Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Přichází příliv

O vzrůstajícím vlivu letničně-charismatického hnutí na politiku Spojených států americkýchlogos-12-prichadza-priliv1.jpg

Navzdory skutečnosti, že v Čechách a na Slovensku je letničně-charismatické hnutí poměrně aktivní a rychle rostoucí částí křesťanstva, z hlediska svého vlivu na společnost a politiku však stále ještě zůstává okrajovou skupinou. V mnohých zemích světa je tomu však jinak. Například v Jižní Koreji jsou letniční a charismatičtí křesťané velice vlivnou skupinou, v Brazílii tvoří dokonce 25% populace a ve Spojených státech amerických v posledních letech zaznamenávají vzrůstající vliv ve společnosti i v politice a právě tomuto jevu je věnován následující článek.

Co je to letničně-charismatické hnutí a pentekostalismus

Ú vodem mi dovolte, abych vysvětlil několik pojmů, které se v tomto textu objeví a člověku neznalému problematiky by mohly být nesrozumitelné. Letničně – charismatické či pentekostální křesťanství reprezentuje významný proud evagelikální (protestantské) větve křesťanství. Skládá se z letničních denominací vzniklých začátkem 20. století v důsledku duchovního probuzení v USA, které velice rychle zasáhlo celý svět. Toto probuzení bylo charakteristické letniční zkušeností, kterou jednotlivci zakoušeli jako naplnění Duchem Svatým, spojené s mluvením v jazycích a dalšími projevy Boží moci, kterými byla například zázračná uzdravení a vysvobození lidí z moci hříšných návyků a obrácení množství nevěřících ke Kristu. Tato zkušenost se během 20. století rozšířila i mimo tyto původní letniční denominace, kterými jsou Assemblies of God (u nás známá jako Apoštolská církev) či Church of God, a začala se projevovat i v jiných denominacích, ve kterých vznikala tzv. hnutí charismatické obnovy, a začaly také vznikat nezávislá charismatická společenství a sbory. Název „charismatický“ má svůj původ ve slově „charismata“, jenž je označením pro duchovní dary, projevující se v životě člověka po jeho naplnění Duchem Svatým. Toto organizačně pestré ale teologií a praxí poměrně jednotné hnutí označujeme jako letničně-charismatické hnutí. Pro celý tento fenomén v rámci křesťanství se používá také termín pentekostalismus (z anglického výrazu pro letniční hnutí – pentecostal movement). Podle předního výzkumníka a misiologa Davida Barretta je pentekostalismus nejúspěšnějším společenským hnutím uplynulého století a na celém světě ho v současnosti reprezentuje minimálně 500 miliónů věřících. Jedná se o jednu čtvrtinu světové křesťanské populace, která čítá přibližně 2 miliardy lidí.

Nový fenomén v americké politice

V současnosti se v americké politice objevuje fenomén, který byl dlouho mimo pozornosti většiny politických analytiků a komentátorů. Toto hnutí se na scéně neobjevilo z ničeho nic, ale postupně a nenápadně se formovalo, aby se objevilo na politické scéně s nabídkou množství kvalitních kandidátů se širokou podporou veřejnosti. Mezi letničně-charismatickými křesťany v USA se skutečně objevil rostoucí zájem o ovlivňování „věcí veřejných“ této veliké země s významným vlivem na celosvětové dění. Tato nová politická síla nepřetržitě narůstá a začíná se diskutovat o jejím potenciálu změnit celý národ. Donald Miller, profesor teologie na University of Southern Carolina konstatoval, že „Pentekostalismus mění podobu křesťanství“. Zdá se však, že mění také podobu americké politiky, v níž je představitelem důležité části širšího hnutí, snažícího se navrátit Ameriku zpět k judeo-křesťanským hodnotám.

