Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. (Matouš 6,33)

Vytrhnutie

 O akú udalosť ide a prečo je také dôležité mať na nej účasť?logos-leto2012-vytrhnutie.jpg

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať jednou udalosťou, ktorú Nová zmluva nazýva „vytrhnutie“ alebo „vychvátenie“. Ide o udalosť, ktorú očakávali samotní apoštoli, a raná cirkev žila tak, ako by sa to malo stať ešte počas jej generácie. O akú udalosť ide a prečo je také dôležité mať na nej účasť, sa dočítate v nasledujúcom článku.

Parúsia

Parúsia, alebo príchod Pána, je spomínaná už v starozákonných proroctvách. Tie sa ale poväčšine zaoberali finálnym príchodom Mesiáša, ktorý zriadi jednu dokonalú ríšu, pomstí zlo a nastane čas tzv. Milénia. Už židia v prvom storočí mali toto očakávanie, keď nastala svetovláda štvrtej ríše, Ríma, čo podľa Daniela malo byť znamením blízkeho príchodu Pomazaného. Aj samotní učeníci mali otázky po Ježišovom vzkriesení, či tento čas už prišiel. Ježišova odpoveď vymedzila nasledujúce obdobie ako obdobie Svätého Ducha a kázania evanjelia. Napriek tomu, ako sme už povedali, raná cirkev mala zjavenie a vedomie toho, že Ježiš príde skoro, a to v skrytej forme: „Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov príde tak ako zlodej v noci.“(1 Tesalonickým 5,2)

Ako zlodej v noci

Toto je definícia skrytého príchodu Ježiša Krista iba ako okamihu, nie ako charakteru, charakteru zlodeja, lebo si príde po tých, ktorí mu patria. O tom hovorí List Efezským: „… cieľom správy plnosti časov dovedna zobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach, i to, čo je na zemi.“ (Efezským 1,10)Takže, vrcholom plnosti času, ktorý momentálne žijeme a vnímame ako dnešný svet, bude vychvátenie. Túto samotnú udalosť opisuje Nový zákon nasledovne:

„Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou zostúpi z neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom. Takže sa potešujte navzájom týmito slovami.“(1 Tesalonickým 4,16-18)

„Ale jeden každý vo svojom vlastnom poriadku: prvotina Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi, za jeho príchodu.“(1 Korintským 15,23)

„Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení.“ (1 Korintským 15,51-52)

Chronológia vytrhnutia

Na základe hore uvedených textov môžeme vypovedať jedno smelé tvrdenie, aká bude postupnosť pri vytrhnutí:

  1. všetko spustí Pánov povel, na ktorý začne archanjel trúbiť
  2. vzkriesenie tých, čo zomreli ako Ježišovi učeníci
  3. premena aktuálne žijúcich učeníkov
  4. spoločné vychvátenie do povetria, časti tretieho neba
  5. hostina, svadba Baránkova

Svadba Baránkova

Kniha Zjavenia apoštola Jána popisuje túto fantastickú udalosť. „A riekol mi: Píš! Blahoslavení povolaní k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slová Božie.“(Zjavenie 19,9)O tejto udalosti hovorí aj Ježiš v Matúšovi 22: „Nebeské kráľovstvo je podobné človeku-kráľovi, ktorý učinil svojmu synovi svadbu.“ Takže, cirkev je nevesta a Kristus je ženích. Pôjde o sedemročnú svadbu, resp. hostinu, na ktorú Boh volá každého, pokiaľ naplní Ním dané podmienky. Aké sú?

Podmienky

Prvou podmienkou je znovuzrodenie. Ide o narodenie z Ducha a vody. Je to vnútorné obrátenie sa k Bohu skrze Krista na základe počutia evanjelia, že Ježiš zomrel na kríži za hriechy a na tretí deň vstal z mŕtvych. Keď tomu človek v srdci uverí a následne aj vyzná svojimi ústami, bude spasený, jeho duša získa omilostenie a začína nový život v Kristovi.

... my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria.
(1 Tesalonickým 4,17)

Druhá podmienka je posvätenie. „Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.“(Židom 12,14)Ide o uvedomelé odvrátenie sa od takých vecí, ktoré Písmo nazýva hriech. Stručný zoznam je vymenovaný v Liste Galatským 5,19-21: „A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva.“

Plný oleja

Tretej podmienke sme vyhradili samostatný odsek. Tesne pred ukrižovaním Ježiš na Olivovej hore hovorí o ráze posledných časov. V závere svojej reči povie podobenstvo o desiatich pannách, v ktorom živo opíše práve našu tretiu podmienku. Všetkých desať panien očakáva ženícha, ale iba päť z nich sa aj uvedomelo pripraví tak, že majú vo svojich nádobách dostatočné množstvo oleja. Olej je symbolom Svätého Ducha a Jeho pomazania. V posledných dobách bude nevyhnutné, aby sme sa občerstvovali a posilňovali charizmatickou silou ako na zhromaždeniach, tak aj v osobnom modlitebnom živote. Práve to, čo sa pre svet alebo vlažné kresťanstvo môže zdať ako bláznovstvo, je kľúčom k účasti na prvom spoji do neba.

