Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Pokračujme

Hlavným cieľom života každého človeka je získať spasenie, udržať si ho až do konca a prežiť život na Božiu slávu – naplniť ho Božími skutkami a doniesť ovocie. Spasenie získame skrze vieru, bez skutkov. Viera sa vytvorí na základe počutia evanjelia a vedie k tomu, že ľudia na slová o Ježišovom vzkriesení reagujú tak, že prijmú Ježiša za svojho osobného Pána a Spasiteľa, dajú sa pokrstiť a prijmú Ducha Svätého. Potom nasleduje proces, v ktorom je potrebné dať svoje skutky do harmónie s Božím slovom. Pozor! Niekto povedal, že spasenie nie je možné získať skrze skutky, ale je možné ho skrze skutky stratiť. Preto nám Biblia dáva jednoduchú radu, aby sme jeden druhého strážili, pozorovali, aby niekto nepadol do hriechu a neodpadol od živého vzťahu s Bohom. Je to veľmi jednoduchá, ale účinná rada. Tvoji bratia a sestry, s ktorými sa poznáš a kráčaš za Pánom, sú tí, ktorí ti pomôžu zachovať spasenie. „A pozorujme sa navzájom tým cieľom, aby sme sa roznecovali k láske a k dobrým skutkom neopúšťajúc svojho zhromaždenia, ako majú niektorí obyčaj, ale napomínajúc sa, a to tým viacej, čím viacej vidíte, že sa blíži ten deň.“ (Žid 10,24-25) Platí to špeciálne pre prichádzajúce letné obdobie, kedy je zvodov na hriech mimoriadne veľa. Preto vám radím, aby ste všetci zostali v Božej práci, v kontakte s bratmi a sestrami a s láskou ponaprávali tých, ktorí trochu zaostávajú.Související články

Pokračujme|Logos 7 / 2016 | Jaroslav Kříž |Aktuálně
Pokračujeme|Logos 10 / 2011 | Jaroslav Kříž |Pokračujeme
Kresťanská konferencia január 2013|Logos 2 / 2013 | Alena Filipková|Ze života církve
Staré pravdy, ktoré vedú k požehnaniu|Logos 1 / 2018 | Jaroslav Kříž |Téma
Milosť má 20 rokov|Logos 9 / 2011 | Redakce |Téma