Pán je Duch, a kde je Pánův Duch, tam je svoboda. (2. Korintským 3,17)

Zborené pevnosti


hlavna-opt.jpeg

Lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na búranie pevností - ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zaujímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista.
(2Kor 10:4-5)

Toto posolstvo je nesené Božou láskou. Bolo napísané z hlbokej túžby pomôcť tým, ktorí pociťujú horkosť porážky a nevedia ako dobyť víťazstvo. Aj keď vieš, čo je porážka, trápenie, čo je to byť na dne, ak prijmeš toto posolstvo, Boh ti dá svetlo na cestu k víťazstvu nad tvojím terajším stavom a pomôže ti aj v ďalších zápasoch, ktoré ťa ešte len čakajú. Tisíce kresťanov sú na tom rovnako ako ty. Kresťan je nepriateľom satana. Satan chce kresťana poraziť, chce ho podviesť, chce ho trápiť. Satan ti chce brániť v poznaní pravdy, pretože vie, že pravda ťa oslobodí. Prvé miesto, ktoré je vystavené útoku satana je myseľ a myšlienky. Práve v našich myšlienkach začína svoj boj. Len málo kresťanov si uvedomuje tento fakt. Málo dbajú na ochranu svojej mysle, keď ju vystavujú televíznym programom, rozhlasu, novinovým článkom, časopisom a nezáväznej konverzácii s neveriacimi. Tisíce myšlienok potom vstúpi do ich mysle. Sú to myšlienky tohoto sveta. Dávid povedal: „Nepostavím si pred svoje oči veci Beliála.“ (Žalm 101:3) Vedel, aký význam má ochrana mysle. Inde hovorí: „Nech sú príjemné slová mojich úst a to, čo myslí moje srdce, pred tebou, Hospodine.“ (Žalm 19:15) Rozjímanie v našich srdciach alebo inými slovami náš myšlienkový život, nech je Bohu prijateľný. V Biblii čítame: Zbrane nášho boja... Boja. BOJA! Oblasť našich myšlienok je teda bojiskom. Boj sa odohráva v mysli skôr, než prejde do iných oblastí.

Stretnutie s démonom zla

Buď víťazom v bitke, o ktorej sa tu hovorí a budeš sa radovať z víťazstva nad svojím nepriateľom, ktoré ti Boh dá v každom dni života. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť pevnosti. Myšlienky sú satanove pevnosti. Písmo pokračuje a hovorí: Boríme predstavy. Zlé predstavy sú od diabla. Máme boriť satanove pevnosti a odvrhnúť jeho myšlienky, z ktorých vychádzajú zlé, zvrátené predstavy. Niekedy v roku 1965 som mal tento zážitok. Pán mi dal v noci veľmi neobyčajné videnie. Pán Ježiš nám predsa povedal, že Duch Svätý nám zjaví budúce udalosti. Zjavuje nám niektoré veci, aby nás v láske a svojou milosťou pripravil na to, čo príde. Stalo sa mi to už niekoľkokrát tu v Amerike, i v iných krajinách. Vždy to boli cenné skúsenosti. Počas tej, o ktorej teraz hovorím, mi Pán ukázal tri rôzne stretnutia s diablom. Prvé bolo len slabé stretnutie. Druhé bolo silnejšie. V poslednom prípade som sa ocitol v miestnosti, v ktorej sedel démon zla, boh tohoto sveta. V miestnosti bol ešte jeden muž. Zúfalo sa snažil uniknúť, ale nemohol. Pomaly s veľkým úsilím hýbal rukami i nohami a s veľkým úsilím sa pokúšal dostať k dverám, ale zlý ho držal v zajatí. Bol to veľmi zvláštny pohľad. Aj ja sám som bol v tej istej miestnosti. S odvahou v srdci som povedal, bez strachu a pochybností: „Vyjdem z tejto miestnosti v mene Pána Ježiša Krista.“ A hneď som bez akýchkoľvek ťažkostí vyšiel von. Potom som sa prebudil uprostred noci. Premýšľal som, čo asi tento zážitok znamenal, ale nepochopil som úplne jeho zmysel. Netušil som ešte, že mi Pán ukazuje niečo, s čím sa stretnem o pár mesiacov neskôr. Vtedy som totiž náhle pocítil, ako na mňa útočí satan. Vôbec som si po tých niekoľkých mesiacoch nespomenul na videnia, ktoré som mal, ani nijaký pokyn som nedával do súvislosti s ním. Nebudem popisovať všetky detaily. Stačí, keď poviem, že niekoľko mesiacov som prežíval jeden útok za druhým. Menšie útoky boli postupne vystriedané útokmi stále silnejšími, až som nakoniec cítil prítomnosť toho zlého. Skoro sa nedá ani opísať strach a utrpenie, ktoré sa ma zmocnilo. Akú hrôzu by znamenalo byť stratený naveky. Boh je láska. Satan je strach a utrpenie.