Postoje letničně-charismatického hnutí k politice v minulosti a dnes

Podle Světové křesťanské databáze (World Christian Database) patří k letničně-charismatickému hnutí v USA okolo 80 milionů věřících, kteří z hlediska možných voličských hlasů představují významnou sílu, kterou si nemůže dovolit ignorovat žádný z případných uchazečů o funkci prezidenta nebo o místo v Kongresu. Historicky však byli letniční křesťané orientováni spíše na osobní zbožnost než na zájem o politiku. Zaměřovali se na velká probuzenecká shromáždění a kampaně, církevní život a duchovní dary. Byli přesvědčeni, že do „záležitostí tohoto světa“, mezi které řadili i politiku, by se vůbec neměli zaplétat. Tento trend byl zjevný zejména v období první světové války, během níž byla většina letničních pacifisty. Po mnoho let nebylo veřejné vystupování v otázkách politiky a státu mezi jejich prioritami. Dokonce ani v 50. letech se nepřipojili k veřejné debatě o nukleárním odzbrojení. Zůstalo pouze u toho, že mnozí kazatelé „směle“ kázali o tom, že si nemáme zahrávat s blížícím se Dnem Páně.

Na přelomu 70. a 80. let se mezi věřícími objevilo hnutí, které se stalo známým pod částečně pejorativním označením „náboženská pravice“. Toto hnutí tvořili především evangelikální křesťané, kteří si uvědomili, že už nemohou nadále mlčet a v rekordním počtu povstali proti morálnímu úpadku, který tehdy probíhal v národě. Přesvědčení, které do té doby sdíleli: že politické záležitosti jsou nečisté a církev by se do nich neměla míchat, vzalo za své. Nahradilo ho uvědomění, že povinností věřícího člověka je plně se angažovat při ovlivňování stavu tohoto světa. Z tohoto hnutí, které velice ovlivnily myšlenky a spisy Francise Schaefera, povstali osobnosti jako baptistický pastor Jerry Falwell, presbyteriánský pastor D. James Kennedy a metodistický duchovní Don Wildmon, které se v 80. letech snažily ovlivnit své následovníky a povzbudit je k tomu, aby se více angažovali v kultuře a politice.

Pat Robertson

První významnou osobností letničně-charismatického hnutí, která se objevila v politice, byl Pat Robertson. Tento původem baptista přijal letniční učení o Duchu Svatém a stal se samozřejmě též praktikujícím charismatikem. Na začátku 80. let založil celoamerickou organizaci Freedom Council (Rada slobody) sdružující křesťany, kteří byli zároveň také uvědomělými občany. Ve svých knihách a letácích používal citáty „Otců Zakladatelů“, osobností, které byly při zrodu Spojených států, a snažil se pozdvihnout politickou uvědomělost letničně-charismatických křesťanů. V roce 1986 Robertson oznámil svou kandidaturu na úřad amerického prezidenta.

Protože je Pat Robertson mediálně známou osobností – je prezidentem populární křesťanské televize CBN (Christian Broadcasting Network) – jeho kandidatura sklidila úspěch mezi charismatiky, kteří s nadšením projevili podporu „svému člověku“. V roce 1987 se stal vítězem předvolebního průzkumu ve státě Iowa, v němž porazil Boba Dolea a Goerge H. W. Bushe, kteří skončili na druhém a třetím místě, což šokovalo vedení Republikánské strany a naplnilo titulky celostátního zpravodajství. Robertson však nevyužil této chvíle a v roce 1988, ještě před primárkami, svou kampaň ukončil. Krátce nato si najal mladého dynamického politického aktivistu jménem Ralph Reed, aby vedl novou organizaci jménem Christian Coalition (křesťanská koalice). Tato skupina využívala síť lidí, kteří se angažovali v Robertsonově kampani a vytvořila celonárodní organizaci, která se v moderní americké politice stala nejdůležitější silou motivující křesťany k angažovanosti v místní stranické politice. Tato organizace dnes nese název Christian Coalition of America a je poměrně slabá a rozdrobená. Více než deset let však byla velmi vlivnou skupinou, jejímž prostřednictvím začali letničně-charismatičtí křesťané ovlivňovat politické dění.

Bude mít Amerika prezidenta reprezentujícího letničně-charismatické hnutí?

