Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Rodina Taxovcov v našich zboroch

Jesús Tax je pastorom niekoľkotisícového zboru v meste Villahermosa v Mexiku a spolu so svojou rodinou prijal pozvanie na návštevu Slovenska a Čiech.

 

 

V priebehu niekoľkých dní navštívil zbory v niektorých českých a slovenských mestách. Vo štvrtok 23. júna bol hosťom evanjelizačného zhromaždenia v Banskej Bystrici. Cestoval niekoľko tisíc kilometrov, aby poslúžil ľuďom na starom kontinente slovom a službou uzdravenia, do ktorej ho Boh pred sedemnástimi rokmi povolal. Spolu s ním sa na túto cestu vydali aj jeho manželka Virginia, dcéra Paola Virginia a syn Jose David, ktorí v ich zbore Maranatha taktiež stoja v službe Pánovi.

Očakávanie ich príchodu a služby bolo obrovské. Boh koná veľké dielo v krajinách Južnej Ameriky, a preto sme aj my prichádzali na zhromaždenie s nádejou, že Boh bude v tento večer konať veľké skutky. A skutočne tomu tak bolo. Počas kázania pastora Taxa sa oslobodila atmosféra a Duch Boží posilňoval vieru v ľuďoch, ktorí očakávali, že sa v tento večer zbavia nemoci, ktorá ich doteraz trápila. Pastor Jesús na príklade života a služby Pána Ježiša Krista ukázal to, že Boh nechce, aby niekto trpel bolesťami a bol trápený chorobami, ale aby bol zdravý a mal sa dobre. Hovoril o víťazstve skrze dokonalú obeť Pána Ježiša Krista na dreve kríža a o porážke diabla. Veľký dôraz kládol na Božie slovo, skrze ktoré prichádza viera do života človeka – viera k uzdraveniu, viera k oslobodeniu. Tiež skrze chválu a uctievanie vie človek prijať uzdravenie, lebo chvála prináša slobodu a Boh sa počas chvál hýbe a dotýka ľudí. A to, ako sa Boh dotýka svojou uzdravujúcou rukou ľudí počas chvál, sme mohli zažiť na vlastnej koži, pretože každý, kto trpel nejakou chorobou alebo bolesťou, mohol prísť dopredu, kde stáli pastor Tax s manželkou a v rytme chvál prijať uzdravenie. Boh oslobodil srdcia prítomných a s chválou a dynamikou Svätého Ducha mohol každý prijať uzdravenie či oslobodenie od akéhokoľvek trápenia a s radosťou Mu za to vzdať chválu a vďaku. Vďaka Bohu za takéto zhromaždenia a takých Božích služobníkov, ako sú manželia Taxovci s rodinou.

Tí, ktorí prídu prvýkrát, sú vždy milo prekvapení, lebo vidia veľa hudby, chvály, veľa pohybu.

Piatok 24. júna pokračovala šnúra zhromaždení na stretnutí mládeže v Banskej Bystrici, kde sa prítomným prihovoril Božím slovom Jesúsov syn Jose David Tax, ktorý je vedúcim práce s mládežou v ich zbore v Mexiku. Bystrickú mládež povzbudil slovami apoštola Pavla z 1. listu Timoteovi 4. kapitoly, kde apoštol Pavol povzbudzuje mladého Timotea k tomu, aby bol verný v slove, príkladom v láske, obcovaní, v duchu, vo viere a mravnej čistote, aby nezanedbával dar milosti, ktorý mu bol daný a aby jeho pokrok bol zrejmý vo všetkom. To sú slová, ktoré sú aj dnes aktuálne pre každého mladého človeka, ktorý chce stáť v službe Bohu. Jose povzbudil mládež k horlivosti a smelosti, čo sa týka kázania evanjelia a vydávania svedectva o tom, čo Ježiš urobil v ich životoch. Povzbudil mladých slovami, že sú neoddeliteľnou súčasťou cirkvi, v ktorej je obrovský potenciál pre napredovanie a rast zboru. Jose David je veľmi pomazaný Boží muž a na záver zhromaždenia sa modlil za každého, kto chcel nabrať čerstvé pomazanie do ďalšej práce. Mládež to využila a každý mohol načerpať pomazanie skrze modlitbu Jose Davida.

V zboroch, v ktorých Taxovci slúžili, sme sa opýtali, ako hodnotia ich návštevu a čo považujú za jej prínos.