Bol som v stave, keď som zápasil o svoj život a cítil som, že sa satan pri každom útoku zameriava na moju myseľ, myšlienkový život. Napádal moju myseľ. Zaplavoval moje myšlienky. Zúrivo útočil zo všetkých strán myšlienkami mocne namierenými proti mne. Mal som takmer fyzické pocity nevoľnosti. Dostával som sa do stavu fyzickej vyčerpanosti. Zdalo sa mi, že už nikdy nebudem schopný vykonávať kazateľskú službu. Zvláštne myšlienky mi našepkávali, že som napadnutý všelijakými chorobami. Prenasledovala ma myšlienka na smrť, myšlienka, že som sklamal Boha, že som Ho urazil. Myšlienky, satanove klamstvá ma chceli presvedčiť, že je to Boh, a že ma privádza na súd za všetky hriechy, ktorých som sa dopustil. Bolo to naozajstné utrpenie. Mal som pocit, že ma opustil Boh i ľudia. Takéto je diablovo dielo. Jedného dňa som vo svojej kancelárii volal k Bohu vo svojom utrpení. Neprestával som sa modliť. Prečo Boh nezasiahne? V stave psychického utrpenia a telesnej slabosti som prosil Boha, aby mi dal porozumieť. Náhle vložil niečo zo svojich myšlienok do mojej mysle. Úplne som zabudol na to videnie pred niekoľkými mesiacmi. Boh mi ho pripomenul, keď jemne prehovoril do môjho srdca: „Synak, spomínaš si na to videnie, ktoré som ti dal pred mesiacmi?“ Premýšľal som a povedal: „Áno, Pane, spomínam si.“ Povedal: „Povedz mi o ňom.“

Mal som pocit, že ma opustil Boh i ľudia.
Takéto je diablovo dielo.

A tak som v tichom rozhovore s Pánom rozprával o všetkom, čo sa prihodilo počas videnia. Keď som sa dostal k tretej fáze, kedy som bol v prítomnosti mocnosti zla, povedal Pán: „Syn môj, teraz sám prežívaš podobnú skúsenosť. Prešiel si dvoma fázami a strach a tvoja terajšia skúsenosť je tu, pretože si v tretej fáze. Nie ja ťa trápim, nie ja ťa odsudzujem, nie odo mňa pochádza tvoj strach. Prišiel od diabla. Ja som ten, ktorý ťa miluje. Som ten, ktorý ti pripravil cestu, po ktorej môžeš ísť, aby si unikol večnému zatrateniu s diablom a s jeho anjelmi. Peklo je pripravené pre nich. Nie pre vás, stvorenia.“ To sú niektoré z myšlienok a dojmov, ktoré som mal od Pána. Potom sa ma spýtal: „Ako si sa ty dostal z miestnosti, keď ten druhý nemohol?“ A ako som tam sedel roztrasený a zoslabnutý porážkou, uvedomil som si zrazu, čo som urobil. Povedal som: „Pane, postavil som sa s odvahou, bez strachu, statočne som povedal: „Vyjdem z tejto miestnosti v mene Pána Ježiša Krista.“ Pán mi povedal: „Tak vstaň a urob to!“

Chvála Pánovi! To bol obrat v mojom zážitku. Nestalo sa to hneď, naraz, ale počas nasledujúcich týždňov som sa lekciu od Pána dobre naučil. Vstával som zavčasu každé ráno a začal som hltať Bibliu. Začal som prijímať Jeho myšlienky. Satanove klamstvá som odrážal Božím slovom. Vo svojej slabosti som sa pozrel na mapu sveta a povedal som odvážne: „Budem kázať po celom svete Evanjelium.“ Diabol povedal: „Ak vstúpiš do lietadla, spadne s tebou.“ Odpovedal som: „Satan mám pre teba pripravených niekoľko myšlienok. Pán ide predo mnou, krv Ježiša je nado mnou, večné Božie ruky sú podo mnou a Jeho dobrotivosť a milosť sú za mnou. Sprevádzajú ma po všetky dni môjho života.“

Každý deň som vytasil meč Ducha a bil som ním satana v mene Ježiša Nazaretského. Keď prišla myšlienka: „Si slaboch“, kričal som v duchu hlasom archanjela: „Som silný v Pánovi a v sile jeho moci.“ Akonáhle vo mne začal diabol vyvolávať pocity strachu, čo je prosto dôkaz jeho prítomnosti v našej blízkosti, hneď som statočne začal vyznávať: „Hospodin je moje svetlo a moja spása, koho by som sa bál? Hospodin je pevnosťou môjho života, koho sa budem strachovať? Keď urobili zlostníci útok na mňa, aby žrali moje telo, moji protivníci a moji nepriatelia, oni klesli a padli.“ (Žalm 27:1-2)

Chvála Pánovi! Ó, priatelia, taste i vy svoj dvojsečný meč. Statočne sa pusťte do boja. Každý kresťan môže biť diabla, vyhnať jeho diabolské myšlienky jednoduchým spôsobom: „Je napísané!“

Viete, čo sa stalo? Ožil som, som živý. A darí sa mi dobre. Všetok strach a úzkosť ma opustili. Veľakrát som letel do sveta a kázal Evanjelium. Pán ma touto skúsenosťou naučil, že satan útočí predovšetkým v mysli. Prúd myšlienok musí byť ovládaný Božím slovom. Dovolil mi prejsť touto skúškou, aby ma poučil a aby mi umožnil i tebe ukázať cestu k víťazstvu. Od tej doby zostávam vo svojej Biblii. Keď sa nepriateľ pokúša zaplaviť ma myšlienkami, vytasím dvojsečný meč a priamo sa proti nemu postavím, aby som mu dal poznať, že som víťaz skrze Ježiša. Robím to skoro každý deň. Vystúpim na najvyššiu horu, akoby to bolo s Dávidom za starých čias a s celom dušou vmetiem do tváre satanovi i jeho démonických síl žalm 91: „Bývam v skrýši Najvyššieho, budem nocovať v tôni Všemohúceho. Hovorím o Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad je môj Boh, na ktorého sa nadejem. On ma vytrhuje z  osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. Prikrýva ma svojimi peruťami, pod Jeho krídlami je moje útočište. Jeho pravda je mi štítom i pavézou. Nebojím sa nočného strachu, ani strely, ktorá letí vo dne. Nebojím sa ani moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší na poludnie. Padne ich po mojom boku tisíc a desaťtisíc po mojej pravici, ale ku mne sa to nepriblíži. Len svojimi očami sa pozriem na to a uvidím odplatu bezbožných. Pretože hovorím: Ty si Hospodin moje útočište, v Tebe je môj príbytok, nestane sa mi nič zlé, ani nijaký úder sa nepriblíži k môjmu stanu.“

Nie ja ťa trápim, nie ja ťa odsudzujem, nie odo mňa pochádza tvoj strach. Prišiel od diabla.