Ponaučenie z histórie

Medzi kresťanov sa zatúlala zradná myšlienka, pre ktorú mnohí minú vytrhnutie. Ide o postoj, že ak by som nestihol prvý spoj, tak nejako prežijem vládu antikrista a všetko bude OK. Toto je veľmi nebezpečný postoj. Obdobie siedmich rokov vlády antikrista, hlavne jeho druhá časť, bude horšie ako holokaust druhej svetovej vojny. To je pre dnešný demokratický svet nepredstaviteľné. Ale aj v tridsiatych rokoch minulého storočia len málokto predvídal katastrofu, ktorá sa mala stať. Dokonca, hlavy rodín upokojovali svojich členov, že všetko sa napraví, že idú iba na nútené práce a vrátia sa. Z Osvienčimu sa nevrátili štyri milióny židov. Keby to boli vedeli, ušli by pred touto katastrofou. Písmo je triezve. Nepreháňa. Ak tvrdí, že takého súženia ešte nebolo, tak to aj tak bude. Písmo varuje a dáva nám na výber. Buď život a slávu na svadbe Baránkovej, alebo vlažnosť počas kresťanského života a ako výsledok účasť na súdoch, pred ktorými varuje Zjavenie. Vyberme si správne.

Ako za dní Noacha

Svet sa vo svojej morálke a spiritualite približuje stavu, v ktorom bol za dní Noa­cha. Ako sa prúd rieky pred vodopádom zosilňuje, tak isto sa svet čoraz rýchlejšie ženie do amorálnosti, nihilizmu a pod. Záchrana je len v korábe. Noachov vstup do korábu symbolizuje vytrhnutie. Takže, vytrhnutie je záchranou pred potopou zloby, okultizmu a amorálnosti. Nie nadarmo Ježiš upozorňuje na Lótovu ženu. Príbeh Lóta a zničenia Sodomy je ďalší predobraz vytrhnutia a následných súdov.

Enoch a Eliáš

Starý zákon ešte v dvoch prípadoch poukazuje na udalosť vychvátenia. „A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.“ (Genesis 5,24) Tu nachádzame skutočné ponaučenie, ako byť vytrhnutý. Žiť s Pánom. Chodiť s Ním. Druhým obrazom je Eliáš. On svoj pozemský život ukončil nastúpením do ohnivých vozov.

Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby.
(1  Korintským 15,51)

Tieto príbehy sa môžu niekomu javiť ako bájky. Už Peter sa však ohradil, že nie je reč o rozprávkach, ale o skutočnosti. „Lebo sme nešli za chytrácky vymyslenými bájkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho Pána Ježiša Krista, ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva.“(2 Petrov 1,16)

Kedy príde Ježiš

Podľa svedectva z Matúša 24 nepominie tá generácia, ktorá uvidí zakvitnúť figovník. Figovník je obraz Izraela. Od obdobia zničenia druhého chrámu (r. 70 po Kristovi) Izrael stratil autonómiu – tak ako predpovedal Jákob Júdovi, že neuhne palica zákonodarstva, pokiaľ nepríde Šílo (Mesiáš). Odvtedy bol Izrael v diaspóre, v rozptýlení. V 18. a 19. storočí začínajú silnieť hlasy židov v Rusku a v Európe o návrate do Eretzu – Izraela. V roku 1948 je rezolúciou Organizácie spojených národov umožnený vznik štátu Izrael, ktorý bol následne Benom Gurionom vyhlásený. Ak počítame dĺžku života človeka podľa Mojžišovho (90.) žalmu, je to 70-80 rokov, čo nám dáva najskorší dátum – rok 2018. Ak počítame podľa Božieho výroku za čias Noacha, ide o 120 rokov. Takže, máme rozpätie rokov 2018 až 2068.

Už oddávna rabíni aj kresťanskí teológovia počítajú svetový cyklus dejín na sedemtisíc rokov. Nedávne výpočty zistili, že dnešnému židovskému kalendáru chýba približne dvesto rokov, čo znamená, že židovský rok 6000 pripadá na druhú polovicu 21. storočia. Aj Izák Newton, horlivý čitateľ Biblie, udal viditeľný príchod Krista na rok 2060. Mimo tohto sa odhadujú zásoby ropy oddnes na 40 rokov. Tým v žiadnom prípade nechceme definitívne určiť presný dátum. Skôr ide o to, aby sme spozorneli a pripravili sa na naplnenie zostávajúcich proroctiev o posledných časoch.

Duch a nevesta

„A Duch a nevesta hovoria: Príď! A ten, kto počuje, nech povie: Príď! A kto žízni, nech príde, a kto chce, nech berie vodu života zadarmo.“ (Zjavenie 22,17)

To sú jedny z posledných výrokov Nového zákona. Nevieme presný dátum tej úžasnej udalosti vytrhnutia, ale vieme, že len v stave plnosti Ducha ju neminieme. Prvý krok je krst Svätým Duchom. Ďalej je nutné zostávať plný oleja v posvätení a odovzdaní Pánovi. Lebo iba ten je nevestou a súčasťou pravej cirkvi, kto miluje Ženícha a vrúcne Ho očakáva.Související články

Priprav sa na vytrhnutie|Logos 3 / 2010 | Jaroslav Kříž |Téma
Vytrhnutie Cirkvi|Logos 12 / 2015 | Michal Tausk|Vyučování
Blíži sa ekologická apokalypsa?|Logos 5 / 2007 | Veronika Kováčová |Věda a víra
Kniha vidiaceho Gáda|Logos 8 / 2017 | Michal Tausk|Vyučování
Oslávená radosť|Logos 3 / 2010 | Tibor Ruff |Vyučování