Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Preklad Biblie

Prvý list apoštola Pavla Timotejovi

1. kapitola

1 Pavol, apoštol Ježiša Krista z poverenia Boha, nášho Spasiteľa, a Pána Ježiša Krista, našej nádeje, 2 Timotejovi, vlastnému dieťaťu vo viere: milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha, nášho Otca, a Ježiša Krista, nášho Pána.

3 Keď som cestoval do Macedónska, požiadal som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým nevyučovať iné učenie4 a nezaoberať sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, čo vedie skôr k roztržkám, než k Božiemu budovaniu vo viere. 5Cieľom tohto príkazu je však láska z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery. 6 Od tohto sa niektorí odchýlili a obrátili sa k prázdnym rečiam. 7 Chcú byť učiteľmi zákona, no nechápu, čo sami hovoria, ani to, na čom tak nástoja. 8 Vieme však, že zákon je dobrý, ak ho niekto používa zákonne 9 a je si vedomý toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale vzťahuje sa na bezzákonných a nepoddajných, na bezbožných a hriešnikov, na nesvätých a svetských ľudí, na otcovrahov a matkovrahov, na vrahov vôbec, 10 na smilníkov, mužov súložiacich s mužmi, obchodníkov s ľuďmi, klamárov, falošne prisahajúcich a na čokoľvek iné, čo je v rozpore so zdravým učením 11 podľa evanjelia slávy požehnaného Boha, ktoré mi bolo zverené.

12 Som vďačný tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal verným a ustanovil ma do služby,13 hoci som bol predtým rúhačom, prenasledovateľom a násilníkom – ale bol som omilostený, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14 A tak sa prenesmierne rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. 15 Tieto slová sú dôveryhodné1 zaslúžia si úplné prijatie: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov – z ktorých som ja prvý. 16 Avšak práve preto sa mi dostalo zľutovania, aby na mne prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť, ako príklad pre tých, čo uveria v Neho, aby mali večný život. 17 A Kráľovi vekov, neporušiteľnému, neviditeľnému, jedinému múdremu Bohu nech je česť a sláva na veky vekov! Amen.

18 Toto ti prikazujem, dieťa moje Timotej, v súlade s predchádzajúcimi proroctvami o tebe, aby si podľa nich2 bojoval dobrý boj, 19 ako ten, ktorý má vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a tak stroskotali ohľadom viery. 20 Takíto sú Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odnaučili rúhať.

2. kapitola

1 Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby, prihovárania a ďakovania za všetkých ľudí, 2 za kráľov a za všetkých vysokopostavených, aby sme mohli žiť tichý a pokojný život, v úplnej zbožnosti a dôstojnosti. 3 Lebo toto je dobré a milé pred naším Spasiteľom Bohom, 4 ktorý chce, aby boli zachránení všetci ľudia a došli k poznaniu pravdy. 5Boh je totiž jeden a jeden je aj prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš, 6 ktorý dal seba ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v správnom čase. 7 Na to som bol ustanovený ako kazateľ a apoštol – pravdu hovorím v Kristovi a neklamem – ako učiteľ pohanov vo viere a pravde.

8 Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste, dvíhajúc sväté ruky bez hnevu a sváru. 9 Rovnako aj ženy – nech sa v slušnom odeve ozdobujú cudne a zdržanlivo, nie spletenými vlasmi, nie zlatom, perlami a drahými šatami, 10 ale dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa hlásia k bohabojnosti. 11 Nech sa žena učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 12Žene nedovoľujem vyučovať, ani ovládať muža, ale nech zostáva v tichosti. 13 Adam bol totiž vytvorený prvý, až potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa priestupku, 15 bude však zachránená rodením detí, ak zotrvajú3 vo viere, láske a posvätení so zdržanlivosťou.