Prečo? Pretože On svojim anjelom vydal príkaz o mne, Johnu Osteenovi a celej mojej rodine. Vydal svojim anjelom príkaz. „Prikazujem vám anjeli, aby ste jeho i jeho rodinu chránili na všetkých jeho cestách. Na rukách ich ponesiete, aby si neudreli svoju nohu o kameň. Ó, haleluja. Žiadny div, že môžem pokračovať a povedať: „Stupím na leva i na jedovatého hada, pošliapem levíča i draka. Pretože sa láskou viniem k Nemu, vyslobodí ma, vyvýši ma, lebo poznám Jeho meno. Volám na Neho a odpovie mi. Hospodin je so mnou v čase súženia, On ma vytrhne a obdarí ma slávou. Nasýti ma dlhosťou dní a ukáže mi - uvidím svoje spasenie.“

Myseľ je bojiskom

Ak naplníš svoje vnútro týmito myšlienkami od Hospodina, nezostane v ňom miesto pre žiadne myšlienky od satana. Uvedom si, že bojiskom je tvoja myseľ. Práve myšlienky, svoje myšlienky chce satan zasiať do tvojho vnútra. V celom Písme to môžeš pozorovať.

V 8. kap. Skutkov čítame o Filipovi, ktorý prišiel do Samárie a o veľkom prebudení, ktoré tam nastalo. Mnohí boli spasení, uzdravení, vyslobodení z moci satana, pokrstení vodou i Duchom Svätým. V tejto časti sa stretávame i s čarodejníkom Šimonom. Ponúka Petrovi i Jánovi peniaze a žiada: „Dajte i mne tú moc, aby ten, na koho by som položil ruky, dostal Svätého Ducha.“ Peter ho odmieta, karhá jeho horkú závisť a vyzýva ho: „Pros Pána, ak by ti azda mohol byť odpustený úmysel tvojho srdca.“ Bol vedený myšlienkou. Odkiaľ tá myšlienka prišla? Prišla od satana. Peter tu v skutočnosti hovorí: Satan ti vložil do srdca túto myšlienku, prijal si ju ako svoju vlastnú a konáš podľa nej. Modli sa, aby ti Boh odpustil pre tvoju myšlienku. Nepovedal myšlienky, ale myšlienku. Modli sa, aby ti Boh odpustil tú myšlienku, ktorá ťa zviedla k zlému konaniu.

V Jánovom evanjeliu 13:2 čítame o zrade Judáša. Diabol už vložil do Judášovho srdca, aby zradil Ježiša. Satan dal do Judášovho srdca a do mysle myšlienku zrady. Vidíme, že prvý satanov krok je v tom, že vloží myšlienku do nášho vnútra. Chce, aby sme ju prijali a konali podľa nej. „Ale čo vychádza z úst ide zo srdca a to poškvrňuje človeka. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania.“ (Mt 15:18-19)

U Lukáša v 24. kapitole sa Ježiš zjavil svojim učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní. Biblia hovorí, že sa naľakali, prestrašili. Ježiš im povedal: „Prečo ste predesení, a prečo vzchádzajú také myšlienky vo vašom srdci?“ Boli zdesení. Odkiaľ prišiel ten strach? Pochádza z myšlienok, ktorým dovolili vstúpiť do srdca. Dovolili myšlienkam, aby vyrástli a vytvorili mučivý strach. Tisíce ľudí, mnohí z tých, ktorí čítajú tieto slová, sú zachvátení strachom. Tento strach vyrástol z myšlienok, ktoré ti do srdca zasial satan. Prijal si ich a žiješ v úzkosti, ktorá je ich plodom. Odvrhni tieto predstavy, zbor tieto pevnosti. Uveď každú myšlienku do poddanstva Krista. Klamlivá myšlienka sa môže stať pevnosťou. Nepravdivé satanove myšlienky ťa môžu pevne držať. Myšlienka môže v tebe vyrásť na pevnosť.

Bol som v jednom meste a viedol som tam bohoslužby. Jedného dňa mi po zhromaždení prišiel podať ruku asi dvadsaťročný mládenec. Akonáhle som uchopil jeho ruku, dostal som vnuknutie od Svätého Ducha, že na myseľ tohto mladého muža útočí démon homosexuality a snaží sa mu vnútiť myšlienku, že je nenormálny. Povedal som mu: „Chlapče, prenasleduje ťa démon homosexuality. Nahovára ti, že nie si normálny.“ Pozrel som sa mu do očí, ktoré boli plné strachu z tejto vtieravej myšlienky a pokračoval som. „Nie si žiadny homosexuál. Nie si nenormálny. Tá myšlienka pochádza od satana, ktorý chce, aby si ju prijal a konal podľa nej. Boh ťa stvoril ako normálneho muža.“ Pohrozili sme diablovi, vyhnali jeho myšlienku a chlapec bol oslobodený. Nikdy nezabudnem, ako sa úzkosť strácala z pohľadu jeho očí. Prijal myšlienku od nepriateľa. Myšlienka sa stala pevnosťou. Tak pevne sa ho zmocnila. Vyvolala v jeho mysli predstavu. Predstavoval si všetko trápenie, ktoré vstúpi do jeho života, keď sa naozaj ukáže, že je nenormálny.