Jako charismatik byl Pat Robertson přirozenou volbou pro ty, kteří sdíleli stejnou víru. Letničně-charismatičtí křesťané však dokázali, že jsou ochotni podpořit i kandidáty, kteří sice nepatří do jejich hnutí, ale projevují mu úctu a porozumění. Důvodem je, že si zvykli na to, že bývají světem marginalizováni a dokáží projevit podporu kandidátovi, který jim projeví opravdové přátelství. Taková podpora mnohdy dosahuje robustních rozměrů. Máme-li charismatiky nějak charakterizovat, jsou to lidé, kteří neskrývají své emoce, a to ani pokud jde o politiku. Pokud se cítí motivováni k podpoře nějakého kandidáta, dokáží tomu věnovat enormní množství času, peněz i energie.

logos-12-prichadza-priliv2.jpg

Příklady takových kandidátů jsou kongresmanka Michele Bachmannová a texaský guvernér Rick Perry. Bachmannová je luteránka a Perry je metodista, oba jsou však charismatiky milováni a podporováni pro svůj otevřený a přátelský přístup, který k nim mají. Bachmannová je absolventkou Oral Roberts University a má charismatické kořeny (více se dočtete v rozhovoru, který následuje po tomto článku). Je zajímavé, že právě ona zvítězila ve stejném předvolebním průzkumu veřejného mínění ve státě Iowa, který před 24 lety vyhrál i Pat Robertson.

Letničně-charismatičtí křesťané sehráli důležitou roli v prudkém nárůstu popularity Sarah Palinové před posledními americkými prezidentskými volbami. Jakmile byla vybrána jako kandidátka na viceprezidentku po boku senátora Johna McCaina, křesťanskou komunitu nadchla informace, že vyrůstala ve sboru Assemblies of God ve Wasille na Aljašce.

Charismatici rovněž sehráli důležitou úlohu při startu kampaně Ricka Perryho jako přední osoby republikánské prezidentské kandidátky. Byli jeho partnery při organizování akce s názvem The Response (Odpověď), která se konala v srpnu tohoto roku. Byl to den modlitby a půstu, jehož se zúčastnilo více než 30 000 křesťanů. Toto obrovské shromáždění vyvrcholilo, když se senátor Perry veřejně modlil a četl z Písma. Akci The Response podpořilo množství osobností letničně-charismatického hnutí.

Perry a Bachmanová jsou typickými představiteli kandidátů, kteří přitahují podporu charismatických křesťanů. Na základě pozorování se zdá, že letničně-charismaticky orientovaní voliči mají v oblibě autoritativní kandidáty, kteří hovoří k lidem se stejnou autoritou a zápalem jako tradiční letniční kazatelé. Líbí se jim lidé, kteří odrážejí dynamickou přirozenost letniční formy bohoslužby.

Zdá se, že charismatici jsou oproti ostatním segmentům křesťanstva daleko otevřenější pro kandidáty menšin, včetně žen, Hispánců a Afroameričanů. Tento jev může být částečně způsoben tím, že mnohé charismatické sbory dovolují ženám zastávat úřad pastora a být ve vedení společenství. Většina protestantských křesťanů mezi Hispánci je charismatická a černošská církev v Americe je nedílnou součástí letničně-charismatického hnutí od jeho samotného počátku.

Letniční křesťané mají tendenci být politicky konzervativní, a to především pokud jde o morální a sociální otázky. V důsledku toho se většinou registrují jako republikáni. Výjimku tvoří pouze černošská letniční církev, která je povětšinou loajální prezidentovi Barackovi Obamovi. V církvi Church of God in Christ (jedna z hlavních černošských letničních denominací) je většina jejích členů registrovanými demokraty, a to i navzdory tomu, že jsou proti manželstvím homosexuálů a potratům, které vláda prezidenta Obamy podporuje.

Podle posledních průzkumů jsou hispánští charismatici většinou republikáni. Je to způsobeno především tím, že se identifikují s postoji bílých evangelikálních republikánů v morálních a etických otázkách. Od konzervativních republikánů se však radikálně odlišují v otázce imigrační politiky.

Vliv stále vzrůstá

Tak jako rostou letničně-charismatické sbory, roste i množství lidí, kteří jsou ochotni udělat něco pro změnu své země. Duchem Svatým naplnění křesťané už více neodmítají angažovanost v záležitostech tohoto světa a jsou ochotni stát se nejen aktivními voliči, ale také být voleni jako kandidáti a alternativa k ateistickým levicovým či pravicovým silám. Osmdesát milionů amerických charismatiků se pomalu probouzí a politici ze žádného tábora si už více nemohou dovolit ignorovat tuto sílu.