3. kapitola

1 Tieto slová sú dôveryhodné: ak sa niekto usiluje o službu dozorcu, túži po dobrej práci. 2 Dozorca má byť teda bezúhonný, muž jednej ženy, striedmy4, rozvážny5, korektný6, pohostinný7, schopný vyučovať, 3 nie opilec, nie násilný8, nie chamtivý, ale prístupný9, nehašterivý, nie milovník peňazí. 4 Má si dobre spravovať svoju domácnosť a udržiavať deti v poslušnosti s úplnou dôstojnosťou. 5 Ak niekto nevie spravovať svoju vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev? 6 Nech nie je krátko zasadený v cirkvi, aby sa nenafukoval a neupadol do diablovho odsúdenia. 7 A musí mať dobré svedectvo aj od tých, čo sú mimo cirkvi, aby nebol znevažovaný a neupadol do diablovej pasce.

8 Podobne aj diakoni nech sú dôstojní10, nie dvojakí v reči, nech neholdujú vínu, nech nie sú chamtiví, 9 nech sa držia tajomstva viery s čistým svedomím. 10 Aj títo však nech sa najprv osvedčia a ak sú bezúhonní, nech potom slúžia ako diakoni. 11 Tak podobne aj ich ženy nech sú dôstojné, nie ohováračné11, striedme, verné vo všetkom. 12 Diakoni nech sú mužmi, ktorí majú jednu ženu a dobre vedú svoje deti a svoje domácnosti. 13 Tí totiž, čo dobre slúžili, nadobúdajú si dobré postavenie a veľkú smelosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

14 Toto ti píšem, hoci mám nádej, že čoskoro prídem k tebe; 15 aby si vedel, ak sa aj oneskorím, ako sa správať v Božom dome, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp a základ pravdy. 16 A tajomstvo zbožnosti je zaiste veľké: Boh bol zjavený v tele, ospravedlnený v duchu, ukázaný anjelom, zvestovaný národom, uverili v neho vo svete, bol vzatý hore v sláve.

4. kapitola

1 Ale Duch výslovne hovorí, že v neskorších časoch niektorí odídu od viery, budú sa pridŕžať bludných duchov a démonických učení 2 pokryteckých klamárov, ktorí majú na svojom svedomí vypálený znak, 3 zabraňujú ženiť sa a požadujú zdržiavať sa pokrmov, ktoré stvoril Boh, aby ich s ďakovaním prijímali tí, ktorí veria a poznajú pravdu. 4 Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nič netreba zavrhovať, čo sa prijíma s ďakovaním: 5 posväcuje sa totiž Božím slovom a modlitbou.

6 Ak budeš toto pripomínať bratom, budeš dobrý služobník Ježiša Krista, živený slovami viery a dobrého učenia, ktoré si dôsledne nasledoval. 7 Svetské a babské reči zavrhuj, radšej sa cvič v zbožnosti. 8 Telesné cvičenie totiž prináša malý osoh, ale zbožnosť prináša osoh vo všetkom, keďže má prísľub života, terajšieho aj budúceho. 9 Tieto slová sú dôveryhodné a zaslúžia si úplné prijatie. 10 Veď práve preto namáhavo pracujeme a znášame urážky, lebo máme nádej v živom Bohu, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, obzvlášť tých, čo veria.

11 Toto prikazuj a uč! 12 Nech nikto nepohŕda tvojou mladosťou, ale buď príkladom veriacich: v reči12, v spôsobe života, v láske, v duchu, vo viere, v čistote. 13 Kým neprídem, buď usilovný v čítaní13, povzbudzovaní14 a vyučovaní. 14Nezanedbávaj dar milosti, ktorý je v tebe a bol ti odovzdaný cez proroctvo, keď na teba starší kládli ruky. 15 O toto sa staraj a v tom zotrvaj, aby tvoje napredovanie bolo zjavné vo všetkom1516 Dávaj pozor na seba a na učenie. Buď v týchto veciach vytrvalý, lebo ak ich budeš robiť, zachrániš aj sám seba, aj tých, čo ťa počúvajú.