hradby-opt.jpeg

Tieto predstavy boli zdrojom strachu, ale náš milujúci Otec nám ukázal cestu k oslobodeniu. Haleluja! „Zbrane nášho bojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na búranie pevnosti. Nimi boríme predstavy a všetko, čo sa v pýche dvíha proti známosti Božej. Uvádzame do poddanstva každú myšlienku, aby bola poslušná Kristovi.“ (2Kor 10:4-5) Rozbor tieto pevnosti! Odvrhni tieto predstavy! Uveď mučivé myšlienky pod krv Ježiša a v Jeho mene ich zvrhni do priepasti. Tam, odkiaľ prišli. Tento vzácny chlapec bol diablovými myšlienkami držaný v zajatí. Bohu patrí vďaka za jeho vyslobodenie od satanových klamstiev.

Myšlienky sú pevnosti. Dokážu viazať tvoju myseľ. Držať ju ako vo zveráku. Myšlienky ti môžu brániť v poznaní pravdy. Jediné mocné klamstvo od satana, zasadené do tvojej mysle, ťa môže udržovať v oblasti strachu, úzkosti, utrpenia. Pýtaš sa ako dlho? Tak dlho, pokiaľ to ty dovolíš. Tak dlho, pokiaľ ju prijímaš.

Príbeh Mary Temansovej

Chcem vám povedať jedno svedectvo. Poznám jednu vzácnu sestru, volá sa Mary Temansová. Mnohí už čítali, alebo počuli o jej vyslobodení z lôžka trápenia po tom, keď jej už lekári nedávali žiadnu nádej, že by sa mohla uzdraviť. Je však jedna stránka jej oslobodenia, o ktorej som sa ešte nikdy nezmienil. Súvisí s týmto posolstvom.

Pamätám sa, ako bola sestra Mary spasená. Bola jednou z prvých, ktorým som pomohol nájsť cestu k Pánovi v roku 1939. Stala sa z nej obdivuhodná kresťanka. Verne slúžila Pánovi a bola požehnaním pre mnoho ľudí baptistického zboru Herson Plase v Dallase v Texase. Po niekoľkoročnej službe Pánovi náhle ťažko ochorela. Jej vlastné svedectvo je súčasťou knižky Môžeš zmeniť svoj osud. Táto krátka zmienka nemôže v plnosti vypovedať, čo musela znášať. Mnoho rokov bola vystavená mocným útokom na telo i na myseľ. Trpela nevysloviteľné muky. Liečila sa v niekoľkých nemocniciach a ústavoch, až ju nakoniec poslali domov, pretože ako sami lekári povedali, nemohli jej pomôcť. Nemohla sa pohybovať, stratila zmysel pre rovnováhu. Sama sa nemohla ani len najesť, či ísť sama do kúpeľne. Musela byť pri nej vo dne, v noci ošetrovateľka. Vo chvíľach agónie v hrôze kričala a prosila o smrť. Satan ju každý deň sťahoval hlbšie do temnôt. Nakoniec si nedokázala spomenúť ani na jeden verš z Písma, ktoré sa kedysi naučila. Cítila sa celkom bezmocná v zovretí tohoto satanského náporu. V tej dobe nevedela takmer nič o krste Duchom Svätým a uzdravovaní mocou Ježišovho mena. Učili nás, že tieto veci s dobou apoštolov pominuli. Utrpenie, ako sme sa dozvedeli, je od Boha a my ho máme trpezlivo niesť. Sestra prežila v tomto stave celé roky, až ju nakoniec previezli do ústavu, kde mala byť v celodennej opatere. Keď som ju prišiel navštíviť, nepoznala ma. Ani ja by som ju nebol pri stretnutí niekde na ulici spoznal. Teraz tu leží. Čo ju vlastne upútava na lôžko? Myšlienka. Bola zajatcom myšlienky, ktorú jej satan zasadil do mysle. Nahovoril jej, že tú chorobu a utrpenie na ňu poslal jej milujúci nebeský Otec. Povedal jej, že musí pokorne trpieť a mať dôveru, pretože ide o Boží zámer a proti Bohu nesmieme rebelovať. Aké klamstvo! A predsa, tieto myšlienky celkom ovládli jej myseľ. Bola to pevnosť. Boh povedal, že máme pevnosti boriť. Keď som bol vedený Duchom Svätým do Dallasu, aby som sa tam za ňu modlil, netušil som, akým utrpením prešla. Nepoznal som ani mieru, ktorú choroba dosiahla. Keď som vstúpil do tmavej izby a videl svoju milú sestru v takom hroznom stave, bol som otrasený. Nahneval som sa. Povedal som ostrým hlasom: „Nehovorte mi, že toto urobil mojej sestre Boh.“ To prehovoril Duch Svätý. Mary ma nespoznala, ale neskôr povedala, že počula moje slová a hlboko v srdci si povedala: „Áno, možno že táto choroba nie je od Boha.“

Klamlivá myšlienka  sa môže stať pevnosťou

Tak začalo oslobodenie v jej duchu. Búrala túto pevnosť. Vo svojom srdci zavrhla myšlienku, ktorú jej do vnútra vložil satan. Stáli sme nad posteľou a v mene Pána Ježiša Krista prikázali démonom, aby opustili ju, miestnosť i dom. Odišli. Vstala a v priebehu niekoľkých minút bola uzdravená i pokrstená Duchom Svätým. Behala po celom dome a chválila Boha. Toho dňa bola oslobodená. Toho dňa si sadla k stolu a sama sa najedla. Toho dňa zborila pevnosti. Zavrhla diabolskú myšlienku, ktorá ju držala v zajatí. Počas niekoľkých nasledujúcich týždňov sa samozrejme satan znovu pokúšal oklamať ju. Pokúšal sa dať do jej vnútra tisíce myšlienok. Ale ona odmietla počúvať. Namiesto toho odovzdala každú myšlienku do poddanstva Kristovi.