Letničně-charismatické osobnosti vstupující do politiky

V posledních deseti letech se objevilo množství osobností z letničně-charismatického hnutí, kteří chtějí být aktivní v politice. Zde jsou někteří z nich.

logos-12-samuel-rodriguez.jpgSamuel Rodriguez

Jedna z vedoucích osobností mezi hispánskými věřícími v USA. Je ordinovaným služebníkem v Assemblies of God a pastorem výrazně charismatického sboru. Spolupracuje s republikány i demokraty. Dokonce se stal i poradcem prezidenta Obamy. Nepochybně se jedná o nejvlivnějšího současného charismatického politika v Americe.

logos-12-lou-engle.jpgLou Engle

Založil celonárodní modlitební hnutí. V mnohých městech se mu podařilo shromáždit tisíce lidí na modlitebních shromážděních, jejichž účastníci se modlili za aktuální problémy společnosti, činili pokání ze zabíjení nenarozených dětí a modlili se za změnu v americké potratové politice.

logos-12-jim-garlow.jpgJim Garlow

Je považován za jednoho z předních křesťanských aktivistů a propagátorů změny v USA. V roce 2008 v Kalifornii zmobilizoval síť několika tisíc pastorů, kteří bojovali za podporu dodatku k ústavě, který by konstatoval, že manželství je možné výhradně mezi mužem a ženou. Tento dodatek, známý také jako Proposition 8 byl nakonec schválen s rozdílem 5% hlasů, což znamenalo velké vítězství pro konzervativní křesťanské síly v Kalifornii.


logos-12-harry-jackson.jpgBiskup
Harry Jackson

Starší pastor sboru Hope Christian Church ve Washingtonu, D.C. je zářným příkladem toho, jak víra a politika mohou fungovat ruku v ruce. Je všeobecně přijímán jak v charismatických, tak i v necharismatických kruzích. Otevřeně hovoří proti manželství osob stejného pohlaví a potratům.


logos-12-rick-joyner.jpgRick Joyner

V roce 2009 založil The Oak Initiative, organizaci, která sama sebe charakterizuje jako „mezidenominační hnutí, které mobilizuje tisíce křesťanů k tomu, aby se aktivně zapojili do řešení velkých problémů dnešní doby a byli tím, k čemu byli povoláni: solí a světlem“. K tomuto hnutí se připojilo množství vedoucích charismatických osobností.

logos-12-rod-parsley.jpgRod Parsley

Ohnivý charismatický kazatel s baptistickými kořeny, který je prezidentem organizace The Center for Moral Clarity (Centrum pro morální čistotu). V posledních prezidentských volbách vedl aktivní kampaň pro Johna McCaina.

 

 

Michele Bachmannová hovoří o své víře

logos-12-prichadza-priliv3.jpg

Rozhovor s kongresmankou a možnou kandidátkou na post prezidenta USA

 Tento rozhovor je úryvkem z rozsáhlejšího rozhovoru uveřejněném v časopise Charisma, který vyšel v listopadu 2011.

Jak jste uvěřila a odevzdala svůj život Pánovi?

Narodila jsem se v luteránské rodině a naši rodiče nás pravidelně každý týden brávali do shromáždění. Byli v tom věrní. V kostele se samozřejmě kázalo evangelium, ale já jsem ho nepřijímala. Viděla jsem pouze tradici a víře jsem vůbec nerozuměla. Na střední škole jsem začala navštěvovat modlitební shromáždění, kde moji přátelé zjistili, že jsem ještě osobně Pána nepřijala. Byla jsem slušné děvče, ale na tom nezáleželo, jednoduše jsem neznala Pána. Mé srdce bylo zlé a já jsem Ho potřebovala. Proto jsem 1. listopadu 1972 poklekla k modlitbě spolu se svými třemi přáteli. Duch Svatý nás vedl a my jsme vyznávali před Pánem své hříchy a rozhodli jsme se změnit svůj život – a bylo to. Toho večera jsem přišla domů a řekla jsem Pánovi: „Nevím, co se stalo, ale jsem úplně novým člověkem. A čímkoli jsem se nyní stala, znamená to, že se radikálně odvrátím od svého sobectví a budu svůj život žít pro Tebe a pro Tvůj plán.“

Jste první kandidátkou na prezidenta, která vystudovala právnickou fakultu na Oral Roberts University. Jak je možné, že luteránské děvče z Minnesoty skončilo na universitě, která je jedním ze symbolů charismatického hnutí?