Slavomír Drlík, Košice:

Koncom júna slúžil v Košiciach 29-ročný pastor mládeže José Dávid Tax z Mexika. Tento pomerne mladý, ale duchovne zrelý služobník dokázal zaujať prevažne starších poslucháčov, ktorí prišli s očakávaním na liečenie. Bolo vidno rastúcu vieru, že aj oni budú uzdravení. Pred samotným liečením dal Dávid výzvu na spasenie, ktorú prijalo množstvo ľudí, za čo ďakujeme Pánovi. Samotné liečenie bolo sprevádzané službou oslobodenia. Krátko pred ukončením prišlo niekoľko ľudí s poďakovaním za usporiadanie takejto akcie. Pre našu misijnú skupinu to bola predovšetkým možnosť zapojiť sa do práce na spasení ľudských duší. Veríme, že táto akcia prinesie nadšenie pri budovaní zboru a ľudia zo sveta budú dotknutí pravdou kázaného slova.

Daniel Šobr, Brezno:

 

logos-07-2011-taxovci-2.jpg

Keď u nás slúžil brat José David Tax, zažili sme najpočetnejšie zhromaždenie za posledných niekoľko mesiacov. José dokázal spojiť kvalitnú a dobre pripravenú službu Slova s pôsobením „juhoamerického pomazania“, ktoré pre nás predstavovalo občerstvujúci Boží dotyk a povzbudenie do ďalšej práce. Ukázal nám, ako je možné veľmi ľahko slúžiť v Božej moci.

 

Rastislav Bravčok, Zvolen a Žiar nad Hronom:

Dôležitý prínos sa uvidí z dlhodobého hľadiska. V krátkodobom horizonte vidieť povzbudenie a nadšenie. Určite sú dôležité takéto návštevy, aby sme mali kontakt a vplývali na nás ľudia, ktorí sa pohybujú v aktuálnom pomazaní a prebudení. Boli aj príkladom v kvalite služobníka – odvážni, silní, pomazaní, rozumní a pritom pokorní.

Jaroslav Kříž, Banská Bystrica:

Za najväčší prínos návštevy Taxových považujem uistenie, že naša práca na Slovensku nie je v Pánovi márna. Bratia z letnično-charizmatického hnutia v Mexiku, ktorí veria rovnako ako my, zažívajú veľké prebudenie, vznikajú megazbory, dejú sa divy a zázraky. V Mexiku nie sú obmedzovaní zákonmi a môžu slobodne praktizovať a rozširovať svoju vieru. Verím, že túto slobodu budeme raz zažívať aj na Slovensku, že budeme spravodlivo zaregistrovaní ako cirkev, že budeme zakladať školy a pôsobiť v médiách, tak ako je to bežné v demokratických štátoch. Taxovci ma povzbudili v tom, že ideme dobrým smerom a treba v ňom pokračovať. Samotné zhromaždenie v Banskej Bystrici bolo vynikajúce.

Milan Dupan, Nitra:

Za najväčší prínos služby Taxovcov pre náš zbor v Nitre považujem ich smelú vieru, ktorou nás povzbudili do ďalšej práce, ich pevné presvedčenie o pravde Božieho slova a, samozrejme, ich mexický spôsob tanečného modlenia sa za ľudí. Bolo to veľmi zaujímavé, oslobodzujúce a hlavne pomazané, všetci sme z toho boli nadšení a posilnení. A vďaka Bohu, viacero nových ľudí odovzdalo svoj život Ježišovi Kristovi a prišli si aj po požehnanie, uzdravenie a oslobodenie službou vkladaním rúk.

Mário Ovčar, Liptovský Mikuláš:

Najväčšiu radosť som mal, keď som na výzvu na spasenie videl prísť mnoho nových ľudí, ktorí po prvýkrát vyznali Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa. Pri modlitbách za uzdravenie, vyslobodenie a naplnenie potrieb sa Božia moc veľmi silne pohybovala a pomazanie evidentne zostúpilo aj na niektorých ľudí, ktorí boli v cirkvi po prvýkrát. Zaujímavé bolo vidieť, že aj viaceré deti a mladší tínedžeri išli na modlitbu a Duch Svätý sa ich mocne dotýkal. Obrovským povzbudením bolo pre nás to, že aj v krajine veľmi uzavretej a nepriateľskej pre evanjelium, akou Mexiko bez pochýb bolo, je možné vytrvalou prácou konanou v charizmatickej sile nakoniec preraziť a priniesť prebudenie. To nás samozrejme povzbudilo, aby sme vytrvalo pokračovali v kázaní evanjelia a v spoločnej práci na charizmaticko-letničnom prebudení v našom národe. Manželia Taxovci nás tiež povzbudili vo vernosti v dávaní desiatkov a darov, ak chceme vidieť prielomy vo financiách. V tomto smere bolo silné aj ich svedectvo, že hoci slúžia v jednej z najchudobnejších častí Mexika, Boh ich požehnal natoľko, že si môžu dovoliť kúpiť aj čas vo svetskom komerčnom rádiu, aby zasiahli evanjeliom čo najviac ľudí.