Toto sa stalo pred mnohými rokmi. A Mary, sama oslobodená, pomáha dosiahnuť oslobodenie druhým. Mnohí z vás, ktorí čítate tieto slová, ste zajatcami nejakej myšlienky. Myšlienky, ktorá plodí strach. Tu sú niektoré z tých, ktoré satan púšťa do mysle ľudí.

pray-opt1.jpeg

„Nie si k ničomu, si nenormálny, vôbec nie si spasený, ty sa do neba nedostaneš, budeš naveky zatratený, tvoje deti pôjdu do pekla, úplne stroskotáš, nikto o teba nestojí, tvoja žena ťa už nemá rada, tvoj muž ťa už nemiluje, máš rakovinu, určite máš mozgový nádor. Nikdy sa neuzdravíš. Najlepšie ti bude v hrobe. Je rovnako zlé niečo si myslieť, ako to urobiť. Tak pokojne choď a urob to.“ Takto podobne by som mohol pokračovať. Tisíce klamstiev sa nám vtiera do vnútra. Ak ich prijmete za svoje vlastné myšlienky, začnete vyslovovať svojimi ústami, čo vám satan vložil do mysle. Viem, že tak ľudia robia. Vždy znovu a znovu. Počujú myšlienku, ktorá vyvolá v nich strach a už začnú hovoriť to, čo im satan našepkáva. „K ničomu nie som. Som nenormálny. Vôbec nie som spasený. Aj tak neprídem do neba. Som stratený. Moje deti nebudú spasené. Určite sa mi to nepodarí. Nikto ma nedokáže oceniť. Nie, už ma nemiluje.“ Začnete hovoriť, čo myšlienka vpašovaná nepriateľom hovorí, a tým ju prijímate za svoju. Lož vás v strachu prinúti, aby ste povedali: „Mám rakovinu. Mám mozgový nádor. Nikdy sa neuzdravím. Najlepšie by mi bolo v hrobe. Myslieť si niečo je tak isto zlé, ako to urobiť, tak sa teda pokojne môžem už tomuto hriechu odovzdať.“ Biblia nám hovorí o satanovi: „Nie sú nám neznáme jeho úmysly.“ (2Kor 2:11)

Podmaň svoju myseľ do poslušnosti Krista

Drží ťa dnes silno nejaká myšlienka? V Biblii tiež čítame: „Zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista.“ (2Kor 10:5) Jednej noci, keď som už ležal v posteli a čakal na syna až sa vráti domov, ma priamo bombardoval príval zlých myšlienok. Prichádzali rýchle za sebou. „Mal škaredú nehodu. Nepríde už domov. To bolo naposledy, čo sme ho videli živého.“ Prichádzali jedna za druhou. Neuvedomil som si, že sa ma postupne zmocnili a vyrástli v predstavy. Priam som videl to nešťastie, ktoré ho postihlo. Dokonca i sanitku, ktorá sa náhli, aby ho odviezla. Videl som ako krváca. Prudký nával strachu mi zovrel útroby. Vtedy som si náhle uvedomil, čo sa vlastne deje. Počúval som myšlienky od satana. Chcel ma trýzniť. Začal som citovať Božie slovo. Povedal som diablovi, čo Boh povedal o mne a o mojej rodine. Povedal som mu, aké zasľúbenia od Neho mám. Odohnal som ťaživé myšlienky a nahradil ich Božím slovom.

Buď víťazom v bitke, a budeš sa radovať
z víťazstva nad svojím nepriateľom

Začal som opakovať, čo Boh povedal vo svojich zasľúbeniach a strach pominul a pokoj sa ako nežná holubica rozprestrel v mojom srdci. Ó, aký som bol šťastný. Sotva som si stačil urovnať vankúš, aby sa mi dobre spalo a už som počul, ako sa otvárajú dvere. Syn sa vrátil v poriadku a zdravý. Chvála Pánovi! Ak budeš nahlas opakovať klamstvá, ktoré ti satan vpašuje v myšlienkach, dostaneš strach a budeš žiť v utrpení. Ak prijmeš myšlienky a Božie zasľúbenia a ak tie budeš vo viere nahlas opakovať, prinesú tvojmu srdcu pokoj. Len si vezmi svoju Bibliu. Je plná Božích myšlienok. Každú myšlienku, ktorú ti vnucuje satan, vymeň za jednu Božiu. Pamätaj, že diabol je klamár a otec všetkých lží. Nedokáže hovoriť pravdu. Ak si vezmeš pravý opak toho, čo hovorí diabol, budeš vedieť pravdu. U nás doma to takto robíme. Ak sa satan objaví s nejakou myšlienkou, ktorá vyvoláva strach, povieme: „Áno, ďakujem ti satan, že mi to hovoríš. Teraz poznám pravdu. Vezmem si jednoducho protiklad toho, čo si povedal, a v celej veci je jasno.“ A namiesto myšlienky našepkávanej satanom, vyznáme pravdu veršom Písma. Keď ti satan nahovára, že nie si spasený, vymeň jeho myšlienku za Slovo Písma. „Ale všetkým, ktorí Ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v Jeho meno.“ (Jn 1:12) Keď ti povie, že zomrieš v mladom veku, že tu necháš rodinu, uveď nahlas, čo hovorí Dávid v Žalme 91: „Nasýti ma dlhosťou dní a ukáže mi svoje spasenie.“ Keď ti povie, že ti nikdy nebude dobre, krič v radosti: „Jeho ranami som uzdravený.“ Keď ti nepriateľ povie, že ti Boh neodpustí tvoj hriech, alebo že ťa neuzdraví z choroby, ktorá ťa trápi, nahraď túto myšlienku jednou z drahých oslobodzujúcich Božích myšlienok, ktoré uzdravujú. „Dobroreč moja duša Hospodinovi a nezabudni na niktoré zo všetkých Jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci.“ (Žalm 103:1-3)