5. kapitola

1 Staršieho človeka nekarhaj tvrdo, ale ho napomínaj ako otca, mladších ako bratov, 2 staršie ženy ako matky, mladšie ako sestry – v úplnej mravnej čistote. 3 Preukazuj úctu vdovám, ktoré sú naozaj vdovami164 Ale ak má niektorá vdova deti alebo vnúčatá, tie nech sa učia preukazovať zbožnosť predovšetkým vo vlastnej rodine: nech odplácajú starostlivosť rodičom a starým rodičom, lebo to je dobré a milé pred Bohom. 5 Ozajstná vdova, ktorá je osamelá, má nádej v Bohu a zotrváva v prosbách a modlitbách dňom aj nocou; 6 ale tá, čo žije hýrivým životom, je mŕtva, aj keď žije.7 A toto im prikazuj, aby boli bezúhonné. 8 Ak sa niekto nestará o svojich vlastných, najmä o tých, čo žijú s ním v domácnosti, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

9 Za vdovu nech je zapísaná nie menej ako šesťdesiatročná, ktorá bola ženou jedného muža, 10 má svedectvo o dobrých skutkoch; či už vychovala deti, alebo bola pohostinná, svätým umývala nohy, pomáhala trpiacim, zapájala sa do každej dobrej činnosti. 11 Mladšie vdovy však odmietni, lebo keď ich žiadostivosť postaví proti Kristovi, chcú sa vydať12 a majú odsúdenie, lebo porušili počiatočnú vieru1713  Zároveň sa naučia zaháľať, chodia z domu do domu, a nielenže sú lenivé, ale aj klebetné a všetečné a hovoria, čo netreba. 14 Chcem teda, aby sa mladšie vdovy vydávali, rodili deti, spravovali si domácnosť a nedávali protivníkovi dôvod na ohováranie. 15 Niektoré sa už totiž odvrátili a idú späť za satanom. 16 Ak má nejaký veriaci alebo veriaca v rodine vdovy, nech ich zaopatruje, cirkev tak nebude zaťažená a bude môcť pomáhať ozajstným vdovám.

17 Starší, ktorí dobre spravujú cirkev, najmä tí, čo sa namáhajú v Slove a vyučovaní, sú hodní dvojnásobnej odmeny1818Lebo Písmo hovorí: „Nezaviažeš pysk volovi, keď mláti!“ a „Pracovník je hoden svojej mzdy!“. 19 Žalobu na staršieho neprijímaj, iba ak na základe dvoch alebo troch svedkov. 20 Tých, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli.21 Zaväzujem ťa pred Bohom, pred Pánom Ježišom Kristom a pred vyvolenými anjelmi, aby si toto zachovával bez predsudkov a nerobil nič zo zaujatosti. 22 Na nikoho neklaď ruky unáhlene, nemaj účasť na cudzích hriechoch, seba zachovávaj čistého! 23 Nepi už len vodu, ale kvôli svojmu žalúdku a častým chorobám užívaj trochu vína. 24 Hriechy niektorých ľudí sú zjavné ešte prv, než dôjde k súdu, u iných však až potom. 25 Práve tak sú aj dobré skutky zjavné a tie, s ktorými je to inak, nemôžu zostať skryté.

