu mi nebolo jasné, prečo sa Truhla nevrátila do Šíla. Odpoveď je prekvapivo jednoduchá. Po porážke v spomínanej bitke boli kňazi povraždení, Stánok zničený a Šílo vypálené a už nikdy nebolo obnovené. „Boh to počul, rozhneval sa a úplne zavrhol Izrael. Opovrhol príbytkom v Šíle, stanom, v ktorom prebýval medzi ľuďmi. Svoju moc vydal do zajatia a svoju okrasu do rúk protivníka. Svoj ľud vydal meču a zanevrel na svoje dedičstvo. Ich mládencov strávil oheň, ich pannám nespievali svadobné piesne, ich kňazi padli mečom a ich vdovy neplakali.“ (Ž 78,59-64) Po zničení Šíla ľud znovu obetoval na kameňoch a na výšinách. Stánok zrejme už nikdy nebol vystavený. Niektorí hovoria, že bol v Gibeone, keďže tam bola Truhla a obetoval tam Šalamún. O znovuvybudovaní „Mojžišovského stánku“ v Biblii nečítame. Čítame, že Samuel obetoval na kameňoch (pád nazad) a ľud obetoval na výšinách. Bolo to vybočenie z Božích plánov.

Expozícia v Šíle

Jednotlivé miesta, ktoré pútnici navštevujú, sa dostávajú na čím ďalej lepšiu didaktickú úroveň. Okrem možnosti byť na autentickom mieste a pozrieť si archeologické nálezy, pútnici zvyčajne dostanú aj výklad a čím ďalej viac je možnosť pozrieť si filmy obyčajne v 3D. Šílo je takéto miesto. Po zhliadnutí cca 10-15 min. projekcie každý získa solídnu predstavu o histórii a význame Šíla, ako aj o niekoľkých významných udalostiach, ktoré sa tu odohrali.

Šílo znamená pokojný

Toto slovo má veľmi blízko k Mesiášovi.

Odporúčam!



Související články

Vzácna návšteva v banskobystrickom zbore|Logos 5 / 2017 | Daniel Šobr |Aktuálně
O mýtoch|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Představujeme
Pokračujeme|Logos 8 / 2017 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Zimné podujatia Kresťanského spoločenstva Milosť|Logos 2 / 2018 | Daniel Šobr |Ze života církve
Richard Marshall v Martine a v Žiline|Logos 6 / 2008 | Daniel Šobr |Rozhovor