Ak ťa napadne, že si opustený a žiješ v ponížení, spomeň si na Slovo v Písme: „Pohliadne na modlitbu obnaženého a neopovrhne ich modlitbou.“ (Žalm 102:18) Ak ti chce diabol nahovoriť, že si nenormálny, homosexuál, nedopusť, aby sa ťa zmocnil strach. Postav proti nemu Božie slovo a povedz: „Satan, Biblia hovorí: „Ktokoľvek je v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci pominuli, hľa, všetko je nové.“ (2Kor 5:17) Ja som nové stvorenie v Kristovi. Som viac než premožiteľ. Ten, ktorý je vo mne, Ježiš, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Ty klamársky démon, v mene Ježiša Krista odvrhujem teba i tvoje myšlienky zo svojho vnútra. Odíď v mene Pána Ježiša Krista.“ Odíde. Odíde myšlienka, odíde strach. Budeš v radosti svedčiť pre Ježiša. Tvoj Otec na nebesiach povie o tebe to, čo kedysi o Jóbovi: „Či si si všimol môjho služobníka, nie je mu rovného na zemi.“ Ďalej a ďalej by som mohol v duchu týchto slov pokračovať. Ale ty sám ich môžeš využiť pre svoju situáciu. Postupoval tak aj Ježiš, keď odháňal diabla. Satan vložil do jeho vnútra myšlienku: „Zmeň tieto kamene na chleby.“ Ježiš ju odmietol a nahradil ju myšlienkou Božou. Tým, že povedal. „Je napísané.“ Aj ty môžeš zakaždým zahnať diabla, keď povieš: „Je napísané!“ Potom vyslov, čo je napísané v zasľúbeniach Božích. Každú myšlienku daj do poddanstva Kristovi. To znamená, daj každú myšlienku pod vládu Slova Božieho. Nech sa skloní pred neotrasiteľným Božím slovom. Zažeň ju Božím zasľúbením. Zbúraj ju slovami - Tak povedal Pán!

V Izaiášovi 54:17 čítame: „Niktorý nástroj, utvorený proti tebe sa nepodarí, a každý jazyk, ktorý by povstal proti tebe na súde odsúdiš. To je dedičstvo služobníkov Hospodinových a ich spravodlivosť odo mňa, hovorí Hospodin.“

Žiadna zbraň, žiadny jazyk. Myšlienka od satana je zbraň. I jazyk. Žiadna zbraň a žiadny jazyk, obrátený proti tebe neobstojí, ak ty to nedovolíš. Veľa ľudí vo svojom trápení a utrpení volá k Bohu o pomoc. Boh ale povedal, že každý jazyk, ktorý proti tebe povstane, usvedčíš ty. TY. Ty usvedčíš zo svojvoľnosti. Inými slovami, ty si ten, kto odsúdi ten jazyk. Ty si ten, kto odsúdi tú myšlienku. Ty si ten, kto usvedčí satana za jeho klamstvo. Nepros Boha, aby to urobil. Nečakaj, že to urobí Ježiš. Povedal, že to máš urobiť ty. Každý jazyk a myšlienka, ktorá proti tebe povstane a prináša so sebou zatratenie, strach, utrpenie a porážku, bude odsúdená a zbúraná a odvrhnutá tebou. Boh povedal, že ty odsúdiš. Ježiš premohol satana a hovorí ti. „Hľa, dávam ti moc nad všetkou mocou nepriateľa. V mojom mene budeš vyháňať démonov.“ Myšlienkový život je bojiskom. Maj sa na pozore pred tým, čo čítaš. Maj sa na pozore pred tým, čo vidíš. Pred tým, čo si púšťaš do mysle. Nedovoľ nedobrým myšlienkam ostávať v tvojej mysli. V liste Rim.12:1-2 čítame: „Prosím vás teda, bratia pre rôzne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svätoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé!“ Obnova svojej mysle! Ako sa premieňame? Tým, že obnovujeme svoju myseľ. Ži Slovom. Choď denne s Abrahámom, Izákom, Jákobom, Jeremiášom, Ezechielom, Petrom, Pavlom a ostatnými. Chyť sa Ježišovej ruky. Prejdi s Ním Matúša, Marka, Lukáša i Jána. Mysli denne Božie myšlienky, obnovuj svoju myseľ. Nauč sa Božiemu mysleniu o spáse, odpustení, milosrdenstve, chorobe, uzdravení, oslobodení, láske, dobrotivosti a všetkých ostatných úžasných veciach v Biblii. Dávid povedal, že je šťastný. Prečo? Pozrime sa, čo píše v 1. žalme: „Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojim časom, ktorého list nevädne a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.“ Všimnime si: Obľúbil si zákon Hospodinov. Rozjíma nad Jeho zákonom. Ďalej hovorí, kedy rozjíma. Čítame, že rozmýšľa nad Slovom Božím vo dne i v noci. To sú slová muža, ktorý dokáže boriť pevnosti a búrať i myšlienky.