Peter Minárik, Poprad:

Jesús a Virginia sú veľmi milí a prirodzení ľudia. Svojou bezprostrednosťou si hneď vedeli získať priazeň celého zhromaždenia. Mňa zaujalo, že aj keď pochádzajú z chudobnej časti Mexika, tak vedeli vo svojom zbore prelomiť prekážky chudoby premenou zmýšľania a vedeli do ľudí vložiť ochotu k podporovaniu rozhlasového a televízneho vysielania, ktorú si musia platiť. To vyjadruje veľkú sebavydanosť a zápal pre získavanie stratených. Zároveň jednou vetou Jesús vyjadril tajomstvo ich úspechu: „Nikdy sa nenechaj znechutiť!“

 

logos-07-2011-taxovci-3.jpg

Ján Hudec, Prievidza:

 

 Služba Taxovcov zanechala príjemnú vôňu. Odkaz bol jednoduchý a zároveň hlboký pre kresťanov aj pre návštevníkov. Aj tí, ktorí prišli prvýkrát, boli zasiahnutí posolstvom o krvi Kristovej a chápali dôsledky pre svoj pozemský život. Účasť bola veľmi dobrá a taktiež atmosféra v sále. Slovo bolo potvrdzované na životoch kresťanov aj návštevníkov v oboch polohách, tzn. bola prítomnosť Ducha Svätého, aj konfrontácia s démonmi. Smiech a uvoľnenie sa prejavilo na životoch ľudí, ktorí nie sú povahou smejkovia. Taktiež vychádzali démoni spôsobom zriedkavo viditeľným.

Po skončení akcie zavládla zvláštna vôňa a spokojnosť usporiadateľov aj návštevníkov. Bola to odmena za všetku snahu a obete. Oplatí sa pracovať na Božej vinici...

Bohuš Šlichtík, Ľuboš Zachar, Martin:

V Martine sme si opäť potvrdili, že všetky základné témy Biblie, ktoré sa kážu aj v Kresťanských spoločenstvách, ako sú napríklad proklamácia slova alebo radosť pred Pánom, prinášajú výsledky po celom svete. Boli sme svedkami presvedčivého kázania spojeného s vierou v uzdravenie chorých.

Marie Hasová, Prostějov

Rodina Taxových nás dokázala povzbudit do úplného „odevzdání“ se do chvály v radosti, do tance a děkování. Většina z přítomných prožila nadpřirozenou radost z tance v Duchu Svatém a z nového naplnění. Někteří prožili osvobození či uzdravení, jiní dostali slovo poznání, aby došli úspěchu. Někteří byli vedeni, aby se zbavili okultních předmětů, aby mohli být úplně uzdraveni.

Povzbudili nás do duchovního boje za město a okolí. Taxovi kázali o tom, že Bůh může mocně jednat v našich regionech skrze jednotu v církvi a mezi služebníky, když se začnou společně postit a modlit za neřešitelné situace.

Také nás velmi povzbudili příkladem, jak celá rodina v pokoře a v moci slouží, což se projevovalo při jejich další službě, především pak v modlitbách za uzdravení a vysvobození. Na shromážděních v Brně i v Prostějově přišla velká vlna radosti ve chvále, kdy jsme skoro všichni tančili, včetně hostů.Související články

Prežije rodina?|Logos 2 / 2011 | Jaroslav Kříž |Téma
Bůh se dotkl našich životů|Logos 1 / 2018 | Redakce |Skutečný příběh
Joe Ferreyra v slovenských a českých zboroch|Logos 4 / 2012 | Lucia Žaťková|Ze života církve
Pastor Henry Madava v zboroch Milosti|Logos 9 / 2018 | Daniel Šobr |Ze života církve
Peter Gammons opět v našich sborech|Logos 4 / 2017 | Lenka Pelíšková|Ze života církve