Já a můj manžel jsme Duchem Svatým naplnění křesťané a chodili jsme do charismatického sboru. Shodli jsme se, že je důležité získat právnické vzdělání, které má křesťanské pozadí. Nemohli jsme však najít žádnou takovou školu. Během studia jsme viděli seriál Dr. Francisa Schaeffera, který nás povzbudil k tomu, abychom zastávali biblický pohled na svět. Uvědomili jsme si, že Bůh je Bohem celého stvoření a On je také Bohem každého oboru a vědní disciplíny – což zahrnuje i právo. Právě se zakládala právnická fakulta Oral Roberts University. Tato škola měla vyučovat na základě biblického světonázoru, a proto jsem na ni nastoupila. Škola neměla žádnou akreditaci, a proto studium na ní bylo krokem víry, který jsem učinila, protože mi záleželo na tom, abych získala dobré vzdělání a biblický pohled na otázky práva. Bylo to fenomenální studium. Naši profesoři byli naprosto vydaní Pánu a já jsem byla nadšená z toho, že jsem se rozhodla pro studium na této škole. Škola se nakonec přetransformovala na Regent School of Law. Myslím, že jsem první členkou Kongresu, která promovala na této škole.

Příliš často nemáme příležitost klást prezidentským kandidátům takové otázky, ale: Jakým způsobem k Vám Bůh mluví?

Hluboce věřím v moc modlitby. Modlitba je jednoduchou formou komunikace s Pánem. Jde o vylévání našeho srdce, naší duše Pánovi a následné naslouchání tomu, co On nám chce říci. Během svého života jsem zjistila, že Bůh je věrný a jsem Mu za to vděčná. Proto si myslím, že modlitba je základní věcí, jejímž prostřednictvím zůstáváme ve spojení s Bohem a komunikujeme s ním.

Co Vám Bůh říká během tohoto tolik důležitého a jedinečného období Vašeho života?

Abych byla upřímná, když jsem nastoupila do Kongresu, potřebovala jsem se nejen pokořit, ale zůstávat v nepřetržitém stavu vyznávání hříchů před Pánem. Denně před ním vyznávám své hříchy. Také se aktivně odvracím od hříchu jako takového. A s Boží pomocí je to jediný způsob, jak mohu obstát. Boží moc a jeho ruka mě podepírají a pomáhají mi zůstat na cestě, kterou On vyvolil.

Nepřipadá Vám někdy Vaše povolání příliš náročné?

Příliš náročná se nám může zdát jakákoliv životní výzva. Intelektuálně nejnáročnější věcí, kterou jsem kdy zažila, bylo to, když jsem zůstala doma jako matka. Myslím, že neexistuje nic tak mocného a věčného jako být rodičem. Všech pět našich biologických dětí zná Pána. Pokud jde o mne a mého manžela, tak neexistuje lepší dědictví, než vychovat děti tak, aby znali Pána a chodili po Jeho cestách.

Co by jste vzkázala matce, která je doma s dětmi, prodavači v obchodě nebo studentovi, který chce změnit svět?

Povím to znovu: je to o tom, abyste byli věrní tam, kde právě jste. Jste-li věrní v mále, Bůh vám svěří více. Pevně věřím tomu, že bychom nikdy neměli pohrdat malými začátky. Bůh velice moudře tvoří výzvy, kterým čelíme. Jsou to jeho dary, protože jejich prostřednictvím formuje náš charakter. Jsme-li věrní, má Bůh pro nás vždycky něco více.

 

Zdroj informací: Charisma Magazine, Listopad 2011Související články

Největší zázrak|Logos 4 / 2020 | Redakce |Skutečný příběh
Putování po starodávném Izraeli|Logos 9 / 2018 | Háta Píše|Ze života církve
Boží láska mě uzdravila|Logos 8 / 2020 | Redakce |Skutečný příběh
Evanjelizácie s Tomášom Pajorom|Logos 2 / 2008 | Redakce |Ze života církve
Svědectví manželů Němcových|Logos 12 / 2011 | Redakce |Skutečný příběh