Pozrime sa znovu na naše úvodné verše 4 a 5 z 2. listu Korinťanom 10. kap.: „Lebo zbrane nášho vojovania nie sú telesné, ale mocné Bohu na borenie pevností, ktorí boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej, a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista.“ Hovorí sa tu o myšlienkach. Myšlienky sú pevnosti. Sú zdrojom predstáv. Nasleduje strach, utrpenie, choroba, porážka. Myšlienkový život je bojiskom. Ale vďaka Bohu, že už vieš, ako nahradiť lživú myšlienku Božou myšlienkou zo zasľúbení Biblie. Videl si, ako je možné dobýjať tieto pevnosti. Odmietať predstavy, ktoré ťa ubíjajú. Nezahrávaj sa s nimi. Nezľahčuj ich. Zavrhni ich. Nedovoľ im, aby obchádzali okolo. Nedovoľ im, aby zotrvávali. Zbúraj a odvrhni ich. Teraz tiež vieš, akú si dostal od Boha silu. On očakáva, že ju použiješ. Ježiš zomrel, aby si mohol mať túto autoritu. Očakáva, že to urobíš Ty. A naozaj urobíš. Chvála menu Pána Ježiša Krista! Sláva Otcovi všetkého milosrdenstva a lásky, že nám dal spoznať pravdu, ktorá nás vyslobodí.

Podoba nášho boja

Teraz ešte niečo o slovách: zbrane nášho bojovania. Sme uprostred boja. Máme zbrane. Naše zbrane nie sú telesné, nie sú z tohoto sveta. Biblia však hovorí: majú silu od Boha. Náš Boh ti dal mocné zbrane, aby si mohol zvíťaziť v boji myšlienkového života. Dal ti svoje Slovo. Dal ti krv Kristovu. Dal ti meno Ježiš. Nie si sám. Ak sa ty odvážiš urobiť svoju časť, celé nebo ti príde na pomoc. Ty sa postav k boju. Ty rozbúraj pevnosti. Ty zavrhni tieto predstavy. Každý jazyk a každú myšlienku, ktoré proti tebe povstanú, odsúdiš ty! Nedovoľ negatívnym rozkladom, diabolským myšlienkam, aby zostávali v tvojej mysli tak, že budeš o nich rozmýšľať. Poznal som rodiny, ktoré boli roztrhnuté rozvodom, pretože satan umiestnil svoju klamársku myšlienku do mysle jedného z manželov. Ten dovolil, aby tam zostala. Rozmýšľal o nej, až ho úplne ovládla. Tak silno jej veril, že sa mu zdal správny každý krok, ktorý sa rozhodol urobiť. Táto myšlienka sa stala pevnosťou.

Keď sa jedna myšlienka neustále vtiera a stane sa potom pevnosťou, umožní preniknúť ďalším, podobným, a tak spoločne ovládnu myslenie. Nevyhnutne potom nasledujú činy. A za nimi celá bieda a súženie. Píšem toto posolstvo a odovzdávam ho ďalej, pretože nastala doba, kedy sa zlý vrhá na telo Kristovo v celých légiách. Matky aj otcovia, pastieri a mecenáši, mladí muži i ženy, pociťujú účinky tohoto satanského útoku. Upadajú zbory. Mladí ľudia sa utápajú v žumpe dráždidiel a drog. Domovy sú narušované a rozpadajú sa. A nielen to. I mnoho tisíc kresťanov, Božieho ľudu, žije v duchovnom i duševnom utrpení. Nespočetne veľa kresťanov je i dnes, v tejto chvíli, sužovaných bolesťami a chorobami. Modlili sa, hľadali východisko. Posielam im, posielam vám toto posolstvo, aby som vám pomohol v mene nášho veľkého milujúceho Spasiteľa Ježiša Krista. Neexistuje žiadne ľahké východisko, ale východisko je. Ak sa odhodláš konať tak, ako ťa vyzývajú tieto slová, postavíš sa so Slovom Božím a obnovíš svoju myseľ, Boh ťa vyzdvihne i z najhroznejšej priepasti a nechá ťa spočinúť na pevnej skale. Do srdca ti vloží novú pieseň. Chválu a oslavovanie Boha.