6. kapitola

1 Všetci, ktorí sú pod jarmom ako otroci, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby sa nikto nerúhal Božiemu menu a učeniu. 2 Tí však, čo majú veriacich pánov, nech ich nemajú v menšej vážnosti preto, že sú bratia, ale nech tým ochotnejšie slúžia, keďže tí, pre ktorých dobre pracujú, sú veriaci a milovaní. Toto uč a k tomu povzbudzuj19.3 Ak niekto učí inak a nepridŕža sa zdravých slov nášho Pána Ježiša Krista a učenia, ktoré je v súlade so zbožnosťou, 4ten je nadutý, ničomu nerozumie, ale má chorobný záujem o sporné otázky a hádky o slovách. Z toho potom vzniká závisť, zvady, rúhania, zlomyseľné upodozrievania 5 a ustavičné trenice ľudí porušených na mysli a okradnutých o pravdu, ktorí sa domnievajú, že zbožnosť je prostriedkom k zisku. Od takýchto sa vzdiaľ! 6 No zbožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým prostriedkom k zisku; 7 veď sme si nič na svet nepriniesli a je zrejmé, že si ani nič nemôžeme odniesť. 8 Ale ak máme pokrm a odev, buďme s tým spokojní209 Tí však, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a pasce, aj do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do skazy a zatratenia. 10Lebo koreňom všetkého zla je milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili a tak zblúdili od viery a sami sa prebodli mnohými bolesťami. 11 Ale ty – Boží človek, od tohto utekaj! Bež však za spravodlivosťou, zbožnosťou, vierou, láskou, vytrvalosťou a miernosťou. 12 Bojuj dobrý boj viery, zmocni sa večného života, do ktorého si bol povolaný, keď si vyznal dobré vyznanie pred mnohými svedkami. 13 Prikazujem ti pred Bohom, ktorý každému dáva život, a pred Kristom Ježišom, ktorý dobrým vyznaním vydal svedectvo pred Pontským Pilátom, 14 aby si tento príkaz zachoval nepoškvrnený a bez úhony až do zjavenia sa nášho Pána Ježiša Krista, 15 ktoré ukáže v správnom čase ten požehnaný a jediný Panovník, Kráľ kraľujúcich a Pán panujúcich, 16 ktorý jediný má nesmrteľnosť a býva v neprístupnom svetle, ktorého nikto z ľudí nevidel a ani nemôže vidieť, ktorému patrí česť a večná moc! Amen.

17 Tým, ktorí sú bohatí v tomto veku, prikazuj, aby neboli namyslení a nemali nádej v neistom bohatstve, ale v živom Bohu, ktorý nám bohato dáva všetko na to, aby sme si to užili. 18 Nech robia to, čo je dobré, bohatnú v dobrých skutkoch, nech sú štedrí a ochotní sa podeliť, 19 aby si zhromaždili dobrý základ do budúcnosti a tak získali večný život.

20 Timotej, zachovávaj, čo ti je zverené. Vyhýbaj sa prázdnym svetským rečiam a protirečeniam učení, ktoré sa falošne nazývajú poznaním, 21 ku ktorým sa niektorí hlásia, čím sa odchýlili od viery. Milosť s tebou! Amen.

 

1    gr. verné, spoľahlivé; tak aj vo v. 3,1 a 4,9
2    al. skrze ne; gr. v nich
3    vzťahuje sa na ženy
4    al. triezvy; tak aj vo v. 11
5    al. rozumný, zdržanlivý
6    al. poriadny, usporiadaný, poctivý, skromný, mravný, slušný
7    al. prívetivý k cudzím, k novým ľuďom
8    al. bitkár, svárlivý, vznetlivý, neznášanlivý
9    al. poddajný, tolerantný, mierny, prívetivý, vľúdny, láskavý
10  al. počestní; tak aj vo v. 11
11  gr. diabolské, obviňujúce druhých
12  al. verných v slove
13  Ide o verejné čítanie Písma, napr. pri bohoslužbe.
14  al. potešovaní, napomínaní
15  al. bolo zjavné všetkým
16  Za ozajstné vdovy považovali v ranej cirkvi tie, ktoré spĺňali podmienky uvedené vo v. 9 a 10.
17  al. prvú vernosť. Jednoznačne tu však ide o vernosť voči Kristovi, a nie voči prvému manželovi, lebo to by odporovalo iným miestam Písma.
18  al. dvojnásobnej cti, úcty. Kontext však poukazuje na to, že je tu reč o odmene.
19  al. to prikazuj, napomínaj, na to upozorňuj
20  al. s tým dokážeme byť sebestační, nezávislí, uspokojeníSouvisející články

Preklad Biblie|Logos 1 / 2010 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 12 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 8 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 9 / 2009 | Redakce |Překlad Bible
Preklad Biblie|Logos 10 / 2009 | Redakce |Překlad Bible