Oslobodená pravdou Božieho slova

Čítal som nedávno toto úžasné svedectvo. Je to príbeh ďalšej vernej Božej služobnice, ktorá rozpráva: „Po osemročnom utrpení a piatich bolestivých operáciách ma list, ktorý som dostala a kniha, ktorú som prečítala, doviedli k rozhodnutiu, že nastal čas pre zázrak.“ Vo svojom svedectve popisuje táto sestra v Pánovi hrôzy ôsmich rokov bolestí a uzatvára ich dlhý výpočet týmito slovami: „V januári 1970 som počula z úst lekára najhoršie slová svojho života. Povedal: „Dievča, budeš musieť stráviť svoj život na posteli. Snáď budeš môcť raz alebo dvakrát denne bez veľkých bolestí sama vstať. Ale to len, aby si išla na toaletu alebo do kúpeľne. Predpíšem ti niečo na utíšenie bolesti.“ Pamätám si marec 1970, bol strašný. Nielenže som užívala prášky proti bolesti, každé štyri alebo šesť hodín, dostávala som i narkotiká a lieky na spanie na noc. Prvého apríla telo odmietlo prijímať ďalšie lieky. Predstavte si celú situáciu. Kresťanka, ktorá nielenže je ťažko chorá, ale ktorá je i celkom ovládaná myšlienkou, že jej niet pomoci. Nie je pre vás nádej! Táto lekárom vyslovená myšlienka neustále zapĺňala jej myseľ. Táto myšlienka a určite i ďalšie podobné jej zaplavovali srdce i myseľ v jej utrpení. Stali sa pevnosťou. Ale Pán nám dal možnosť búrať takéto pevnosti. Trpiaca sestra to urobila. Nečítal som nič vzrušujúcejšie, ako jej svedectvo o tom, ako odvážne zbúrala tie satanove pevnosti Božím slovom.

Prvým krokom k vyslobodeniu bolo počutie pravdy a zavrhnutie satanovho klamstva oslobodzujúcou pravdou Božieho slova. Rozpráva o liste od sestry, ktorý ju tak povzbudil, že uverila v zázrak. Ďalej o mladej žene, ktorá ju navštívila a modlila sa za ňu. Darovala jej jednu z našich knižočiek, ktorá sa jej Božou prozreteľnosťou stala kľúčom k pomoci. Sama o tom rozpráva: „Skôr než odišla, dala mi knižku Johna Osteena, Duchom naplneného baptistu Môžeš zmeniť svoj osud. V to ráno som ju celú prečítala. Prvú kapitolu dokonca šesťkrát. Tam je v 3. a vo 4. odstavci na prvej stránke napísané: „Dospel si k presvedčeniu, že tvojím osudom je utrpenie, bolesti, choroby, porážky? Vzdal si sa a zmieril si sa s myšlienkou, že v tvojom postavení sa už nedá nič robiť? Môžeš zmeniť svoj osud! Na nasledujúcich stránkach autor vyzýva: „Opusťte svoje lôžka, svoje invalidné kreslá, otvorte dvere, rozšírte svoj obzor. Videl som mnohých, ktorí zmenili svoj osud vierou v zasľúbenie a vzburou proti diablovi. Nikdy sa neuzdravíš, keď si budeš myslieť, že Boh chce, aby si bol chorý. Diabol chce, aby si trpel. Boh chce, aby si bol zdravý. Vzopri sa celým svojím srdcom a skoncuj s tým. Viera je čin. Veriť znamená konať podľa Slova. A čo sa stalo? Pravda Božieho Slova v tejto knihe pomohla nahradiť jej myšlienky beznádejnosti, zasľúbeniami Božími. Doslova rozborila Božím slovom satanove pevnosti. Nebol to ľahký boj. Nebola to ľahká úloha. Nebola uzdravená okamžite, ale uzdravená bola. Chvála Pánovi! Vykročila s Božím slovom. Začala vyznávať Božie zasľúbenia. Začala konať podľa pravdy Božích myšlienok. Boj pokračoval, ale ona sa nevzdávala. Odmietala myšlienky na chorobu a porážku. Nahradila ich myšlienkami Božích zasľúbení o uzdravení a vyslobodení. V jej tele dochádzalo ku zmenám. A takto popisuje úplné uzdravenie: „Zdalo sa mi, že sa lekár zaujíma viac o záznamy na diagramoch, než o mňa. Spýtala som sa ho, či verí v zázrak. Odpovedal: Pravdaže. Povedala som: Chceli by ste vidieť, ako taký zázrak chodí? Čudne sa na mňa pozrel a povedal: Prečo nie? A tak som obtancovala celú ordináciu. Opieral sa o stôl, viditeľne bol otrasený a povedal: Rozprávajte mi o tom. Ako to bolo? Všetko som mu povedala, a keď som skončila, mal v očiach slzy.“ Nie je to nádherné svedectvo Ježišovej slávy? Spoľahla sa na Jeho zasľúbenia a sila Jeho Slova ju oslobodila. Rozborila pevnosti a dnes je oslobodená od svojho utrpenia.

Veriť znamená konať podľa Božieho Slova

Hovorím o naplnení našich myslí mocnými, tvorivými myšlienkami Všemohúceho Boha, ako sú dané v Jeho Slove. Vezmime človeka, ktorý myslí chudobne a dajme ho do bohatého prostredia s dobrými príležitosťami. Zasadí do okolia semeno myšlienok chudoby a bude z neho zase chudák. Jeho myšlienky ako semená, vytvárajú okolo neho atmosféru chudoby.

Ak si zaplníš svoju myseľ veľkými Božími myšlienkami prosperity, vytvoríš takú atmosféru nech si kdekoľvek. Ak je taký človek postavený do najchudobnejších pomerov, semeno myšlienok prosperity vypudí myšlienky chudoby a vyplní atmosféru okolo neho úspechom. Môžeš určiť atmosféru, v ktorej žiješ. Semenom myšlienok, ktoré okolo seba šíriš.Související články

Kresťanská kvapka krvi|Logos 9 / 2018 | Jakub Štugner|Ze života církve
Preklad Biblie|Logos 9 / 2018 | Redakce |Překlad Bible
Dvanásť „horúcich“ miest|Logos 6 / 2012 | J. Lee Grady |Ze světa
Skutky apoštolov 20. až 22. kapitola|Logos 1 / 2018 | Daniel Šobr |Překlad Bible
Izrael 2006|Logos 11 / 2006 | Jaroslav Kříž |Reportáž